Vzduch v oběhové vodě soustav je bohužel skutečnost, kterou si vědomě příliš nepřipouštíme. Z tradice žijeme v přesvědčení, že prosté odvzdušnění nás problémů zbaví. Běžně používaná voda pro plnění soustavy s teplotou kolem 10 °C obsahuje víc než 22 litrů rozpuštěného vzduchu na 1 m3! Toto množství přinášíme s každým kubíkem při plnění a doplňování vody do soustavy. Tato hodnota odpovídá atmosférickému tlaku. Ve skutečnosti jsou hodnoty vyšší, vzhledem ke skutečnému tlaku v přívodním potrubí vody. Provede-li se první napuštění soustavy s objemem 10 m3, dostane se do soustavy cca 220 litrů vzduchu. Soustava se odvzdušní, avšak toto množství zůstává, protože je ve vodě rozpuštěné! Řešení je pouze jediné: zbavit vodu vzduchu a ostatních plynů!

Firma Reflex na základě výzkumu při vývoji svých zařízení a dlouholetých zkušeností s efektivitou jejich provozu nabízí možnost účinně s plyny v soustavách bojovat pomocí expanzních a odplyňovacích automatů:

Čerpadlové expanzní automaty Variomat a Gigamat s těmito základními funkcemi:
udržování tlaku, odplyňování a doplňování.

Udržování tlaku znamená:
•    mít v soustavě konstantní tlak v rozmezí 0,4 bar
•    zamezení vzniku podtlaku a tím přímému nasávání vzduchu do soustavy
Nastavovací hodnota minimálního provozního ­tlaku p0 = pst [bar] + 0,2 bar (to je u všech zařízení Reflex havarijní hodnota nízkého tlaku v soustavě), expanzní automat potom pracuje v rozmezí tlaků p0 + 0,3 bar (počáteční tlak pa) a + 0,4 bar (konečný tlak pe).

Odplyňování znamená:
•    odstranit při procesu plnění a doplňování do soustavy „zavlečený“ vzduch a uvolněné plyny
režim a: - trvalé odplyňování, po uvedení soustavy do provozu, délku nastaví servis podle jejího objemu
•    odstranit plyny, které se během provozu trvale dostávají do topné soustavy difúzí pro plyny propustnými díly (těsněními, hadicemi, trubkami z plastických hmot a podobně)
režim b: - intervalové odplyňování, zadá se délka a cyklus intervalů, používá se jen u problémových soustav, kde nestačí standardní režim, a to je
režim c: - tlakové odplyňování, dochází k němu automaticky při každém nárůstu tlaku v soustavě a přepuštění části vody do nádoby expanzního automatu a při každém doběhu čerpadla, přečerpávajícího vodu zpět do soustavy při poklesu tlaku v soustavě, protože se několik sekund před vypnutím čerpadla otevře současně přepouštěcí ventil z důvodů hydraulické stabilizace.

Beztlaká nádoba expanzního automatu je místo s nejnižším tlakem v soustavě a ve vodě zůstane rozpuštěné množství plynu odpovídající barometrickému tlaku.

Doplňování znamená:
•    doplnit objem vody ztracený uvolněným vzduchem
•    automaticky doplnit drobné ztráty soustavy
•    doplňované množství je kontrolováno, doba doplňování max. 30 min., cyklus max. 3 x za dvě hodiny

Expanzní automat Variomat a Gigamat řízeně přepouští část topné vody ze soustavy do nádoby, ve které je pouze atmosférický tlak. Voda je uskladněna ve vaku nádoby, a tím je bezpečně zamezen styk se vzdušným kyslíkem. Prostor mezi stěnou vaku a stěnou nádoby je propojen s atmosférou.

Soustavu naplníme vodou 10 °C a následně ohřejeme na 70 °C, obsah dusíku v jednom litru napájecí vody je 18 mg. Teoreticky bychom v nejvyšším místě museli udržovat přetlak 0,8 bar, aby nedošlo k uvolnění žádného dusíku. Pokud realizujeme v nejvyšším místě přetlak jen 0,5 bar (hodnota, kterou zařízení Reflex garantují), je voda schopná rozpustit při teplotě 70 °C asi 15,4 mg dusíku / litr. To znamená, že dojde k vyloučení 2,6 mg N2 z jednoho litru vody a to jsou asi 2,1 litru N2 z 1 m3, které se nám objeví v topném systému. Poté se ale přepustí voda do nádoby expanzního automatu, kde je pouze barometrický tlak, teplota asi 50 °C. Zde, z důvodu tlakového uvolnění, dojde k vyloučení dalších 3,2 mg N2 z jednoho litru a to je asi 2,5 litru N2 z kubíku vody. A když se takto odplyněná voda vrací do soustavy a postupně se snižuje koncentrace rozpuštěného plynu v oběhové vodě soustavy, dojde i na již uvolněný plyn z doby najíždění soustavy. Ten se začne v odplyněné vodě rozpouštět a s vodou se dostane znovu do nádoby, kde dojde k jeho uvolnění a odstranění ze soustavy. Postupně se soustava dostane do stavu, kdy v ní žádný volný plyn není a koncentrace rozpuštěného plynu je tak nízká, že ani v nejvyšším místě při přetlaku, který tam naše zařízení udržuje, se žádný neuvolňuje.

Podtlakové odplyňovací automaty Servitec
Servitec může spolupracovat s jakýmkoli zdrojem udržování tlaku v soustavě a je velice vhodný pro rekonstrukce a soustavy s trvalými problémy se zavzdušňováním. Standardní zařízení jsou pro soustavy do objemu 200 m3, větší soustavy na základě poptávky.

Servitec přepouští vodu ze soustavy do podtlakové trubky a zpět v závislosti na nastaveném režimu odplyňování. V odplyňovací trubce Servitecu se dosahuje téměř vakua. Podtlak v trubce je vytvářen dýzou, rozprašující nastřikovanou vodu a dimenzovanou tak, že čerpadlu „nestačí“. Ve vakuu je rozpustnost plynů ve vodě téměř nulová. Při dosažení spodní hladiny čerpadlo vypne, hladina v trubce začne stoupat a vytlačí uvolněný plyn přes speciální armaturu do atmosféry.

Servitec je důmyslným doplněním programu ­REFLEX expanzních automatů Variomat a Gigamat a je vhodný:
•     pro soustavy do 0,5 MW, doporučení: tlaková expanzní nádoba pro udržování tlaku a Servitec pro odplyňování a doplňování (ekonomicky výhodnější než nejmenší Variomat)
•    pro rekonstrukce stávajících soustav s tlakovými expanzními nádobami, nebo jinými systémy udržování tlaku v soustavě.
•    pro všechny soustavy, kde jsou trvalé problémy se „zavzdušňováním“.

Protože k odplyňování dochází za podtlaku, dokáže Servitec obsah rozpuštěných plynů zredukovat pod 10 % původních hodnot! Je vyráběn v modifikacích pro spolupráci s tlakovými expanzními nádobami, nebo s expanzními automaty.

Ing. Vladimír Vaněk - Reflex CZ

REFLEX CZ, s.r.o.
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9
tel.: 272 090 311, fax: 272 090 308
e-mail: reflex@reflexcz.cz, www.reflexcz.cz, www.reflex.de