Společnost Mott MacDonald byla Agenturou pro rozvoj města Oděsy pověřena přípravou zadávací a projektové dokumentace pro rekonstrukci a dostavbu Jižního kanalizačního sběrače. Tento projekt je součástí investičního záměru Světové banky poskytnout finanční prostředky na rekonstrukce stávajících vodovodních a kanalizačních sítí ve vybraných regionech Ukrajiny.

Oděsa, čtvrté největší město Ukrajiny s více než jedním milionem obyvatel a významný černomořský přístav, je z hlediska splaškové kanalizace rozdělena na jižní a severní region. Na počátku 80. let 20. stol. vznikl první projekt Jižního kanalizačního sběrače, jehož úkolem má být gravitační svod splaškových vod z jižního regionu do čistírny odpadních vod. Výstavba hlavního sběrače byla zahájena přibližně před 25 lety, avšak politicko-ekonomické problémy Ukrajiny po vyhlášení nezávislosti v roce 1991 stavbu sběrače zastavily.

Po roce 2000 byly práce na výstavbě tunelu několikrát obnoveny a následně znovu pozastaveny z důvodu nedostatku finančních prostředků, naposledy v první polovině roku 2008. V průběhu času docházelo k dílčím aktualizacím a drobným úpravám projektové dokumentace. V současnosti jsou k dispozici pouze části původního projektu, některé studie a návrhy. Ty jsou však většinou neúplné a navíc je podstatná část těchto dokumentů zastaralá. V roce 2008 získala ukrajinská vláda od Světové banky půjčku na financování projektu Městská infrastruktura, který v sobě zahrnuje mimo jiné obnovu stávajících vodovodních a kanalizačních sítí včetně technologických celků ve vybraných regionech Ukrajiny. Pro Oděský region byly vyčleněny finanční prostředky zejména na rekonstrukci a dostavbu Jižního kanalizačního sběrače včetně hlavní čerpací stanice. Agentura pro rozvoj města Oděsy zodpovědná za projekt rekonstrukce kanalizačního sběrače (dále projekt) vyhlásila v první polovině roku 2009 výběrové řízení na dodávku inženýrských a poradenských služeb potřebných k realizaci a dokončení projektu.
Tyto služby zahrnují:

- Revizi projektu
- revize stávající projektové dokumentace,
- stavební průzkum existujících konstrukcí,
- získání chybějících dat a provedení nezbytných doplňujících průzkumů
- dle potřeby aktualizace stávající dokumentace
- Přípravu projektové dokumentace pro schválení orgány státní správy
- Poradenství při výběru zhotovitele
- příprava zadávací dokumentace
- řízení procesu výběru zhotovitele

V mezinárodním výběrovém řízení na poskytování výše uvedených inženýrských a poradenských služeb zvítězila mezinárodní společnost Mott MacDonald. Kvalita a hladký průběh projektových prací pro město Oděsa je do značné míry podpořen existencí firemní pobočky v Kyjevě a začleněním řady zaměstnanců ukrajinské národnosti do projektu. Podrobný popis projektu a realizovaných služeb je uveden v následujícím textu.

Popis projektu

Jak již bylo zmíněno, projekt a výstavba Jižního kanalizačního sběrače byla započata v 80. letech 20. století a po dokončení některých úseků byla stavba zastavena. Kanalizační sběrač přibližné délky 8 km je navržen jako tunel kruhového profilu se segmentovým ostěním o vnějším průměru 2,52 m resp. 3,52 m s šesti hlavními šachtami obdélníkového a kruhového půdorysu. Větrací a revizní šachty jsou rozmístěny rovnoměrně mezi šachtami hlavními. Tunel je veden podél pobřeží v hloubce přibližně 40 m. Do čistírny odpadních vod budou splaškové vody přečerpávány hlavní čerpací stanicí, jež bude situována v její těsné blízkosti. Rozsah vyprojektovaných, rozestavěných a dokončených částí stavby je patrný z obrázku č. 2.

