S generálním ředitelem, panem Ing. Jiřím Pokorným, předsedou představenstva, jsme měli možnost pohovořit před několika dny a ochotně m odpověděl na níže položené otázky...

Vážený pane řediteli, můžete našim čteřům sdělit, které projekty a stavby jste v poslední době zrealizovali v oblasti pozemního stavitelství a před kterými stojíte?

V minulém období Metroprojekt vypracoval několik projektů v současné době již dokončených nebo probíhajících staveb:

Aquapark Čestlice

V úvodu bych se chtěl uvést, že šlo o zcela atypický projekt.
V rekordně krátkém čase, za necelý rok, vyrostl podle našich projektů v průmyslové zóně Čestlice největší aquapark ve střední Evropě. Pro veřejnost byl slavnostně otevřen 7. května 2008.

METROPROJEKT Praha a.s. jako generální projektant nezahájil projekční práce studiemi "na zelené louce", ale průzkumem stavu nedostavěného objektu, který od r. 2003 čekal na nového investora. Zub času a zejména nekvalitně provedené stavební práce se značnou měrou podepsaly na stavu konstrukcí. Od počátku tak museli projektanti řešit úkoly spojené s vrhy na odstranění těchto závad.

Modernizace železniční stanice Praha Hlavní draží

České dráhy ve snaze zatraktivnit a lépe komerčně využívat objekty železničních stanic přistoupily ve spolupráci s italskou firmou Grandi Stazioni k revitalizace významných železničních stanic. Předpokládá se postup revitalizace 3 stanic - Praha hl. draží, Mariánské lázně a Karlovy Vary. Akciová společnost METROPROJEKT Praha a.s. jako vítěz výběrového řízení se stala zpracovatelem projektových dokumentací pro firmu Grandi Stazioni.
Realizace modernizace zatím nejdále postoupila v žst. Praha hl. draží. Jde o projekt vybočující z řady jiných nejen svým rozsahem a investičním kladem, ale především svojí provázaností snad se vším, co je možno ve stavebním oboru provázat, neboť jde o rekonstrukci dopravního uzlu a zároveň památkově chráněného objektu v centru hlavního města. Stavba sama o sobě je v ČR jedineč svým konstrukčním uspořádáním a dimenzí.

Pro projektanta byla a je nejvíce komplikujícím faktorem celé rekonstrukce podmínka zachování úplného provozu draží po celou dobu výstavby.

Ústav hematologie a krevní transfuze

Ústav sídlí v bývalém areálu barokní koleje novoměstských jezuitů s kaplí sv. Františka Xaverského. Již v roce 1776 bylo rozhodnuto zřídit v areálu vojenský špitál. Důsledky problematické stavby dvou pater na přelomu 60. a 70. let mají dopad i na dnešní rekonstrukci. Projekt usiluje o optimální vyvážení zachování historického charakteru prostor a zajištění všech potřeb léčby.
vrhu provozně dispozičního řešení jsme ve spolupráci s vedením UHKT a lékaři vždy přistupovali s vědomím, že vytváříme prostor pro těžce nemocné, kteří vnímají prostředí mnohem citlivěji než ostatní.

Dostavba AN Palmovka

Projektová dokumentace řeší rozsáhlé území ve vazbě na stanici metra Palmovka, kdy po redukci autobusového draží ke stanici zůstala nevyužitá plocha mezi ulicemi Na Žertvách, Ronkova, Na Hrázi a Ludmilina. Polyfunkční objekt je tvořen novou blokovou zástavbou navazující na stávající urbanistickou strukturu lokality a odstraňuje stávající nevhodnou a nedořešenou plochu autobusového draží. Objekt má vzhledem ke své poloze přímou vazbu na stanici metra Palmovka.

Centrum volného času Nová Brumlovka

Tento objekt dnes veřejnosti zmý pod zvem Balance Club Brumlovka představuje moderní pražské wellness a fitness centrum. Objekt vyrostl na místě původní sportovní haly Brumlovka v Praze 4 Michli.

Oslovili vás i zahraniční investoři pro realizaci jejich projektů?

Naše zkušenosti se zahraničními investory nejsou příliš pozitivní. Jedna skupina od s spíše požaduje informace o výhledových projektech v naší republice, zatímco druhá žije v mylném povědomí levné pracovní síly dřívějšího východního evropského bloku. Jistý objem projektů jsme zpracovali a zpracováváme pro italského partnera Grandi Stazioni a investory ve Slovenské republice. Pokoušíme se prosadit i jako partneři dodavatelských společností pro jejich dodávky do zahraničí nebo se sami zúčastňujeme tendrů vyhlášených v okolních evropských i mimoevropských zemích. Nicméně hlavní podíl našich prací je zaměřen na tuzemsko.

Pociťuje vaše společnost v českém stavebnictví důsledky celosvětové recese nějak výrazněji?

Jak jsem již uvedl, převážný objem našich prací byl a je pro tuzemské investory, takže útlum investic se promítá především do poptávky prací souvisejících s přípravou nových staveb. Vzhledem k tomu, že jsme velká projektová společnost, jsme zaměřeni převážně na velké státní investice, které v současné době mizí z trhu poptávky. Ve veřejných soutěžích jsme sice byli úspěšní, ale podmínky investorů, že práce můžeme začít až po vydání jejich pokynu k zahájení projektových prací, nejsou pro s příliš povzbuzující.

V jakých aspektech a případně oblastech vidíte další možnosti dalšího rozvoje vaší společnosti?

Současné období hospodářské recese zname pro s nevynechat žádnou příležitost k získání i objemem malé zakázky a snažit se udržet tým našich pracovníků. Apelovat na jejich souležitost se společností i v tomto období omezených finančních zdrojů. Síla odborné způsobilosti se snadno ztrácí, ale obtížně získává. Musíme hledat další cesty ke zvýšení produktivity práce a ke snížení ceny naší práce, protože projektové subjekty zejména z okolních zemí se snaží do Česka proniknout s podstatně nižšími nabídkovými cenami.

Děkujeme za přijetí a odpovědi k rozhovoru
Ing. Jaroslav Pospíšil


METROPROJEKT Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
tel.: 296 325 152, 296 154 105
fax: 296 325 153, www.metroprojekt.cz