Jedním z těchto míst je i oblast mezi Husovickým tunelem, Tomkovým náměstím a Svatoplukovou ulicí, kudy vede jedna z klíčových městských tras ve směru Svitavy – přivaděč D1 – Vyškov. Tomu by však mělo být v blízké budoucnosti odzvoněno.

Právě v těchto místech totiž nyní vyrůstá impozantní stavba dalšího úseku Velkého městského okruhu (dále jen VMO), která zde po svém dokončení významně přispěje ke zklidnění dopravy. Celý projekt realizuje jako účastník sdružení společnost Metrostav DIZ se společnostmi Firesta a ­OHLA ŽS. Spodní stavbu, nosnou konstrukci a část vybavení mostu zajišťuje společnost Metrostav TBR. Vedoucími projektu jsou za Metrostav DIZ Martin Šťáva a za Metrostav TBR pak Martin Soukup. Pana Martina Šťávy jsme se v úvodu našeho setkání zeptali, kdy byla stavba zahájena a jaké důvody vedly k rozhodnutí o její realizaci. Ten k tomu říká:
„Stavba byla slavnostně zahájena dne 23. 6. 2021 za přítomnosti řady významných osobností. Mezi hlavní důvody, které vedly k rozhodnutí o výstavbě této investice, byla kritická dopravní situace na zcela přetížených ulicích Svatoplukově a Rokytově a také křižovatce ulic Provazníkovy a Karlovy. Nové části okruhu povedou od Husovického tunelu přes řeku Svitavu a maloměřické seřaďovací nádraží do Rokytovy ulice. Tam v budoucnu naváže úsek vedoucí pod sídlištěm Vinohrady. Trasa je součástí silnice I/42, tvoří III. městský okruh a je významnou součástí Základního komunikačního systému Brna i dílčí části mezinárodní silniční sítě E461.“
Jaké jsou základní parametry stavby tohoto úseku VMO?

Předmětem projektu je výstavba čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace kategorie MS4dc 24,0/21,0/60 a MR4dc 24,5/80, která je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu v Brně (VMO). Délka úseku Tomkovo náměstí je 680 m a délka úseku Rokytova činí 569 m. Úkolem naší společnosti je vybudování dvojice mostů, které tvoří podstatnou část celé stavby. Délka levého mostu je 537 m a délka pravého mostu pak činí 557 m.

V jaké fázi se nyní nachází výstavba mostů?
V současné době je kompletně dokončena nosná konstrukce levého mostu včetně jeho spodní stavby. Na pravém mostě je hotová konstrukce mostu na hlavní trase a probíhají práce na realizaci spodní stavby a nosné konstrukci rampy v Kulkově ulici.


V jakém ohledu na vás stavba klade největší nároky?
Krátce řečeno, ve všech směrech. Jedná se o stavbu mimořádného rozsahu, která je realizována ve velmi dopravně exponovaném území Brna. Vyznačuje se značným objemem betonářských prací s masivním nasazením systémového bednění a složitého armování. Jen pro vaši představu nedávno dokončená nosná konstrukce levého mostu si vyžádala 7 773 m3 betonu třídy C35/45 XF2, 1 250 tun betonářské výztuže a 330 tun předpínací výztuže. Na spodní stavbě levého mostu bylo uloženo 1 803 m3 betonu tříd C30/37, C40/50 a 593 tun betonářské výztuže. Stavba navíc probíhá za plného dopravního provozu, a to jak automobilového, tak s minimálním omezením provozu na železnici, což klade zvýšené nároky na zajištění logistiky a bezpečnosti práce.

Jak budou práce probíhat v následujících měsících?
Do konce tohoto roku plánujeme kompletní dokončení spodní stavby a nosné konstrukce pravého mostu. Výjimku bude tvořit část nosné konstrukce mezi pilířem P4 a opěrou mostu O1P, jejíž dokončení plánujeme počátkem příštího roku. Na levém mostu pak probíhají práce na římsách s tím, že ve druhé polovině tohoto roku budou zahájeny práce na montáži protihlukových stěn, zábradlí, svodidel a mostních dilatačních závěrů. V polovině července pak dojde k významné úpravě vedení dopravy na VMO, kdy bude ve směru od Tomkova náměstí doprava převedena na nově vybudovanou rampu „Nová Dukelská“, přes nový most nad Svitavou a po další nově zbudované rampě na Provazníkově ulici do křižovatky s ulicí Karlovou. Tímto dojde k uvolnění staveniště pro dobudování pravé části estakády od pilíře P4 k O1P.

V čem dle vašeho názoru spočívají největší zajímavosti stavby?
Bezesporu je to složitost a různorodost území, v němž je realizována. Jen pro vaši představu tento úsek VMO překračuje stávající silnice, železnici, řeku Svitavu i ­areál autoparku Armády ČR. Samotná estakáda překonává všechny tyto překážky, vyjma řeky Svitavy. Plynulý průběh prací byl také ovlivněn archeologickým nálezem na estakádě v místě opěry ROPA 7 na rampě Kulkova, kde byl objeven podzemní prostor (chodba), který není zaznamenán v žádných dostupných historických pramenech. Nález tohoto prostoru si vyžádal úpravu založení opěry.


Jaké finanční náklady si stavba vyžádá?
Celkové náklady na vybudování tohoto úseku VMO v Brně jsou ve výši 2,3 mld. Kč, přičemž hlavní část nákladů nese ŘSD ČR a 175 mil. Kč uvolnilo město ­Brno.

Kdy se po nové části obchvatu projedou první řidiči?
„Zprovoznění stavby je plánováno na konec roku 2024. Konečný termín dokončení díla je ovlivněn uplatněním opce objednatele na dodatečné práce spojené s napojením komunikace „Nová Dukelská“ na VMO. Jsem přesvědčen, že po dokončení stavby se automobilová doprava v tomto uzlu zklidní a ocení ji všichni řidiči, kteří tuto trasu denně využívají k cestě do práce, za zábavou či domů,“ uzavírá s úsměvem naše setkání manažer projektu z Metrostavu DIZ, Martin Šťáva.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek