Půda byla chápána coby nevyužitelný prostor vhodný spíše pro sušení prádla či odložení nepotřebných věcí. Střechy se prováděly jako jednoplášťové, kdy na krokve byly natlučeny latě, kolmo na ně kontralatě a na ně byla položena střešní krytina.

S přibývajícím časem však odborný pohled na střechu doznal výrazné změny. Začala být chápána jako nedílná součást obálky budovy s nutností minimalizace tepelných ztrát.  Půdní prostory se pomalu stávaly plnohodnotnou součástí domu vhodnou k bydlení.

Tento trend u nás umocnil bouřlivý rozmach výstavby rodinných domů v posledních dvaceti letech. Stalo se tak díky snadné dostupnosti moderních střešních krytin, sádrokartonů, kvalitních střešních oken a velmi účinných tepelných izolací.
V odborných stavebních termínech velmi rychle zdomácněly pojmy jako dvouplášťová střecha, pojistná hydroizolace, parozábrana či provětrávací mezera.

Dvouplášťová střecha
Dnes jsou dvouplášťové střechy nejběžnějším řešením při výstavbě rodinných domů jak se šikmou tak i plochou střechou.
Koncepce dvouplášťové střechy, jak již sám název napovídá, vyjadřuje, že střešní plášť je tvořen dvěma plášti, které jsou prováděny s odvětrávací mezerou, u šikmých střech více u plochých střech méně.
Odvětrávací mezera umožňuje proudění vzduchu v podstřešním prostoru, a tím odvod vzdušné vlhkosti, která by jinak mohla snižovat účinnost některých tepelných izolací.

Vzduchovou mezeru u šikmých střech obvykle přirozeně tvoří prostor mezi pojistnou hydroizolací a latěmi, kontralatěmi a střešní krytinou, která je vyústěna pod hřebenem střechy. U plochých střech je odvětrávací mezera také vedena v prostoru nad tepelnou izolací, je vyvedena přes mřížky do venkovního prostředí a hydroizolační vrstva je pak kotvena například do bednění záklopu umístěného nad ní.

Nejběžnější skladba provětrávané dvouplášťové střechy - podkroví
Provádění běžné dvouplášťové střechy je zahájeno tesařskými pracemi, což je realizace dřevěného krovu. V okamžiku, kdy je hotový krov, je na krokve natlučena kvalitní pojistná hydroizolace. Pokud je pojistná hydroizolace dobře provedena, do podstřešního prostoru již nezatéká a je chráněn před povětrnostními vlivy. Následují samotné pokrývačské práce. V prvé řadě jsou do krokví natlučeny latě, na ně jsou v rozmezí zámků tašek rozměřeny a upevněny kontralatě. V úžlabích a kolem komínů je zhotoveno oplechování. Následně jsou na kontralatě pokládány základní tašky. V úžlabích a krajích jsou tašky dořezány a v hřebenech střechy je upevněno olověné či hliníkové lemování hřebene. Na takto upravený hřeben jsou osazeny hřebenové tašky – hřebenáče. Následuje montáž tepelné izolace. Ta je aplikována mezi krokve na jejich šířku. Jejich rozestup činí cca 900 mm. Izolace se řeže v délce cca o 20 mm delší, aby ji bylo možné mezi krokve snadno rozepřít. V okamžiku, kdy jsou tepelné izolace hotovy, je vhodné osadit střešní okna tam, kde jsou v projektu navržena. Po jejich instalaci je pod tepelnou izolaci upevněna na krokve parotěsná zábrana. Její funkcí je zamezit průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do tepelné izolace a zabránit tím snížení jejich tepelně-izolační schopnosti.

 

Skladba dvouplášťové šikmé střechyDo krokví je pak uchycen hliníkový rošt pro upevnění sádrokartonu. Do něj jsou později speciálními vruty přišroubovány sádrokartonové desky. Ty jsou doraženy těsně k sobě. Spáry jsou vyztuženy páskou, přetmeleny, přebroušeny a takto připravený podklad umožňuje provedení vnitřních maleb.

U plochých střech je postup podobný. Na penetrací opatřený betonový podklad je instalována parozábrana. Na ni je položena tepelná izolace v požadované tloušťce. Nad izolací je ponechána vzduchová mezera s možností odvětrání do venkovního prostředí. Nad vzduchovou mezerou je vytvořena například dřevěná konstrukce se záklopem. Hydroizolační vrstva je pak následně kotvena do bednění mechanicky a spoje v přesazích izolace jsou poté vodotěsně svařeny.

Vysoká difúzní otevřenost některých hydroizolačních systémů (např. hydroizolačních fólií na bázi PVC) umožňuje řešit plochou střechu i bez provětrávací mezery.

Vše je však závislé na účelu využití stavby, jejím konstrukčním řešení a projektovém návrhu.
Dvouplášťová střecha je však v současném pojetí staveb pro bydlení i průmysl běžným standardem a trendem.

Ivo Románek