Navrhování a výstavba energetických celků má na území ČR mnohaletou tradici. Již několik generací našich inženýrů, techniků i dělníků - specialistů, realizuje stavby energetických soustav nejen u nás doma, ale také v mnoha zemích světa. S rostoucí spotřebou energie jak v průmyslu, tak i domácnostech vyvstává v posledním období aktuální otázka. Jsme na tuto situaci dostatečně připraveni, disponujeme i nyní dostatkem kvalifikovaných odborníků, popřípadě jaká je budoucnost oboru energetiky u nás? Společností, která má s touto problematikou dlouholeté zkušenosti, je projektová organizace EGP Invest se sídlem v Uherském Brodě. Zde jsme měli možnost hovořit před několika málo dny s ředitelem firmy, panem Ing. Petrem Sláčalou.

V letošním roce oslaví vaše společnost EGP Invest 50 let od svého založení. Jakými rozhodujícími milníky za toto období společnost prošla?

Firma byla založena k datu 1.7.1960. V té době byla vytvořena společnost Vítkovické stavby - projektové středisko Uherský Brod.
Významným datem je 1.7.1970, kdy jsme přešli do rodiny Energoprojektu (projektová organizace oborově zaměřená na energetiku, v nejlepších dobách v ní pracovalo na 2,5 tis. projektantů) jako Energoprojekt závod Ostrava. V roce 1978 jsme předmět klasické energetiky rozšířili o energetiku jadernou, což bylo deklarováno projektovým střediskem Uherský Brod začleněným pod jaderný závod EGP ­Ostrava. V rámci kupónové privatizace, do níž byl zařazen i EGP, byl uskutečněn přímý prodej střediska Uherský Brod, které od r. 1992 dále existovalo jako EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod.

Na konci roku 2008 nás z 66 % odkoupila společnost ÚJV Řež, proces začleňování do skupiny ÚJV Řež byl ukončen 19.6.2009, kdy se EGP INVEST, spol. s r.o. stal stoprocentní dceřinou společností ÚJV Řež, a.s. Kruh se tedy uzavřel - po zhruba 20 letech jsme se vrátili zpět do hodně redukované rodiny Energoprojektu (klíčovou divizí ÚJV Řež, a.s. je divize EGP Praha, v současné době se zhruba 200 kvalitními zkušenými projektanty). Z hlediska vývoje firmy považuji tedy za nejdůležitější právě období mezi roky 1992 a 2008, kdy majitelé pánové Ing. Jiří Kryštof, Ing. Jan Benešík a Ing. Jiří Holub nejenže udrželi svoje portfolio v rámci energetiky, ale toto i rozšířili o technologické projekty v zahraničí. I to určitě přispělo k tomu, že se ocitli v hledáčku ÚJV Řež, a.s., potažmo ČEZ, a.s. Jako státnické rozhodnutí považuji zakotvení právě v této skupině, i když byli i další velice zajímaví zájemci ze zahraničí.

Co bylo hlavním zaměřením společnosti v jejím počátku a jakým směrem se firma ubírá nyní?

Hlavním předmětem podnikání v začátku naší společnosti bylo zajišťování činností a služeb v oboru investiční výstavby, rekonstrukcí, modernizací a inovací staveb. Od roku 1970 (viz předchozí otázka) byl předmět podnikání rozšířen na oblast klasické i jaderné energetiky. Postupně jsme zvládli i projekty ekologické či dopravní infrastruktury, umíme projektovat i velké technologické stavby, např. z oblasti chemie. V současné době se zaměřujeme především na energetiku, prioritně jadernou.

Na vzniku jakých klíčových projektů se vaše firma v minulosti podílela?

Můžeme se pochlubit projekty z jaderných elektráren v Jaslovských Bohunicích (A1, V1 i V2), v Mochovcích, Dukovanech i Temelíně. Z klasických elektráren jsme participovali na projektech Tušimic a Ledvic. V zahraničí jsme spolu s EGP Praha projektovali elektrárnu Balloki a Muridke (Pákistán). Naše zkušenosti s izomerizací 3D projektování jsme v plné míře uplatnili na projektu Rafinerie ­Bashra a Baiji (Irák). Blíže bych odkázal na naše webové stránky www.egpi.cz.

Energetika a průmysl jsou složitými, specifickými obory. Jak získávala vaše firma kvalifikované, vysoce fundované pracovníky? Daří se vám to i nyní?

