Rychlé tempo výstavby vyžaduje nové přístupy v technologiích. Je známo, že betonáž zavlhlých a tuhých betonů patří k nejtěžším pracím na stavbě. Výhodným řešením v oblasti betonových konstrukcí (např.: základové desky a pasy) je použití značkových betonů EASYCRETE® - lehce zpracovatelný beton nebo STEELCRETE® - beton s rozptýlenou výztuží od předního výrobce transportbetonu v ČR, skupiny Českomoravský beton, která je členem HeidelbergCement Group.

Základem dobré a kvalitní stavby je kompaktní únosný základ, který je možné zajistit v případě použití betonu STEELCRETE®, což je drátkobeton se zaručenými mechanickými vlastnostmi obsahující rovnoměrně rozptýlená ocelová vlákna - výztuž. Je to kompozitní materiál s konstantními vlastnostmi ve všech směrech, jehož mechanické vlastnosti a kvalita jsou zaručeny prováděnými testy. Používá se při zhotovování betonových konstrukcí staveb (např.: základové desky), kde nahrazuje zcela nebo částečně klasickou betonářskou výztuž, zejména pak v oblastech zvýšeného namáhání.

Vláknobetony jsou stavebním materiálem již dlouhodobě používaným pro zhotovování betonových stavebních konstrukcí. Vlákna zlepšují různé mechanické vlastnosti betonu jako například pevnost betonu v tahu, odolnost proti obrusu nebo naopak snižují rozvoj trhlin v betonu při procesu jeho tvrdnutí a snižují i šířku trhlin ve ztvrdlém betonu. STEELCRETE® je novým druhem drátkobetonu, jehož mechanické vlastnosti jsou předem testovány dle standardizovaných zkušebních postupů a výrobce (členové skupiny Českomoravský beton) je garantuje jako součást dodávky.

STEELCRETE® je homogenním materiálem, a proto se díky jeho použití snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuže při hutnění. Dále zlepšuje soudržnost betonu v detailech konstrukce (hrany) a odstraňuje tzv. opadávání betonu v okrajových částech.

Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci odpadá či se značně redukuje požadavek na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací. Dodávkou rozptýlené výztuže „přímo z autodomíchávače“ se zrychlí postup výstavby a navíc toto řešení přispívá k nemalé úspoře nákladů na provedení stavby.

Jedná se o drátkobeton, jenž splňuje veškeré požadavky na beton dle ČSN EN 206-1 a navíc splňuje požadavky dle podnikové normy vydané Českomoravským betonem a.s. PN ČMB 01-2008, na kterou bylo vydáno stavebně technické osvědčení STO 060-028542. STEELCRETE® je zkoušen všemi potřebnými testy jako obyčejný beton dle norem pro zkoušení čerstvého betonu řady ČSN EN 12350 a ztvrdlého betonu řady ČSN EN 12390.

Navíc je testován na pevnost v tahu za ohybu dle postupu uvedeném v PN ČMB 1-2008, který je shodný s postupem uváděným v německé směrnici pro drátkobetony. Důvodem je další rozšíření drátkobetonu ve stavební praxi, pro které je třeba znát i další vlastnost, typickou pro vláknobeton – duktilitu. Tato vlastnost se zjišťuje zkouškou pevnosti betonu v tahu za ohybu. Jedná se o zatěžování čtyřbodovým ohybem, kde je zatěžování řízeno rychlostí průhybu trámce a činí průměrně 0,2 mm/min. Výsledkem je graf závislosti průhybu na velikosti zatěžovací síly před vznikem makrotrhliny a po něm.
Z něho jsou pak odvozeny:
-    pevnostní třídy vláknobetonu v tlaku,
-    pevnostní třídy vláknobetonu v tahu na mezi vzniku makrotrhliny,
-    pevnostní třídy vláknobetonu v reziduálním tahu po vzniku makrotrhliny.
Tyto hodnoty pak slouží pro statické výpočty jednotlivých konstrukcí.
S výhodou je také používán při výstavbě rodinných domů na konstrukce základových desek, kde může zcela nahradit klasickou výztuž. Dále do objektů s vysokým nárokem zatížení na m2. Množství drátku na m3 betonové směsi STEELCRETE® se stanoví podle požadovaného zatížení. V kombinaci s klasickou výztuží je vhodný pro provádění stěn podzemních podlaží budov, např. sklepů (zde při použití technologie „bílé vany“, kdy přispěje k redukci klasické výztuže a redukuje šířku možných trhlin v konstrukci, čímž se dosáhne vodotěsnosti konstrukce). Je vhodný v kombinaci s klasickou výztuží i pro další stavební konstrukce (stěny, stropy, sloupy), které vyžadují vyšší stupeň vyztužení a použití pouze betonářské výztuže by vedlo k problémům při betonování průřezu a detailů.

