Silniční stavitelství řeší ­spoustu nejrůznějších problémů, ty jsou v každé zemi jiné. V některých zemích mohou být například velbloudi v rychlém pruhu nebo v dělicím středovém pásu.
V Čechách čelíme jiným, podstatně realističtějším problémům. Explodují ceny energie, narůstají ceny stavebních materiálů, především stavební oceli, měna je nestabilní, podléhá inflaci, čili cenotvorba je velmi komplikovaná.

Kromě toho se v poslední době začínají množit těžké nehody, do kterých jsou zahrnuta svodidla, ať již odolají nárazu či nikoli. Jsou buď proražena nebo zlikvidována. Příčiny jsou různé. My jsme se na to podívali z našeho hlediska – z naší profese, totiž svodidel. Budeme se věnovat monolitickým svodidlům, jejich výrobě a jejich výhodám, jejich novému způsobu nákupu a přechodům na jiné systémy.
Monolitická svodidla mohou být zajímavou alternativou ke standardním ocelovým nebo prefabrikovaným svodidlům. V Čechách jsou relativně málo používána, letmým pohledem na www.pjpk.cz zjistíme, že v tuto chvíli jsou certifikovány nebo u nás povoleny dva systémy. První je od spol. EUROVIA CS (VINCI Construction CS) o výšce 120 cm a druhý je systém DELTABLOC o výškách 100, 110 a 120 cm.  

Krátká charakteristika monolitických svodidel
Svodidla jsou litá finišerem přímo na místě stavby. S růstem cen stavební oceli a jiných materiálů a dopravy je v tuto chvíli nákladová položka výroby monolitických svodidel téměř srovnatelná či dokonce výhodnější než aplikace standardních ocelových svodidel zádržné třídy H3. Totéž platí ve srovnání s prefabrikovaným řešením, protože odpadá převoz těžkých prefabrikovaných bloků na relativně značné vzdálenosti. Svodidla jsou certifikována certifikátem CE jednak obecným a jednak i konkrétním na té dané konkrétní stavbě. Jsou výhodná také z důvodu provozních a z důvodu snadné údržby. Nízká četnost oprav a nízké náklady na údržbu přispívají k velmi malým nákladům na provozní investice. Mají extrémně vysokou životnost, pokud se použijí epoxidová lana, garantujeme životnost až 50 let a co v poslední době nabývá na významu, je velmi nízká stopa CO2. Svodidla se kladou na zpevněný, jasně a přesně definovaný podklad.
Srovnáme-li ocelová svodidla a monolitická svodidla, vidíme základní rozdíly. Dříve byla ocelová svodidla výrazně levnější. Tato výhoda v dnešní době zaniká. U betonových monolitických svodidel však pořízení a instalace splývá do jedné činnosti, a to samotné výroby těchto svodidel. U ocelových svodidel nakoupíme a instalujeme až na konci realizace stavby. Výroba monolitických svodidel je integrální součástí obnovy či stavby dálnice nebo silnice, a proto se dá standardně zaplánovat do harmonogramu jako každá jiná stavební činnost. Co se týká robustnosti, tady je výhoda jednoznačně na straně monolitických svodidel, totéž platí o údržbě a opravách. Navíc, s ohledem na podkladovou plochu odpadá u monolitických svodidel sekání trávy či úpravy keřů a s tím spojená omezení provozu a následné dopravní komplikace, nehledě na investice, která tato péče stojí.


Co se týká nutnosti oprav betonových svodidel… Svodidla se musí nejčastěji opravovat po nárazu, na základě dat, které máme ze statistických dat z Rakouska. Od naší mateřské společnosti, víme, že v Rakousku je 93% všech nárazů do svodidel lehkého či středního charakteru. Víme, že u monolitických svodidel nemusíme dělat při 93 % případů nárazu vůbec nic. Na monolitických svodidlech zůstane jen stopa od laku vozidla, případně pneumatiky, a to je vada, která je optická, nikoli funkční. U 7 % případů je nutná oprava a opět pouze u zhruba u 1-2 % z těchto 7 %, když je náraz destrukční a musíme opravovat část svodidla nákladnějším způsobem, tj. vyřezáním destruované části a dobetonováním do původního tvaru. U zbylých nárazů jsou škody nižší a většinou stačí dobetonovat odchlípnuté či uražené části betonu schválenou sanační hmotou. Ta je standardně identická nebo velmi podobná betonové směsi, kterou se betonová svodidla vyrábí. Z toho vyplývá i podstatně menší finanční náročnost oprav.
Životnost monolitických svodidel ovlivňují dva faktory. První je životnost nosných lan. Druhý je materiál, ze kterého jsou nosná lana vyrobena. Nosná lana, která jsou používána, podléhají vlivu počasí, tudíž korozi. Při současném standardním postupu je třeba dilatační spáry pravidelně udržovat, tzn. tmelit a to jednou, maximálně 2× ročně. Pokud se takto nečiní, nosná lana začnou korodovat a svodidla přestanou plnit svoji funkci, a zůstane tak pouze betonová zeď, která by se rozletěla kvůli nárazu nad rámec zádržné třídy H3.