Dříve to bylo snazší. Absolventů technických škol středních i vysokých bylo dost, energetika byla atraktivní obor, měla budoucnost. Také bylo od koho se učit a výsledky projektů byly vidět - spuštění elektráren V1, V2, EDU včetně klasických Tušimice, Mělník, Chvaletice šlo v rychlém tempu za sebou. Zlom nastal po roce 1989, nekonečné diskuze o Temelínu a nejasnost v energetické koncepci státu měly za následek enormní pokles zájmu o energetické obory. Temelín jsme naprojektovali s vypětím všech sil a nasazením všech rezerv. Současný rozvoj jaderné energetiky na Slovensku (dostavba třetího a čtvrtého bloku v Mochovcích, příprava nového jaderného zdroje v Jaslovských Bohunicích) i u nás (dostavba 3. a 4. bloku v Temelíně) je podmíněn zajištěním velkého počtu vysoce kvalifikovaných a zkušených projektantů. Vážíme si každého "zdravého" projektanta, věk nerozhoduje, rozhodující je jeho "jméno", připravenost k opakovanému vysokému pracovnímu nasazení a především ochota k předávání svých zkušeností, ochota a schopnost připravovat mladé projektanty. Jen v minulém roce jsme přijali 20 nových projektantů do 30 let. Naši firmu nemůžeme a ani nechceme rozvíjet do nekonečna - jsme nastaveni na obrat asi 150 mil. se zhruba 110 projektanty.

Jaké služby dokáže zákazníkům nabídnout vaše společnost v současné době?

Umíme všechny druhy všeprofesního projektování včetně projektů technologií - od studií projektové přípravy k územnímu řízení i stavebnímu povolení k úvodnímu projektu včetně realizační dokumentace. Cizí nám není ani koordinační činnost.
V současné době se v rámci dělby práce s EGP Praha zaměřujeme především na projektovou přípravu staveb (územní řízení, stavební povolení) a následné realizační projekty.

Na kterých zakázkách pracují vaši odborníci nyní?

Významnou zakázkou je pro nás stavební dokumentace pro Inženýrské stavby Košice, a.s. (ISKE), které jsou dodavatelem stavební části jaderného ostrova dostavovaných bloků v Mochovcích (SR). Postupem doby v Mochovcích vykonáváme i autorský dozor přípravy a organizace výstavby pro EGP Praha i inženýrskou činnost pro ISKE. Neopouštíme naše zákazníky v Jaslovských Bohunicích ani v Dukovanech (pro Dukovany projektujeme zhruba 20 mil. Kč ­ročně). Nejnověji jsme vysoutěžili projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizační dokumentaci na akci "Udržitelná energetika v ČR", která spadá pod projekty realizované ÚJV Řež,a.s..

Ekonomika nyní prochází vážnou krizí. Kde tkví dle Vašeho názoru příčiny této krize a je energetika tím oborem, který by mohl pomoci nastartovat hospodářský růst?

Necítím se být geniální, nechci být ani za každou cenu originální. Vždy hledám, kde bych se mohl poučit, nastartovat dle osvědčeného příkladu, který fungoval či funguje především v našem prostředí. Myslím si, že tady už takový člověk byl a vše perfektně popsal a také na dané situace adekvátně reagoval. Dovolím si jej tady citovat a tím i odpovědět na Vaši otázku:

"...To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující."

Na Vaši tváři vidím, že tento výrok pana Tomáše Bati znáte. Dovoluji si jen doplnit, že tato slova vyřkl v roce 1932.

Etapa padesáti let práce je za vámi. Na jakých základech chcete budovat vaši společnost, aby EGP Invest obstál i v příštích padesáti letech?

Na tradici, zkušenosti a především mladých. Byl bych rád, kdyby se energetice zaslíbili a propadli jí. Jedná se totiž o obor, ve kterém se "nevyhazují hodnoty za nic". Rád bych předal vše dobré, co jsem se naučil, upozornil na chyby, kterých jsem se dopustil. Věřím, že kvalita práce je úzce provázána s kvalitou života.

Mám radost, že první výsledky jsou již patrné, není to ale mé umění, ale asi štěstí na mladé spolupracovníky. Vzpomínám na dobu zhruba před rokem, kdy jsem je uváděl na Mochovce, ne jako nosiče vody, ale jako lídry. Zpočátku budili spíše rozpaky.
Nynější situace je diametrálně jiná. Naši nástupci jsou respektováni a opravdu projekt Mochovce vedou a řídí - my jsme v pozadí a snažíme se jim dodat jistotu a především je nabádáme k pokoře a trpělivosti. Naši mladí si tak sami připravují a budují svoji budoucnost minimálně na dalších padesát let.

Za rozhovor
a srdečné přijetí děkuje

Ivo Románek


EGP invest, spol. s r.o.
Ant. Dvořáka 1707
688 01 Uherský Brod
tel.: 572 610 311 , fax: 572 633 725
e-mail: egpi@egpi.cz
http://www.egpi.cz