„Žďár nad Sázavou se rozrůstá, na čistírnu se napojují další obce, takže její kapacita je několik let na hraně až nedostačující. Větší počet praček a myček v domácnostech s agresivní chemií si vyžaduje mnohem intenzivnější technologie čištění odpadních vod“ říká předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Ing. Dagmar Zvěřinová.

Stávající ČOV Žďár nad Sázavou o kapacitě 34.500 EO je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s anaerobní stabilizací kalu. Původní ČOV byla vyprojektována v roce 1960, budována byla v období 1961 až 1964 pouze na odbourání uhlíkatého znečištění a měla kapacitu 25000 EO. První rekonstrukce ČOV byla projektována v roce 1995 a byla prováděna v letech 1996 až 1998. Modernizací a intenzifikací dojde k navýšení množství čištěných odpadních vod z 200 l/s na 220 l/s a bude navýšena kapacita na 39 400 EO. Dále bude vyřazen přepad dešťových vod za usazovací nádrží. Tento objem bude zachycován v dešťové zdrži. Dále se předpokládá napojení nových obyvatel (Počítky, Vysoké, Hamry nad Sázavou).

„Jsme rádi, že jako zhotovitel stavby můžeme být u projektu, který pomůže rozšířit využití čistírny odpadních vod i dalšími obcemi. Projekt je náročný zejména tím, že poběží za provozu stávající čistírny. Náš tým má však s podobným typem zakázek dlouholeté zkušenosti, takže věříme, že stavbu provedeme včas a ke spokojenosti investora, provozovatele i nových uživatelů ČOV,“ uvedl Jan Šlajs, ředitel divize 6 společnosti Metrostav a.s.

Stavební práce budou ukončené v říjnu 2024, přičemž následně proběhne roční zkušební provoz. „Stavba bude prováděna za plného provozu. Předpokládáme rozdělení do čtyř etap v ucelených funkčních částech. Stavba by neměla mít bezprostřední vliv na obyvatelstvo, ale při pohybu v okolí stavby je třeba zvýšené opatrnosti,“ dodává závěrem Ing. Dagmar Zvěřinová.