Výrobu a dopravu betonu pro tuto důležitou stavbu zajišťuje společnost CEMEX Czech Republic s. r. o. Při betonáži jednoho z klíčových mostů stavby se nám podařilo hovořit s obchodním zástupcem společnosti CEMEX, panem Zdeňkem Churánkem. Toho jsme v úvodu našeho setkání požádali o stručnou charakteristiku stavby. K tomu pan Churánek poznamenává:

„Jedná se o významnou dopravní stavbu tzv. „Obchvatu Církvice“, která je součástí dnes velmi vytíženého hlavního dopravního tahu na silnici I/38. Součástí stavby je i výstavba tří mostů, jedné mimoúrovňové křižovatky a tří protihlukových stěn. Naším úkolem je zajištění proudové betonáže jednoho ze stěžejních mostů stavby v km 2,385, který překlenuje zdejší polní cestu a potok Klejnarka.“

Dále se pana Churánka ptáme, kdo je investorem stavby a jaká stavební společnost tuto stavbu realizuje?

Investorem stavby je ŘSD a jejím generálním zhotovitelem je společnost Strabag a. s. ­Stavba si vyžádá investiční ­náklady ve výši cca 445 mil. Kč bez DPH. Celková délka obchvatu činí 4,2 km.

Pro most na obchvatu Církvice jsme vyrobili a dodali v jednom dni 1200 m3 betonu


Zajímá nás také, jaký byl rozsah betonáže a čím byla tato betonáž specifická?

Rozsah betonáže činí přibližně 1200 m3. Betonáž byla specifická tím, že ji bylo nutné realizovat bez přerušení. Z tohoto důvodu byla faktická betonáž zahájena za tmy v brzkých ranních hodinách cca ve 2 hodiny ráno a pokračovala až do kompletního zabetonování mostu do 18 hod. odpoledne. Most tvoří železobetonový dodatečně předpínaný dvoutrám délky 120 m a šířky 14,5 m o čtyřech polích. Po uložení betonu do konstrukce bylo nutné provést finální úpravu jeho povrchu na ploše čítající více než 1710 m2.

Jaký typ betonu jste na tuto stavbu dodávali a vyžádal si tento beton nějakou speciální úpravu?

Pro betonáž mostu byl použitý beton pevnostní třídy C35/45 XC2, S4. Tento typ betonu musí splňovat podmínky a normy požadované investorem stavby, společností ŘSD ČR.

Pro most na obchvatu Církvice jsme vyrobili a dodali v jednom dni 1200 m3 betonu


Které z vašich betonáren se podílely na výrobě betonů pro tuto stavbu?

Převážnou část výroby betonů pro tuto stavbu zajišťovala naše betonárna v Čáslavi. Bylo tomu tak z proto, že je prováděné stavbě nejblíže, což samozřejmě příznivě ovlivňuje náklady na dopravu. Na doplnění nutné kapacity výroby byly dále využívány naše betonárny v Kolíně a Poděbradech.

Jaké technické prostředky z vašeho strojního a vozového parku se na této betonáži podílely?

Dopravu betonu na stavbu, který byl dle identické receptury vyráběn na všech výše zmíněných betonárnách, zajišťovalo v době betonáže celkem 25 autodomíchávačů. Svislá doprava betonu a jeho ukládka do konstrukce probíhala prostřednictvím tří čerpadel betonu, přičemž největší z použitých čerpadel mělo dosah ramena výložníku až 58 m. Další dvě čerpadla disponovala výložníkem 52 m.

Pro most na obchvatu Církvice jsme vyrobili a dodali v jednom dni 1200 m3 betonu


Závěrem se pana Churánka ptáme, co všechno museli pracovníci CEMEXu zajistit pro hladký průběh betonáže?

Základem úspěšné realizace betonáže zdejšího mostu bylo především to, že musela být provedena průběžně bez jakéhokoliv přerušení až do svého úplného dokončení. To z našeho pohledu vyžadovalo důkladnou přípravu dostatečného množství technických, dopravních i výrobních prostředků, abychom případně dokázali bez problémů vykrýt i nenadále vzniklou poruchu na některém z dopravních či výrobních prostředků. ­Kupříkladu pro tuto akci byli v ­pohotovosti i pracovníci dílen pro případ, že by došlo k nečekané poruše na některé z betonáren, zajišťujících výrobu betonu na tuto stavbu. Samozřejmě klíčovým parametrem pro budoucí bezproblémové a bezporuchové využívání díla je kvalita dodávaného betonu. Tu v průběhu betonáže kontrolovali dva technologové naší společnosti.

Nám již nezbývá než dodat, že náročná betonáž mostu u obce Církvice proběhla zcela hladce. První řidiči by se pak po nově zprovozněném obchvatu měli projet v srpnu příštího roku.

Ptal se a za rozhovor děkuje
Ivo Románek