Jedním z pracovišť, zabývajících se vývojem softwaru pro liniové stavby, je i liberecká společnost AutoPEN. Zakladatel a vedoucí programátor, pan Ing. Lubomír Bucek, nám o své společnosti řekl: Vývoji programů pro projektanty liniových staveb se věnujeme od roku 1992. Proto můžeme v současné době nabídnout našim projektantům ucelenou kolekci programů k projektování kanalizací, vodovodů, plynovodů, komunikací (včetně kolejových tratí) a vodních toků.
Tvorba projektové dokumentace s programy AutoPEN je řešena modulárně. Práce začíná odečtem ze situační mapy v CAD systému. Data získaná odečtem jsou předána do Podélných profilů (kanalizace, voda-plyn, komunikace, vodní toky). V této fázi je možné zahrnout do návrhu výpočty. Zejména se jedná o dimenzování potrubí pomocí programů AutoPEN - Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě (gravitační), Výpočet vodovodní sítě (řeší i okruhové sítě) nebo Výpočet tlakové kanalizace. Na podélné profily potom navazují moduly pro výpočty kubatur a sestavení rozpočtu.

Odečet dat programem Situace:
Programem Situace provádí projektant odečet dat v CAD systému. Program načte body geografického zaměření, sestrojí z nich trojúhelníkovou síť (3D model terénu). Touto sítí program proloží odečet navrhované trasy. Konečným výsledkem je potom exportní soubor pro některý z podélných profilů: kanalizace, voda-plyn, komunikace, vodní toky. V případě profilů komunikace a vodních toků je možné připravit také podklady pro výkresy příčných řezů.

Dalším článkem v řetězu zpracování dat je tvorba výkresové dokumentace pomocí Podélných profilů AutoPEN. Konečným výsledkem této fáze návrhu je sada výkresů ve formátu DWG.

Kanalizace, Voda-plyn:
Programy Podélný profil kanalizace a Podélný profil voda-plyn mohou pracovat s daty celé sítě. Síť je zobrazena na datovém panelu Schéma. Zde také projektant provádí větvení a připojuje další řady nebo přípojky. Tento přístup nám dovoluje zapojit do návrhu „programového agenta“. Agent neustále prochází uzlové body sítě a opravuje případné nesrovnalosti výšek na navazujících profilech ve styčných bodech větvení sítě. Fakticky tak nemůže vzniknout nesoulad ve výkresové dokumentaci.

Závěrečná fáze návrhu spočívá ve výpočtech kubatur, sestavení šachet a uličních vpustí a sestavení rozpočtu díla.

Kubatury kanalizace a Kubatury voda-plyn jsou vybaveny také ceníky. Jedná se o výběr položek zaměřených na ocenění prací a materiálů, nejčastěji používaných při přípravě liniových staveb. Tato část programu obsahuje moduly s názvem „průvodce“, například průvodce pro hloubení rýhy, průvodce pro vodorovné přemístění, pažení a další. Průvodci počítají množství rozpočtově zajímavých položek: objemy vodorovného a svislého přemístění, zásyp, obsyp, třídí výkop podle tříd těžitelnost a podobně. Vypočtené hodnoty jsou nabízeny jako podklad pro přidávání cenových položek rozpočtu. Rozpočtář ale není nucen tato čísla přesně respektovat. Vlastní čísla v rozpočtových listech mohou být zohledněna podle dalších kriterií.

Komunikace, Vodní toky:
Poněkud odlišnou strategii jsme zvolili při tvorbě programů pro komunikace a vodní toky. Podélný profil komunikace (i vodní toky) zpracovávají data jednoho objektu. Datový model je ale založen na prostorové reprezentaci, protože musí obsahovat nejen data podélného profilu ale i data příčných řezů. Svislý posun linií v podélném profilu se zákonitě promítá do dat v ose příčného řezu, a naopak, dodatečné změny dat v ose příčného řezu se projeví ve výškovém řešení podélného profilu. Program samozřejmě hlídá tyto vzájemné vazby. Při práci na dvou monitorech je pak dobře vidět vzájemná provázanost dat podélného profilu a příčných řezů. Dnešní doba už naštěstí dovoluje projektantům používat dvou a více obrazovkové konfigurace (což také všem vřele doporučujeme).

Tak jako v případě kanalizací a vodovodu jsou i Podélné profily komunikace a vodní toky doplněny programy pro výpočty kubatur. Kubatury komunikace počítají objemy a plochy zeminy,  objemy a plochy konstrukčních vrstev komunikace. V případě kubatur pro vodní toky se jedná také o výpočet hydraulických parametrů koryta, výpočet objemů opevnění břehů atd. Oba moduly, kubatury komunikace i vodní toky automaticky sestrojí křivku hmotnice.

Naše programy vždy budou koncipovány tak, aby od uživatelů nevyžadovaly přehnané finanční náklady. Mám tím na mysli nejen pořizovací cenu programů AutoPEN, ale zejména skutečnost, že všechny naše programy bez omezení spolupracují i s AutoCADem LT (odlehčená verze AutoCADu) nebo s Bentley Powerdraft (odlehčená verze Microstation). Dále podporujeme uživatele těchto cenově dostupných CAD systémů: DesignCAD, ProgeCAD, ZWCAD, Bricscad.

O správnosti této cesty svědčí  počty našich zákazníků. Ke dnešnímu dni je to více než 700 projekčních kanceláří, včetně velmi významných ateliérů jako jsou například akciové společnosti: METROPROJEKT, Pražská teplárenská, Pražské silniční a vodohospodářské stavby, Středočeská plynofikační, HYDROPROJEKT CZ, Vodohospodářské inženýrské služby, Technoprojekt Ostrava, IDOP Olomouc, VOD-KA Litoměřice, SUDOP Plzeň, HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek i Ostrava a další. Samozřejmě že jsem hrdí na to, že díky našim zákazníkům můžeme pracovat na tak složitých a úspěšných softwarových projektech.

Ing. Lubomír Bucek, AutoPEN
Halasova 895, 460 06 Liberec 6
tel.: 481 120 160, 483 100 016, 487 953 082
fax: 910 050 044,
e-mail: autopen@volny.cz , www.autopen.cz