Aby stavba mohla být klasifikována jako dálnice, je nutné rozšířit původní silnici o 10 m. Náročnost stavby spočívá zejména v tom, že probíhá za provozu. Cena výstavby první etapy činí cca 3 mld. Kč Nejnákladnějšími stavbami v úsecích jsou již tradičně mosty. Nejnáročnější z nich je budován přes železniční koridor, což pro stavbaře i betonáře představuje jeden z nejsložitějších úkolů při provádění stavby. Hlavním dodavatelem čerstvých betonových směsí pro tuto stavbu je společnost CEMEX Czech republic s.r.o. Ta v uplynulém období dokončila v blízkosti budované dálnice  výstavbu mobilní betonárny. Jaké důvody vedly společnost CEMEX k rozhodnutí realizovat v této oblasti výstavbu mobilní betonárny, tak to již byla naše první otázka na pana Martina Paveru ze společnosti CEMEX. Ten k tomu říká:
„Byl to především náš zájem podílet se na výstavbě staveb dopravní infrastruktury v různých regionech ČR prostřednictvím mobilních betonáren. Důvodem pak byl především fakt, že objemy betonů požadované našimi zákazníky pro tyto stavby by nebylo možné zajistit a dodat prostřednictvím našich stávajících stacionárních betonáren.“

Jakou stavbu a po jakou dobu bude tato nová mobilní betonárna zásobovat betonem?
Stavbou, která bude z této naší nové mobilní betonárny primárně zásobována betonem, je výstavba dálnice D48 – konkrétně její úsek Bělotín–Rybí. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR a generálním zhotovitelem stavby je společnost Colas a.s. Předpokládaný termín dokončení díla je závěr roku 2023.

Jak postupovala výstavba mobilní betonárny?
Práce na výstavbě betonárny byly zahájeny úpravami staveništní plochy. Po vytyčení půdorysu betonárny a jejich jednotlivých technologických částí proběhly práce na vytvoření základů. Na připravené základy vytvořené z hrubého kameniva byly osazeny prefabrikované betonové desky. Na ně byly jednotlivé segmenty betonárny postaveny na své pozice a propojeny s centrálním velínem. Po tzv. „oživení betonárny“ byl spuštěn krátkodobý cca týdenní zkušební provoz. Po tomto období je již betonárna připravena vyrábět beton přesně v intencích požadavků našich zákazníků.


Jaká je výrobní kapacita betonárny a jaké betony a pro jaké účely se zde budou vyrábět?
Výrobní kapacita betonárny je podle dat uváděných výrobcem 175 m3 betonu za hodinu. Tento výkon však lze dosáhnout jen za určitých specifických podmínek. My počítáme s nižším výkonem, který bude na úrovni cca 120 m3 za hodinu. Vyrábět bychom zde měli především mechanicky zhutněné kamenivo do spodní vrstvy vozovky a následně betony pro cementobetonový kryt spodní vrstvy komunikace.

V čem spatřujete největší výhody mobilních betonáren a této konkrétně?
Hlavní výhodou mobilní betonárny je její schopnost zajistit výrobu betonu v těsné blízkosti stavby. To umožňuje zákazníkům její rychlé, pružné a velmi plynulé zásobování při mnohem nižších nákladech na dopravu. Velmi rychlá je i samotná výstavba betonárny, což ještě více zvyšuje efektivitu při potřebě zajištění rozsáhlých betonářských prací v odlehlých terénech.

Jaké bude další využití této betonárny po ukončení zdejší výstavby?
„Samozřejmě jsme připraveni reagovat na další podobné požadavky zákazníků. Bedlivě již nyní sledujeme, jaká výběrová řízení budou vyhlášena ze strany investorů, a předpokládáme, že než bude dokončena zdejší výstavba komunikace D48 v Polomi, tak již budeme vědět, kam bude betonárna přemístěna k plnění nových úkolů“, uzavírá s úsměvem naše setkání pan Martin Pavera.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí
Ivo Románek