Použití betonu s rozptýlenou výztuží STEEL­CRETE®  se stále více prosazuje na stavbách, kde je kladen důraz na hospodárnost, rychlost a preciznost.

EASYCRETE® - Když potřebujete stihnout termín

Při výstavbě se nejčastěji pro založení objektu používá základový pas. Na první pohled je to nejjednodušší konstrukce. Stačí pouze vybagrovat správně tvar základu do podloží a následně do něj provést betonáž. Často však dojde k časové prodlevě a do výkopu se sesunou stěny či při betonáži dojde k opakovanému přerušování prací, což má za následek špatné navázání nebo nenavázání jednotlivých částí pasu. Základové pasy nebývají zpravidla vyztuženy, a tak je mohou rovněž přerušit trhliny. Konečným důsledkem bývá nehomogenní konstrukce základů, která vede k nerovnoměrnému sedání objektu, což s sebou nese nepříjemné popraskání nosného i nenosného zdiva, které pak trvá po celou dobu životnosti objektu.  
Všechna tato negativa, která mohou vzniknout při realizaci základů stavby kvůli špatnému technologickému postupu či špatně zvolenému betonu, lze jednoduše eliminovat, když pro kompaktní základovou desku použijete beton EASYCRETE®F nebo SF. Základová pláň se urovná do požadované nivelety, osadí a zafixují se prostupy (voda, el. proud a odpady), položí se podkladní folie, na ní ocelová výztuž a obední se obvod základové desky. Lehce zpracovatelný beton EASYCRETE® jsou bez větší námahy schopni uložit dva pracovníci asi za polovinu pracovní směny. Výhodou tohoto postupu je značná úspora času, efektivita, kvalita.

EASYCRETE® je lehce zpracovatelný až samozhutnitelný beton vhodný k rychlému zhotovování základů (včetně pilot), hustě vyztužených konstrukcí stěn, sloupů a stropů, štíhlých konstrukcí a pohledových betonů. Nevyžaduje náročné hutnění ponornými či příložnými vibrátory. Lehce se roztéká po bednění a vyplní bez problému všechny záhyby konstrukce. Snižují se tak nároky na pracovní sílu i dodatečná technologická zařízení a zmírňuje se i hlučnost spojená se zmíněným procesem. Dalším plusem je vynikající kvalita povrchů samozhutnitelných betonů – nízký počet a malá velikost pórů vede k výsledné hladké a krásné pohledové ploše.

EASYCRETE® obsahuje kamenivo do maximální velikosti zrna 16 mm a aktivní příměsi, zlepšující reologii betonu a finální vzhled povrchu konstrukce. Ke zlepšení tekutosti betonu se používají nejmodernější a nejúčinnější přísady – polykarboxyláty. Značkový beton EASYCRETE® je samozřejmě betonem dodávaným v souladu s evropským standardem ČSN EN 206-1/Z3, ve třech základních variantách: EASY­CRETE® F, EASYCRETE® SF a EASYCRETE® SV.

STEELCRETE® a EASYCRETE® jsou vyráběny za nepřetržité kontroly výrobního procesu na centrálních betonárnách patřících do skupiny Českomoravský beton. Na stavbu jsou dodávány autodomíchá­vači a do konstrukce jsou ukládány přímo, pomocí čerpadel, nebo jeřábem a bádiemi.

Více informací o produktech naleznete na www.lite-smesi.cz

Podle podkladů firmy Českomoravský beton, a. s.

Českomoravský beton, a.s.
Beroun 660, 266 01  Beroun
tel.: 311 644 005, fax: 311 644 010
e-mail: info@cmbeton.cz, www.transportbeton.cz