Monolitická svodidla – použitelná nosná lana a tmely
Co se týká materiálu, máme volbu mezi černou ocelí, galvanizovanou ocelí a nerezovou ocelí, ze kterých jsou vyráběna nosná lana. Černá ocel je levná, rychle koroduje, a proto musí být tmelení pravidelně dodržováno. Galvanizovaná ocel koroduje také, sice méně, náklady jsou únosné a tmelení je rovněž nutné. Nerezová ocel se nepoužívá, neboť by byla extrémně drahá a byla by náročná na instalaci především na porušení povrchové mikro vrstvy, která způsobuje nerezovou charakteristiku. Tmely jako takové mají různou životnost, problematicky se spojují s betonem, vlivem počasí křehnou a praskají a mnohdy neplní svou funkci. Proto společnost DELTABLOC hledala variantu.

Monolitická svodidla a jejich výstavba


Monolitická svodidla – DB inovativní lano
DELTABLOC našel japonský produkt – epoxidem potažené lano. Používáme lano o průměru 12 mm, sedmipramenné lano, kde každý pramen je potažen epoxidovým filmem a následně celé lano je potaženo tímto epoxidovým filmem. Původně jsou tato lana používána jako lana pro závěsné mosty, používají se v Japonsku posledních 20 let. DELTABLOC má úpravu, která se jmenuje FLOBOND, která přizpůsobuje toto epoxidem potažené lano pro zástavbu do betonu, aby došlo k perfektnímu spojení. Lano je testováno vůči chloridům a slané vodě, v laboratorních simulovaných podmínkách dosahuje životnosti až 50 let. V reálných podmínkách na instalovaných mostech v Japonsku máme reálnou životnost přes 20 let. Pokud se použije toto lano, které je dodáváno jako součást dodávky ze strany DELTABLOC na přání, odpadá nutnost tmelení dilatačních spár, a proto odpadá i nutnost pravidelné údržby monolitických svodidel, které jsou vybaveny tímto lanem. Můžeme tedy říci, že monolitická svodidla DELTABLOC jsou téměř bezúdržbová.

Přechod z monolitického svodidla na jiné svodidlo
Přechody z monolitu na jiné svodidlo se řídí TP 139, optimální je samozřejmě přímé napojení, tzn., že monolitické svodidlo je vybaveno zámkem, na který napojujeme další již standardní ­prefabrikovaná svodidla a nebo prostým přesahem. Přechod na ocelové svodidlo dle současné právní úpravy je do značné míry přenecháno na výrobci či dovozci ocelových svodidel a tato problematika by zasloužila samostatné pojednání.

Přechody mezi monolitickým svodidlem a prefabrikovaným svodidlem
Máme v podstatě tři základní možnosti. První je monolit a prefabrikace od stejného výrobce. Výrobce vyrobí přechodový díl, který má na jednom konci zabudována nosná lana, na druhém konci zámek, standardně se zabetonuje, přejde z monolitu na prefabrikát a dále se vyskládají prefabrikované díly. Druhá varianta je, kdy monolitická svodidla dodává jedna firma a prefabrikáty jsou od jiného výrobce. V tom případě se vyrobí podobný nestandardní přechodový prvek a použije se jako zámek toho konkrétního výrobce prefabrikovaných svodidel, která jsou na stavbu dokoupena. Tato činnost vyžaduje aktivní přístup obou dvou zúčastněných společností a výrobců, přičemž bych rád poznamenal, že v současné době není v Čechách povinnost poskytnout konkurenční společnosti zámek svodidel, které prodává společnost jedna nebo druhá. V Rakousku je to povinnost. Abychom se tomuto částečně vyhnuli, můžeme udělat to, že zvolíme sestavu monolitického svodidla a standardního přechodového svodidla se stejným zámkem jako má výrobce, tedy DELTABLOC a následuje nestandardní prefa, kterou vyrobí výrobce heterogenního systému. DELTABLOC tuto součinnost poskytuje.

