Hlavní činností firmy je správa systému hospodaření s vozovkou RoSy® PMS. V ČR je testován od roku 1992 ve spolupráci s VUT FAST Brno. V roce 1994 byl systém vybrán na základě výběrového řízení vypsaného ŘS ČR a MDS ČR pro aplikaci v ČR na síti pozemních komunikací II. a III. třídy. Od roku 1997 byl provozován na všech 72 organizacích Správy a údržby silnic ve všech okresech v ČR pro průběžné sledování stavu sítě silnic. Do konce roku 2001 byl systém garantován ŘSD ČR, od přechodu sítě silnic II. a III. třídy pod působnost krajů je způsob užívání závislý na dopravní politice a strategii jednotlivých krajů k přístupu plánování údržby a oprav vozovek. V současné době firma sleduje stav silnic a zpracovává plány údržby a oprav vozovek v rámci systému na více než 20 tisíci kilometrech silnic II. a III. třídy ve vlastnictví 8 krajů.

Významnou činností v rámci systému hospodaření s vozovkou je sběr, resp. aktualizace proměnných parametrů vozovek, zejména poruch a únosnosti vozovek určených jak pro potřeby zpracování plánů údržby a oprav vozovek, tak i pro potřeby dílčích projektů pro opravy silnic.

Firma rovněž zabezpečuje kompletní diagnostiku vozovek pozemních. Pro tuto specializaci firma disponuje pracovníky s „Oprávněním k provádění diagnostiky vozovek a navrhování jejich údržby a oprav“ vydaným ministerstvem dopravy ČR v rámci Systému jakosti. Pro tyto účely je firma vybavena měřícím vozidlem a rázovým zařízením pro měření únosnosti vozovek – deflektometrem FWD CarlBro PRI 2100 a Georadarem Mala GS a dalšími diagnostickými přístroji.
Systém hospodaření s vozovkou RoSy® PMS je souhrnem organizačních, technických a programových prostředků určených pro dosažení maximální efektivity při správě silniční sítě.

Většina systémů pro hospodaření s vozovkou je založena na obdobném principu, a to na cyklicky se opakujícím sledu činností každého správce sítě pozemních komunikací, kdy se každoročně opakují rutinní činnosti, při kterých probíhá aktualizace sledovaných informací, jejich vyhodnocení, sestavení plánů údržby a oprav, realizace jednotlivých opatření a jejich evidence v systému.

Systém RoSy® PMS je rozšířeným databázovým systémem a zahrnuje moduly pro:
•    Sběr a zpracování dat
•    Správu databáze neproměnných a proměnných parametrů vozovek
•    Výpočet plánů údržby a oprav a jejich technicko-ekonomickou optimalizaci

Programy pro sběr a zpracování dat jsou speciální programy vyvinuté dle podkladů národních předpisů pro zatřídění a klasifikaci proměnných parametrů vozovek.

Databáze systému
Základem systému RoSy® PMS je databáze obsahující data o neproměnných a proměnných parametrech vozovek a registry pro evidenci vybavení a příslušenství silnic.
Standardní informace o silniční síti může naplnit uživatel/správce silnic sám ze svých zdrojů či měření. V ČR jsou neproměnné parametry sítě dálnic a silnic I. až III. třídy sledovány v Silniční databance, která je součástí Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Proměnné parametry a dodatečné informace sledované v systému RoSy® PMS jsou na úrovni krajů naplňovány správcem silnic II. a III.třídy, případně tímto správcem pověřenou organizací, a to z dostupných podkladů, případně sběrem dat přímo na komunikacích pomocí nástrojů systému.

Prvním krokem k sestavení pokladů pro plán údržby a oprav je sledování vozovek, který spočívá ve sběru poruch povrchu vozovek. Sběr poruch a posouzení stavu vozovky jsou prováděny v souladu s:

•    TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek (schváleno MD ČR pod č. j. 164/10-910-IPK s účinností od 1. března 2010),
•     TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (schváleno MDS ČR pod č. j. 165/10-910-IPK/1 s účinností od 1. března 2010).

Hodnocení stavu povrchu vozovek
Po detailním zpracování poruch na každém úseku je provedena sumarizace poruch do skupin se stejným charakterem porušení odpovídající i stejné technologii údržby, resp. opravy.

Z analýzy poruch na základě TP 87 je následně provedeno zatřídění jednotlivých úseků sledované silnice do 5 kategorií dle stavu porušení od hodnocení stavu „výborný“ po „havarijní“. Pro zatřídění úseků je rozhodující rozsah porušení, většinou procento porušení plochy úseku poruchou s největším – rozhodujícím rozsahem. U některých poruch je měřítkem jejich délka, popřípadě jejich počet vztažený k délce úseku.

