Společnost JHP spol.s r.o. realizovala „Most přes silnici II/152“ o celkové délce přemostění 43,5 m a „Most přes Rokytnou, železniční trať a silnici III/15228“ s délkou přemostění 468,8 m, který je v současné době nejdelším mostem kraje Vysočina.

C 203 Most přes silnici II/152

Všeobecný popis
Mostní objekt převádí silnici I/38 přes silnici II/152 s úhlem křížení 66,22°. Celková dílka mostu je 58,38 m, šířka mostu 15,6 m. Vzhledem ke špatné geologii je spodní stavba založena na velkoprůměrových pilotách průměru 900 mm, dílce 10-11 m.
Nosná konstrukce je tvořena spojitou deskovou monolitickou konstrukcí z předpjatého betonu s vrubovými klouby u podpěry 2, 3 a elastomerovými ložisky u opěry 1, 4. Konstrukce je předepnuta předpínacím systémem VT-JHP. Mostní objekt byl uveden do provozu spolu s celým obchvatem Moravských Budějovic v roce 2010.

C 202 Most přes Rokytnou, železniční trať a silnici III/15228

Všeobecný popis
Mostní objekt převádí silnici I/38 přes potok Rokytná včetně jeho rozlehlého inundačního území a přes křížení stávající trati ČD se silnicí III/15226. Půdorysně je trasa vedena v oblouku s poloměrem R=1100 m. Celková délka mostu je 477,31 m, šířkové uspořádání odpovídá kategorii S 11,5/100 s šířkou nosné konstrukce 14,01 m.

Vzhledem k proměnné geologii zájmového území, kde se v polích 1 až 9 nacházejí horniny kvality F7, F8 a následně v polích 10 až 12 postupně přecházejí do skalní horniny R5-R6, bylo realizováno hlubinné založení mostu prostřednictvím velkoprůměrových pilot Ø 1200 mm a délek 8,0 – 13,0 m.

Spodní stavba je monolitická ze železobetonu třídy C 30/37. Každá středová podpěra je tvořena dvěma osmiúhelníkovými dříky vetknutými do základového bloku tvaru písmena H. Délky pilířů jsou od 7,5 m až do 12,05 m. Na spodní stavbu jsou osazena kalotová ložiska s pevným ložiskem umístěným na podpěře č. 6.

Nosná konstrukce o 12 polích rozpětí 35,0 + 8 x 42,0 + 40,0 + 34,0 + 25,0 m je tvořena monolitickou dvoutrámovou, omezeně předpjatou betonovou konstrukcí třídy betonu C 35/45 s typickou výškou trámu 2,4 m. V poli 10 nad železniční tratí je z důvodu zachování drážního průjezdného profilu konstrukce proměnné výšky od 1,6 m do 2,8 m. Konstrukce je předepnuta předpínacím systémem VT-JHP realizovaným společností JHP spol. s r.o. v kooperaci s rakouskou společností Vorspann Technik.

Mostní svršek tvoří železobetonové římsy z betonu C 30/37 s lícními prefabrikáty. Levá římsa mostu je kromě zádržného systému osazena protihlukovou stěnou výšky 3,5 m. Vozovka na mostě je provedena třívrstvá v prostoru krajních opěr navazující na lamelové dilatační závěry s celkovým posunem 400 mm.

Postup výstavby
Práce byly zahájeny v roce 2008 staveništními komunikacemi zabezpečujícími přístup k podporám 1 – 10 na levém břehu potoka Rokytná. Od podpory 1 bylo prováděno hlubinné založení s následnou postupnou realizací spodní stavby.
V březnu roku 2009 začala montáž horní výsuvné skruže požité pro realizaci části nosné konstrukce. V prvním kroku byl na provizorních podporách smontován hlavní příhradový nosník o hmotnosti necelých 400 t a následně usazen pomocí dvou mobilních 800t jeřábů na tzv. „supporty“, umístěné prostřednictvím těžké skruže na základy podpor 1 a 2 spodní stavby. Celková hmotnost výsuvné skruže včetně bednění pak činila 428 t. Po osazení hlavního nosníku do pozice betonáže prvního pole následovala montáž konzol a samotného bednění nosné konstrukce. Bednění zavěšené na hlavním nosníku a konzolách bylo v dalším kroku přesně prostorově urovnáno pomocí dvou 700 t lisů na předním „supportu“, dvou 400 t lisy na zadním „supportu“ a rektifikačních stabilizátorů bednění.

Do geodeticky zkontrolovaného bednění byla zahájena ukládka betonářské a předpínací výztuže. Pro urychlení výstavby byly předpínací kabely instalovány do bednění z cívek posouvaných pomocí pojezdu umístěného na hlavním nosníku. Betonáž prvního pole proběhla začátkem měsíce července 2009. Po dosažení požadované pevnosti betonu a předepnutí poloviny kabelů v pracovní spáře byla skruž prostřednictvím lisů na „supportech“ spuštěna a otevřeno bednění NK. Po uvolnění se konstrukce přesunovala po kolejnicích na zadním „supportu“ a kluzných deskách na předním do další betonážní pozice. Výsun skruže probíhal pomocí předpínacích tyčí Ø 36 mm v kombinaci s dutými lisy s rozsahem dílčího posunu 200 mm.

Prostřednictvím posuvné skruže bylo ve stejných krocích do konce roku realizováno dalších 5 polí s přesunem skruže do pole 7. Na konci dubna 2010 bylo zabetonováno touto technologií poslední pole č. 9 a následně skruž přesunuta zpět do pole 6 k demontáži. V polích 10 - 12 nebylo možno s posuvnou skruží manipulovat z důvodu malé světlosti mostní konstrukce.

Nosná konstrukce byla v poli č. 10 křižující trať ČD dokončena na ­těžké skruži z inventárních podpor ­PIŽMO a ocelových válcovaných nosníků a v poli č. 11 a 12 na prostorové skruži PERI. Pro urychlení výstavby byly pole č. 11 a č. 12 betonovány v jednom pracovním taktu. Při výstavbě nosné konstrukce byly použity tři způsoby bednění a její betonáž byla ukončena v první polovině června 2010.

S realizací druhé části nosné konstrukce od začátku roku 2010 probíhaly současně i práce na mostním svršku, vybavení mostu a terénních úpravách pod mostním objektem. Obchvat Moravských Budějovic byl pak uveden do provozu 27. října 2010.

Přemysl Paulenka, premysl.paulenka@jhp-mosty.cz
Ing. Peter Bobáň, peter.boban@jhp-mosty.cz
Ing. Karel Frankota, karel.frankota@jhp-mosty.cz

JHP spol. s r.o.
Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10
tel.: 272 701 667
jhp@jhp-mosty.cz, www.jhp-mosty.cz