Správa železniční dopravní cesty zde v rámci stavby "Sanační průjezd železničním uzlem Kolín" totiž rekonstruovala kolejový svršek, trakční vedení a bylo zde také dodáno nové zabezpečovací a sdělovacího zařízení české společnosti AŽD Praha s.r.o.

I když si cestující asi všimli pouze zrekonstruovaných nástupišť a podchodu, odborníci vědí, že v Kolíně bylo unikátně řešeno nové staniční zabezpečovací zařízení (SZZ), které nahradilo původní reléové SZZ s cestovým způsobem ovládání typu SSSR z roku 1959.

Vzhledem k rozsáhlosti kolínského železničního uzlu zde společnost AŽD Praha s.r.o. použila pro ovládání zabezpečovacího zařízení dvě elektronická stavědla ESA11 s dělením na staničních kolejích. Jedno je umístěno v nové technologické budově poblíž původního stavědla a druhé v nové budově u odbavovací haly nádraží, kde je kromě vlastní technologie umístěna i dopravní kancelář. Součástí druhého stavědla se stala dříve samostatná odbočka Hradišťko s vlečkou do automobilky TPCA.

Přestože kolínský železniční uzel ovládají dvě SZZ ESA11, obsluha je vnímá jako jedno stavědlo, řízené z Jednotného obslužného pracoviště. Aby měla obsluha co nejkomfortnější přehled o dění v železničním uzlu Kolín, pro celkové zobrazení dopravní situace slouží velkoplošné zobrazení na třech monitorech o úhlopříčce 67". Nově vybudované SZZ ESA11 umožňuje ovládat v podstatě z jednoho počítače více než 1700 vlakových a posunových cest.

Pro zjišťování volnosti jsou použity nové kolejové obvody typu KOA-01. V místech, kde není zajištěn předpoklad správné funkce kolejových obvodů (málo pojížděné úseky), je zjišťování volnosti zajištěno počítači náprav Fraucher. Všechny hlavní koleje s přilehlými výhybkovými úseky jsou vybaveny kódováním pro LVZ.

Použité SZZ splňuje požadavky na přípravu pozdější montáže jednotného evropského zabezpečovače ERTMS/ETCS Level 2 s využitím radiového přenosu GSM-R. Zabezpečovací zařízení a jeho jednotlivé části, včetně prostředků pro zjišťování volnosti, také odpovídá technickým specifikacím interoperability TSI.

K podpoře efektivního řízení dopravy je použita Graficko-technologická nadstavba (GTN), která spolupracuje se stavědlem ESA11 prostřednictvím přenosu čísel vlaků ze sousedních stanic a je napojena na informační systém operativního řízení ISOŘ, čímž tvoří informační bránu mezi zabezpečovacím zařízením a informačními a řídicími systémy železniční dopravy (CEVIS, MIS, CDS). GTN také vede elektronickou dopravní dokumentaci (ELDODO), ve které jsou uchovávány informace o uskutečněné vlakové dopravě, čímž nahrazuje stávající ručně vyplňovanou dokumentaci.

Původní návěstidla byla nahrazena novými splňující požadavky TNŽ 34 26 20. Ústředně stavěné výhybky zapojené do SZZ jsou opatřeny novými třífázovými přestavníky a snímači polohy jazyků. Celkem bylo namontováno více než 200 návěstidel, ovládáno je přes 160 výhybek a bylo položeno více než 300  km kabelů.

SZZ ESA11 s kolejovými obvody KOA-01 je vybaveno lokálním diagnostickým systémem LDS, který umožňuje nejen efektivně provádět vlastní údržbu zabezpečovacího zařízení, ale i operativně lokalizovat případné poruchy.


AŽD Praha je přední český výrobce a dodavatel
zabezpečovací a telekomunikační techniky pro dopravu.

AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
tel.: 267 287 111, fax: 272 650 831
e-mail: info@azd.cz, http://www.azd.cz