Beton je celosvětově nejpoužívanější stavební materiál. Jedná se o kompozitní materiál, který se skládá z přírodního nebo umělého kameniva, pojiva na bázi cementu nebo silikátů, vody a přísad a příměsí, které modifikují (zlepšují) vlastnosti betonu v čerstvém nebo ztvrdlém stavu. Základní vlastnosti betonu jsou pevnost, odolnost a trvanlivost. Beton je univerzálně tvarovatelný, není toxický a určitě je recyklovatelný. Poslední jmenovaná vlastnost je velice důležitá. V rámci udržitelnosti a cirkulární ekonomiky, která je hnací silou ke zlepšování výrobních postupů, se jedná o efektivnější využívání vstupních surovin a následně samotných produktů z betonu.

Je všeobecně známo, že v ČR postupně dochází k vyčerpávání ložisek přírodního kameniva a bohužel k otvírání nových lokalit nedochází. Proto společnost ZAPA hledá řešení, jak zařadit do výroby betonové směsi s použitím recyklované drtě ze zbytkových betonů. Jedná se o směsi, které budou primárně určeny k použití jako podkladní betony. Stále častěji se nám objevují poptávky od investorů, kteří se dali cestou udržitelnosti a do svých projektů právě zahrnují i určité procento betonů s recyklovaným kamenivem.

Nedílnou (a zároveň nejdražší) složkou betonu je cement. Základní surovinou pro výrobu cementu je slínek. Slínek se vypaluje při teplotách okolo 1450 °C a vlivem chemické reakce a spotřeby energie při výpalu, je s výrobou cementu spojena vysoká uhlíková stopa. Na jednu tunu slínku připadá cca 0,7 – 1,1 tuny CO2 vypuštěného do ovzduší. Proto je trendem dnešní doby odstupovat od čistých portlandských cementů a nahradit je cementy směsnými, které redukují procento zastoupení slínku v cementu. Dále určitou novinkou pro mnoho stavebníků je, že se začínají používat betony s upraveným náběhem pevnosti, tj. betony s pomalým, středním a rychlým nárůstem pevnosti, a to dle typu zvolené konstrukce. S tímto členěním pracovaly již staré československé ale i evropské normy a koncepce vhodného předepisování nárůstu pevností bude přínosem nejen pro snížení uhlíkové stopy, ale i pro kvalitu konstrukce jak v letních měsících, tak u masivních konstrukcí.

Pokud se tedy ptáme na řešení udržitelnosti, které má ZAPA beton ve svém programu. Tak se především jedná o:
-    snižování uhlíkové stopy vhodnou náhradou vysokoslínkových cementů,
-    snižování odpadů vznikajících při výrobě vhodnou recyklací,
-    použití vhodných druhotných surovin a recyklátů,
-    energeticky efektivní stroje a zařízení pro výrobu, ale i dopravu,
-    optimální navrhování receptur pro dosažení očekávaných vlastností – zvýšení životnosti,
-    betony speciálně vyvinuté pro úzké aplikace, to znamená speciální produkty šité na míru,
-    osvěta a technické poradenství.

A co nás čeká v brzké budoucnosti? Pokračující výzkum v testování nových i stávajících mate­riálů, jako jsou kamenné odprašky, jemně pomletý demoliční odpad, betony s jinými parametry (ECM, betony s pomalým vývojem vlastností – 90denní). Postupně dochází k navrhování receptur pro jednotlivé konkrétní konstrukce a tím pádem konec takzvaných univerzálních betonů. A určitě je nutná změna myšlení výrobců, zhotovitelů a investorů, včetně změny stávající stavební legislativy.