Plán údržby a oprav
Výpočet plánu údržby a oprav pro síťovou úroveň je prováděn v souladu s TP 87 Navrhování údržby a oprav vozovek. Plán je zpravidla střednědobý (10-letý) a je zpracován ve dvou úrovních:
•    Finanční plán – optimální opatření v optimálním čase bez omezení finančních prostředků
•    Rozpočet – optimalizované opatření v rámci dostupných finančních prostředků s hodnocením dopadů na silniční síť

Finanční plán
Výpočet je proveden tak, že každému úseku je dle jeho významu daného třídou silnice, dopravním zatížením, případně dalšími prioritami a dle typu a rozsahu porušení přiřazena jedna nebo více technicky odpovídajících technologií údržby nebo opravy a podle ekonomických kriterií (obdobně jako u modelů HDM III a IV - poměr cena/výkon – C/B, návratnost investic – IRR, čistá aktuální hodnota – NPV) je vybrána jedna nejvhodnější. Souhrn nákladů na celou síť silnic je pak uveden v jednotlivých letech plánovacího období.

Rozpočet
Vychází z návrhu technologií údržby a oprav ve finančním plánu, zohledňuje však limit finančních prostředků, které má správce/vlastník sítě pozemních komunikací k dispozici v rámci rozpočtu.
Do rozpočtu jsou úseky zařazovány podle významu (třída, dopravní zatížení) a podle stavu.

Při sestavování rozpočtu, dochází ke třem situacím:
•    optimální technologie na daném úseku se „vejde“ do rozpočtového limitu přímo v roce, kdy je provedení této technologie optimální,
•    optimální technologie na daném úseku se nevejde do rozpočtového limitu v optimálním roce – program vybere levnější řešení v rámci plánu nebo opatření přesune do následujícího roku; v roce, kdy opatření mělo být provedeno je tento úsek označen jako „rizikový“,
•    optimální ani variantní technologie se do rozpočtu „nevejde“ v žádném roce plánovacího období, úsek je „rizikový“ po celé plánovací období, pro zařazení úseku do plánu oprav je nutno navýšit rozpočet.

Kritéria pro srovnání rozpočtu s finančním plánem nebo pro porovnání rozpočtů:
•    Stanovení délky „rizikových“ úseků, to je takových úseků, které by vzhledem k jejich stavu a významu bylo třeba dle optimálního plánu opravit, ale v rámci rozpočtu se na tento úsek během celého plánovacího období nenajdou potřebné finanční prostředky – úsek nesplňuje požadavky provozní způsobilosti a mohou na něm vzniknout takové poruchy, které nebude možno opravit běžnými technologiemi údržby a oprav.
•    Stanovení průměrné životnosti povrchu vozovky.
•    Stanovení vývoje hodnoty vozovek, jak ve srovnání s finančním plánem, resp. jinou variantou rozpočtu, tak i ve vztahu k počátečnímu stavu.

Uvedené příklady zpracovávají pouze náklady na vozovky pozemních komunikací, nezahrnují opravy mostů a ostatních objektů ani další náklady na diagnostické a projekční práce. Případná doplňující diagnostika vozovek (měření únosnosti, měření nerovností, vývrty, laboratorní zkoušky) na úsecích předem vytipovaných k opravě v časovém horizontu 1 - 3 roky je nanejvýš vhodná zejména pro zjištění tlouštěk vrstev stávající konstrukce vozovek a stanovení únosnosti vozovky pro dané dopravní zatížení, což může významně ovlivnit návrh technologie optimální opravy.
Systém hospodaření s vozovkou  RoSy® PMS jistě není jediným programovým vybavením pro správu silničního majetku a plánování údržby a oprav spravované silniční sítě, je však nástrojem velice flexibilním, který umožní uživateli přizpůsobit jednotlivé registry i jejich naplňování místním potřebám a zvyklostem.
Výsledky síťové úrovně hospodaření s vozovkou jsou pak východiskem pro projektovou úroveň systému, kdy se pro vybrané konkrétní úseky zpracuje podrobný diagnostický průzkum a projekt opravy vozovky.
Přínos ve využívání systému nelze očekávat okamžitě. Uživatelé/správci silnic využívající tento systém dlouhodobě mohou sledovat vývoj stavu silniční sítě a efektivitu finančních prostředků vynakládaných do údržby a oprav vozovek.

PavEx Consulting, s.r.o.
Srbská 2741/53, 612 00  Brno-Královo Pole
tel.: 541 589 243
e-mail: pavex.consulting@pavex.cz, www.pavex.cz