Revize projektu

Vzhledem k tomu, že se navazuje na projekt zpracovaný a částečně realizovaný v průběhu minulých 25 let, je nutno provést důkladné zhodnocení všech dostupných podkladů a stávajícího stavu již vybudovaných konstrukcí. V rámci revize projektu je prováděna kontrola stávající projektové dokumentace, hodnocení použitých vstupních dat a hodnocení souladu projektové dokumentace s již realizovanými částmi kanalizačního sběrače. Souběžně jsou shromažďovány doplňující informace o navržených konstrukcích a technologiích, současném kanalizačním systému, inženýrských sítích a majetkoprávních poměrech v oblasti. Výše zmíněné činnosti v sobě zahrnují např. geo­logický průzkum, geodetické zaměření nebo hydrologické studie, realizaci stavebně-technického průzkumu existujících konstrukcí včetně doplňujících laboratorních rozborů, základní statické přepočty dílčích částí systému a revizi hydraulických a kapacitních parametrů tunelu na základě aktuálních údajů o přítocích splaškových vod do hlavního sběrače.

Příprava projektové dokumentace pro schválení orgány státní správy

Stupeň projektové dokumentace určený pro schvalovaní orgány státní správy je svým rozsahem velmi podobný dokumentaci pro stavební povolení v České republice. Vzhledem ke značnému rozsahu je stavba kanalizačního sběrače rozdělena do dvou částí. V první části bude zpracována projektová dokumentace pro sběrač v úseku mezi hlavními šachtami č. 1 až č. 4 o celkové délce kolem 4,9 km včetně hlavních, ventilačních a revizních šachet. V tomto úseku se bude navazovat na již realizované tunelové úseky, které budou dle potřeby sanovány. Ve druhé části bude zpracována projektová dokumentace pro úsek spojující hlavní šachtu č. 4 s hlavní čerpací stanicí, napojení stávajících funkčních čerpacích stanic (6A a 6B) pomocí hlubokých stok do kanalizačního sběrače a vlastní hlavní čerpací stanici průměru 28 a hloubky cca 60  m včetně veškerých technologií. Vzhledem k velké hloubce sběrače a obtížným geologickým podmínkám se jako nejvhodnější metoda pro realizaci nového useku mezi šachtou č. 4 a hlavní čerpací stanicí jeví ražba pomocí tunelovacích strojů, tzv. metoda TBM, přičemž tunelové ostění bude tvořeno železobetonovými segmenty s hydroizolační úpravou vhodnou pro splaškové vody. Šachty a hlavní čerpací stanice budou hloubené.

Poradenství při výběru zhotovitele

Poslední fází projektu je poradenský servis při výběru zhotovitele první části stavby. V této etapě bude vypracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Následně bude kompletně připraven proces výběru zhotovitele v souladu s mezinárodními standardy, požadavky Světové banky a ukrajinskou legislativou. V rámci procesu výběru zhotovitele bude společnost Mott MacDonald zajišťovat komunikaci s účastníky výběrového řízení, připravovat hodnocení jednotlivých nabídek a asistovat při přípravě smlouvy. Činnost Mott MacDonald bude koncipována tak, aby byl odpovídajícím způsobem zajištěn přenos zkušeností na klienta.

Zásadním přínosem tohoto projektu je:

- eliminace ekologických rizik souvisejících s provozem stávajícího zastaralého kanalizačního sytému,
- výrazné snížení ekonomických nákladů na provoz kanalizačního sytému,
- a v neposlední řadě díky modernizaci kanalizačního systému zvýšení kvality životního v předmětné části města.

Ing. Jiří Petrák


Mott MacDonald Praha spol. s r. o.
Národní 15, 110 00 Praha 1
tel.: 221 412 800, fax: 221 412 810
GSM Brána: +420 724 022 870
e-mail: mottmac@mottmac.cz, http://www.mottmac.cz