Jedním z dodavatelů, který se primárně zaměřuje na vykonávání stavebních prací pro města a obce především z Moravskoslezského kraje, je stavební společnost VIVID stavby. Ta se ­zaměřuje na výstavbu infrastrukturálních projektů jako jsou malé dopravní stavby, inženýrské sítě i menší pozemní stavby. „Hlavní předností naší firmy je velká flexibilita, která nám umožňuje opravdu velmi rychle zareagovat na poptávky od potenciálních investorů a schopnost ve spolupráci s našimi partnery zajistit projekt i dotace,“ říká Ing. Tomáš Vítek, MBA, ředitel firmy VIVID stavby s. r. o., který má v oboru stavebnictví více než třicetileté zkušenosti, když působil ve vedoucích pozicích několika velkých i menších stavebních firem.

Pane řediteli, jak se společnosti VIVID stavby dařilo v uplynulém roce?

Naše společnost navazuje na působení společnosti MVEX stavby, které se v uplynulých 5 letech podařilo pevně zakotvit na trhu v Moravskoslezském kraji. Jako spolumajitelé jsme se s kolegou rozhodli, že každý půjdeme svojí cestou. Pro VIVID stavby s.r.o. byl rok 2022 prvním rokem existence s obratem cca 45 mil. Kč. Rentabilita se pohybovala kolem 2 % obratu, což považuji vzhledem k počátečním investicím za velmi slušný počin. V letošním roce očekáváme zhruba zdvojnásobení obratu.

Jak pohlížíte na současnou situaci ve stavebnictví?

To je poměrně složitá otázka. V oblasti stavebnictví se pohybuji již 30 let a musím říct, že situace se mění každým rokem. Jelikož se většinově pohybujeme ve veřejném sektoru – rozpočtové určení daní, změny v podmínkách pro poskytování dotací a složitost vydávání stavebních povolení způsobují, že prakticky nemůžete společnost rovnoměrně rozvíjet. Každý rok je totiž úplně jiný. Vezměte si rok 2022, kdy dodavatelé materiálu měli žně a mohli si zvyšovat ceny dle libosti a letošní rok, kdy se již situace obrací a nabídka je mnohem vyšší za stálé ceny. Vzhledem ke stále se měnícím podmínkám ve státní správě vidím rok 2024 jako poměrně složitý, což už ukazuje prudce se snižující počet vypsaných nových veřejných zakázek.

Mohl byste nám blíže představit nejzajímavější stavby, které jste zrealizovali pro investory v Moravskoslezském kraji?

V uplynulém období jsme realizovali několik zajímavých staveb, jako např. rekonstrukci hasičské zbrojnice v Horních Bludovicích, stavební úpravy atria a zpevněných ploch Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB, úpravu vstupních prostor před hlavním vstupem do ZŠ v Dobré. Rád bych přitom vyzdvihl dvě nejvýznamnější stavby, které v současné době ještě probíhají.

Parkoviště u nemocnice v Havířově
Naše společnost v současné době realizuje pro statutární město Havířov velké parkoviště na pozemku místní nemocnice, která jej městu pro tento účel bezplatně darovala. Jedná se o novostavbu parkovacích/odstavných ploch včetně příjezdové komunikace. Záměrem investora je zde vybudovat maximální počet bezplatných parkovacích míst pro návštěvníky místní nemocnice, kteří v současné době musí parkovat na placených parkovacích plochách, které jsou však svým množstvím velmi omezeny. Celkově se jedná o 159 parkovacích stání pro osobní automobily a jedno stání pro motocykly, z toho 7 stání pro ZTP a 2 pro rodiny s dětmi. Součástí stavby jsou také přípravné práce, úprava navazujících chodníků, řešení odvodnění zpevněných ploch, nové veřejné osvětlení pro nasvětlení parkoviště, dopravní značení a dopravně inženýrské opatření. Stavba bude po jejím dokončení volně přístupná a bude sloužit veřejnosti.

Investor: statutární město Havířov
Termín realizace: 08–12 /2023
Cena díla: 15 375 000 Kč bez DPH

Dětské dopravní hřiště v Karviné-Ráji
Druhým zajímavým projektem, na kterém naše společnost v uplynulé době pracovala, je výstavba areálu dětského dopravního hřiště včetně budovy zázemí v Karviné – Ráji. Realizace dopravního hřiště navazuje na odstranění původního nevyužitého objektu bývalé základní školy V. Nejedlého, kdy se jeho demolicí podstatně rozšířily plošné rezervy této lokality. V rámci projektu se podařilo navrhnout komplexní řešení tohoto území, které by mělo tuto doposud nevyužitou část zhodnotit a zestetizovat tak, že se stane jak vyhledávaným místem pro dopravní ­výuku dětí z celého města a okolí, tak v odpoledních hodinách místem pro trávení krátkodobé pasivní i aktivní rekreace občanů s možností jejich setkávání.
Součástí výstavby dopravního hřiště byla realizace přípojek inženýrských sítí, výstavba parkovací ploch včetně obslužné pozemní komunikace, ploch pro pěší a vybudování nového veřejného osvětlení.

Investor: statutární město Karviná
Termín realizace: 5/2023–4/2024
Cena díla: 25 405 000 Kč bez DPH

Co očekáváte od příští stavební sezóny vzhledem k aktuální situaci, tj. stále vysoké inflaci a predikovaného zpomalení tempa růstu ekonomiky pro příští rok?

Jak už jsme zmínil v předchozí odpovědi, práce ve stavebnictví bude ubývat. My jsme však malá společnost a působíme na poměrně malém trhu. Musíme a budeme se muset přizpůsobit.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický