Tento fakt si uvědomuje i společnost Správa železnic, která v zastoupení státu plní roli vlastníka, provozovatele i organizace zodpovědné za modernizaci a rozvoj železniční dopravy u nás. Ta v uplynulém období připravila a v současné době dokončuje u nás jednu z nejvýznamnějších železničních staveb uplynulého desetiletí, kterou je Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hlavní nádraží. Stavbu realizuje sdružení firem Metrostav a. s., Swietelsky Rail CZ s. r. o. a  SMP CZ, a. s. Projektantem stavby je společnost Sudop Praha a. s.

O bližší představení základních parametrů a budoucích přínosů stavby jsme požádali hlavního koordinátora na této stavbě pana Ing. Zbyška Vozarika z divize 5 Metrostavu. Ten v úvodu říká:  
„Modernizace trati mezi Vinohradskými tunely a Hostivaří je zcela výjimečná v tom, že původní dvoukolejná trať byla nyní rozšířena na vůbec první čtyřkolejnou železnici v České republice. Zároveň je pro hlavní město výrazným městotvorným prvkem, neboť uvolní velké plochy pro další rozvoj širšího centra Prahy.“

Nová železniční stanice Zahradní Město, foto: Metrostav a. s.


V jakém území je stavba vedena?

Jedná se o velmi rozsáhlou železniční stavbu v délce 6 km, která je vedena v intravilánu hlavního města. Pro mimoúrovňové křížení tratí a křížení tratí s městskými komunikacemi bylo nutné zrekonstruovat osm mostních objektů a tři propustky. Mimořádně náročná byla zejména mostní stavba na křížení tratí Praha-Hostivař – Praha hlavní nádraží s tratí Praha-Malešice – Praha hlavní nádraží v těsné blízkosti výrobního areálu firmy Trelleborg a stávající trakční měnírny Třešňovka. Omezení jsme museli respektovat z důvodu navazujícího významného krajinného prvku (VKP) Mokřady.

Čekací koleje na Zahradním Městě, foto: Metrostav a. s.


Jak se v čase odvíjel postup výstavby?

Výstavba byla zahájena v červenci 2018. V první fázi byly sneseny zejména zbytné koleje bývalého seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice a odstraněny mostní konstrukce. Po snesení starého kolejiště se nejdříve vybudovalo nové odvodnění, propustky a nové mostní objekty. Do stávající tratě Praha-Hostivař – Praha hlavní nádraží byly vloženy provizorní výhybky a trakční vedení. Dále probíhaly práce na železničním spodku a na železničním svršku koleje č. 102. Tato nová kolej po napojení do čekací koleje na Zahradním Městě převedla v únoru 2019 dopravu tratě Praha-Malešice – Praha-Vršovice a umožnila výjezd z Odstavného nádraží jih (ONJ). Následovalo snesení kolejí tratě z Malešic a výstavba mostní konstrukce přes ulice Průběžná, V Korytech a U Vršovického hřbitova v Edenu. Na takto uvolněném prostoru pokračovaly práce na odvodnění, železničním spodku, objektech mostů a podchodu na Zahradním Městě a  Edenu. V květnu 2019 započaly práce v železniční stanici Praha-Vršovice. Nejprve byly odstraněny kolizní objekty, snesly se zbytné koleje, přístřešky, 3. nástupiště a mostní objekty. Ve vzniklém prostoru bylo vybudováno nové odvodnění včetně retenční nádrže, podchod a rampy na 4. nástupiště, přístřešek a samotné nástupiště. Práce na železničním spodku a svršku pokračovaly přes nový most Botič a ulici Otakarova k železniční stanici Praha hlavní nádraží a přes most Bartoškova na Krč, ONJ a do depa. Tyto koleje byly uvedeny do provozu s grafikonem v prosinci 2019.
Od února do dubna 2020 probíhala pokládka výhybek a kolejového roštu směrem k Edenu. K poslednímu dubnu byly v úseku Praha-Zahradní Město – Praha-Eden uvedeny do provozu koleje č. 201, 203 a kolej č. 207, průjezdné kolem nástupištních hran. Následně se pracovalo na železničním spodku a svršku čekacích kolejí Praha-Zahradní Město, také na koleji č. 103 přes most Botič napojenou k železniční stanici Praha hlavní nádraží a na dopojení koleje č. 921 přes most Bartoškova. Toto propojení bylo uvedeno do provozu před zahájením letních prázdnin 2020.
Poté pokračovaly práce na odvodnění, železničním spodku a mostech mezi Hostivaří a Zahradním Městem. Na zastávce Praha-Eden byla položena velkoformátová dlažba na 2. a 3. nástupišti a dokončeny přístřešky. Ve střední části železniční stanice Praha-Vršovice byl zhotoven podchod včetně železničního spodku 2. a 3. nástupiště a přístřešků. Dále byly realizovány mosty přes ulici Otakarova a potok Botič. K 13. prosinci 2020 pak došlo ke zprovoznění úseku Praha-Hostivař – Praha-Zahradní Město, dvoukolejně Praha-Zahradní Město – Praha-Vršovice, včetně nové zastávky Praha-Eden.

Nový podchod ve stanici Eden, foto: Metrostav a. s.


Vyžádala si stavba v průběhu výstavby dodatečné úpravy?

Ano. Oproti původní zadávací dokumentaci bylo rozhodnutím hlavního města Prahy dodatečně doplněno do železniční stanice Praha-Vršovice 4. nástupiště. Tato změna pro nás znamenala nutnost přepracování harmonogramu prací roku 2019 tak, aby se ve výluce kromě prodlouženého podchodu pod novými kolejemi č. 7–17 vybudovala také přístupová rampa a schodiště, přístřešek a nástupiště. Povrchy v podchodu i na nástupišti jsou ze žulových desek šířky 600 mm. Všechny tyto práce byly dokončeny v termínu a kolejiště i nástupiště od prosince 2019 slouží cestujícím.

Jaké finální práce vás na stavbě čekaly v letošním roce?

V roce 2021 jsme dne 24. 9. již slavnostně zprovoznili přestupní uzel Zahradní Město. Jeho výstavba byla mimořádně náročná a vyžádala si cca dva měsíce kompletní výluky provozu v Průběžné ulici a dopravní opatření trvající 6 měsíců. Prostor bylo nejprve nutno zvětšit vybudováním obou pilotových stěn. Do nové polohy byla přeložena tramvajová trať se zastávkami, kompletně byly vymístěny veškeré sítě, provedeny byly vozovky, chodníky a přístupové rampy k nástupišti. Součástí rekonstrukce bylo i zřízení tři nových světelných křižovatek. Finálními pracemi pak byly pokládky kolejí v úseku Praha-Zahradní Město – Praha-Vršovice, kde proběhla pokládka koleje č. 101 a ve Vršovicích pak kolejí č. 1 a 2.

Pohled od Vršovic přes Eden k Zahradnímu Městu, foto: Metrostav a. s.


Jaká zlepšení přinese hotová stavba Pražanům?

Přinese jim především zbrusu novou železniční stanici a novou zastávku ve velmi frekventovaných pražských čtvrtích. Zatímco železniční stanice Praha-Zahradní Město propojí vlakovou dopravu s dopravou tramvajovou i autobusovou a bude zahrnovat také terminál s čekárnou a odbavovacími prostory, zastávku Praha-Eden ocení zejména fanoušci fotbalové Slavie, protože se nachází v pěší dostupnosti stadionu. Cestujícím nabídne také přímý přestup na hlavní autobusovou trasu z Jižního Města na Vinohrady. Modernizací prošla i železniční stanice Praha-Vršovice. Nádraží se proměnilo v bezbariérový dopravní uzel s novým podchodem, který je prodloužen až do Nuslí. Projekt dále ulevil i obyvatelům Strašnic, protože zrušil stávající dvoukolejné trati vedené hustou zástavbou v této lokalitě. Stavba Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n. navazuje na IV. tranzitní železniční koridor ze směru od Českých Budějovic. Traťový úsek Praha-Hostivař – Praha hl. nádraží je pak přirozeným vstupem do železničního uzlu Praha. Dojde také k významnému zvýšení kapacity a komfortu dopravy.

Jaké stavební náklady si stavba vyžádala?

Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha-Hostivař – Praha hl. n. byla spolufinancována z fondů EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celková výše stavebních nákladů dosáhla přibližně 4,5 mld. Kč.

Zatěžovací zkouška mostu Průběžná, foto: Metrostav a. s.


Jakou zkušenost si z této stavby odnáší pracovníci Metrostavu?


Modernizace a optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hlavní nádraží II. část – Praha-Hostivař – Praha hl. n. byla největší a nejdůležitější dopravní stavbou v Praze za poslední desetiletí. Pro naše pracovníky  provozu železničních staveb společnosti Metrostav a. s. se stala realizace tohoto rozsáhlého dopravního projektu velkou výzvou. Tu se jim podařilo splnit i přes veškeré těžkosti způsobené pandemií koronaviru, když předali stavbu veřejnosti v plánovaném termínu a na vysoké kvalitativní úrovni.  

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

foto: Metrostav a. s.