Při použití obrubníkových odvodňovacích prvků RONN DECK je zajištěno, že voda odteče z komunikace rychle a plynule. Voda nemusí urazit dlouhou vzdálenost k nejbližší vpusti po povrchu vozovky. Snižuje se výrazně vsakování do konstrukčních vrstev mostní vozovky přes porezní asfalt. Většina vody se při dešti nerozlévá po krajnici, ale stéká přímo do podélného žlabu, odkud je svedena rovnou do odtokové kanalizace. Na mostech tak při dešti nevznikají hluboké louže, nebezpečné pro provoz a aquaplaning. Při nadzemním křížení silnic nebo dálnic pak třeba voda nestříká na komunikaci probíhající pod mostem. Mostní obrubníkové odvodňovací prvky také nezasahují do vozovky a pojezdová šířka komunikace není omezena žádnou vpustí. Díky tomu je využitelná po celé šířce, od obrubníku k obrubníku.

Obrubníkové prvky RONN DECK jsou několikanásobně odolnější proti nárazu než tradiční betonové nebo polymerbetonové materiály. Jsou dimenzované na třídu zatížení D400 kN, což je více, než na krajnice doporučuje norma ČSN-EN 1433 pro odvodnění komunikací.

Obrubníkové mostní odvodňovací žlaby RONN DECK jsou nejen pevné, ale na pohled vypadají zcela jako betonové. Dokud je ovšem nezvednete. A to je další výhoda těchto prvků. Snadná manuální instalace, kdy jeden kus váží od 9 do 19 kg, podle šířky a provedení. Není třeba kvůli pokládce zajišťovat žádnou těžkou mechanizaci, vše zvládne jeden nebo dva lidé. Obrubníkové odvodňovací díly díky své váze výrazně nezatěžují mostní konstrukci.

Výrobky jsou odolné vůči chemickým posypům, pohonným hmotám i mrazu. Výborné hydraulické vlastnosti zajistí rychlý odtok vody a minimální zanášení.

Vyrábí se různé varianty obrubníkového odvodnění RONN DECK. Žlabové prvky se standardní výškou obrubníku 120 mm, nebo se zešikmenými hranami pro rychlostní komunikace a výškou vtoků 70 mm. Při rekonstrukcích lze upravit výšky obrubníků i samotných vtoků podle stávající konstrukce. Pravidelně umístěné čisticí kusy umožňují snadnou údržbu a čistění.

V některých případech se do podélných žlabů svádí i podpovrchová voda, pro kterou jsou u dna žlabů vyřiznuty úzké podélné drážky. Tlak z vozovky vyvíjený projíždějícími auty vytláčí podpovrchovou vodu do krajů, směrem ke žlabu, a podélné drážky tak pomáhají vztřebávat vlhkost z konstrukce vozovky.

Často se navrhují v kombinaci s drenážními podpovrchovými žlabky, tunýlky, které se mohou napojit do žlabu, nebo jsou odvodněny zcela zvlášť.

Výhodou celého systému mostního odvodnění RONN DECK je centrální svedení vody na konec mostu nebo až za něj bez svislého průchodu konstrukcí mostovky. Voda odtéká obrubníkovými žlaby až k dilatační spáře. Tam lze vyvést odtokovou trubkou vodu z mostu, nebo pomocí dilatačního dílu napojit vodu zcela mimo most. Odpadá tak montáž a údržba vnějšího kanalizačního potrubí vedeného pod mostovkou. V mostní konstrukci nejsou žádné průchody, které mohou časem způsobovat nemalé problémy při protékání.

Odvodnění mostních vozovek může být řešeno různými způsoby. Odvodnění s použitím mostních obrubníkových žlabů RONN DECK ale poskytuje řešení pro delší životnost mostní konstrukce, velice snadnou údržbu a bezpečnější provoz. V České republice se již připravují realizace odvodnění mostů liniovými žlaby RONN DECK s využitím znalostí z mnoha projektů v Evropě. Zajímavý projekt s komplikovaným přechodem dilatační spáry se nyní zpracovává pro Trojský most v Praze.

Více informací o obrubníkovém odvodnění pro běžné komunikace a mosty naleznete na:
http://www.ronn.cz/produkty/odvodneni-kerb/