Proražená svodidla při nehodě na dálnici D35 u Lipníku nad Bečvou


Shrnutí monolitických svodidel
V tuto chvíli můžeme říct, že výroba monolitických svodidel je ekonomická, ano, je logisticky náročná, ano je náročná na kvalitní řemeslo betonářů, ale této úrovně v Čechách jsme již dosáhli. Svodidla mají extrémně dlouhou životnost. Jak jsem zmiňoval, při použití epoxidového lana až 50 let. Životnost samotného betonu pak máme doloženou na stavbách i přes 2000 let. Svodidla mají stálou výkonnost po celou dobu životnosti. Na rozdíl od ocelových svodidel ke konci životnosti, které již mohou vykazovat nižší zádržnou třídu, než na kterou byly testovány. Toto betonové svodidlo při správné péči, v našem případě i bez péče, bude vykazovat stejnou zádržnou třídu, na jakou bylo testováno a pro jakou bylo vyrobeno. Mají minimální náklady na údržbu, odpadá zmíněné tmelení spár, ale i sekání trávy, či úprava křoví, minimální náklady na opravy, dále mají velmi nízkou stopu CO2 za sebou, a proto se domníváme, že tento systém právě v souvislosti s obnovou svodidel ve středním dělicím pásu na mnohých našich komunikacích má výrazný potenciál pro použití v České republice. Svodidla jsou to vlastně znovu objevená.

Pilotní projekt – D 35 - Rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8
Monolitická svodidla byla používána v České republice před několika lety, přesněji před 10 lety. Monolitická svodidla na dálnici D 35 při rekonstrukci km 288,7 až 292,8 považujeme za pilotní projekt. Zadavatelem bylo ŘSD, výrobcem monolitických svodidel byl Metrostav Infrastructure a.s., DELTABLOC International GmbH poskytl licenci. Svodidla byla auditována renomovanou společností TÜV Süd Landesgesellschaft Österreich a bylo instalováno 3 224 m. Tato svodidla jsou v současné chvíli první a jediná monolitická svodidla certifikovaná evropským certifikátem CE v České republice.

Co je to Projektová licence
Zjednodušeně řečeno, společnost DELTABLOC poskytne stavební firmě software a stavební firma poskytne hardware. V detailu: DELTABLOC vymyslel, vyvinul, odzkoušel a nechal otestovat monolitická svodidla různých velikostí 80, 100, 110 a 120 cm (zahrnuje současné portfolio). Tyto svodidla mají evropskou certifikaci obecnou. Dále DELTABLOC zajistí lokální schválení v českých podmínkách TPV, moderuje ve spolupráci s výrobcem certifikaci – na konkrétním projektu – konkrétního produktu na dané silnici, přičemž moderuje komunikaci s certifikační institucí a poskytuje poradenskou službu stavební společnosti na přípravu veškerých podkladů pro tento audit. Poskytne, pokud si zákazník přeje, výztužná lana potažená epoxidem, zapůjčí formu na finišer, případně asistuje technickým poradenstvím při výrobě a vývoji formy, kterou si dělá samotná stavební společnost, a poskytuje samozřejmě technické poradenství. Stavební firma potom nakupuje a kontroluje kvalitu transport betonu, řídí si vlastní logistiku, řídí systém řízení kvality na všech úrovních, které se týkají uvnitř společnosti, protože svodidla vyrábí konkrétní daná stavební společnost. Komunikuje ­samozřejmě s certifikační institucí, která poskytuje CE certifikaci na daný konkrétní projekt, poskytne betonářský tým, zapůjčí si, nebo má vlastní, finišer a vlastní obsluhu, betonářský tým se koordinuje s konkrétní stavbou a samozřejmě také kontroluje a přebírá provedení základové podkladové vrstvy a další standardní kroky, které ke stavbě patří.

Mgr. Tadeáš Kopeček
Ing. Jaroslav Pospíšil