V souladu s myšlenkou digitalizace stavebnictví se v minulém roce Skanska rozhodla prolomit ledy v oblasti, která se již mimořádně dlouho brání aplikaci výpočetní techniky, a začala používat aplikaci Buildary.online – elektronický stavební deník.

O jejich praktické zkušenosti bychom se s vámi rádi podělili v tomto článku. Položili jsme proto několik otázek Ing. Jaroslavu Berkovi, vedoucímu týmu provozu a rozvoje aplikací, Ing. Richardu Ťoupkovi, stavbyvedoucímu divize Pozemní stavitelství a Ing. Borisi Kalischovi, jednateli společnosti First information systems, s. r. o., která je autorem aplikace Buildary.online.

Odpovídá Jaroslav Berka, vedoucí týmu provozu a rozvoje aplikací Skanska:

Jak vlastně vznikla myšlenka elektronického stavebního deníku ve vaší společnosti?

Možná vás to překvapí, ale přišli s ní pracovníci ze staveb naší divize Pozemní stavitelství. Na stavbách již několik let využívají systém BIM, ukládají dokumenty na sdílené úložiště a pracují v informačním systému RSV. Psaní stavebního deníku propiskou do sešitu se v této souvislosti jeví jako přežitek a něco, co se dá jen stěží v dnešní době rozumně obhájit a zdůvodnit. Takže myšlenka a tlak šel opravdu zespoda, od lidí z výroby. Vedení společnosti tuto myšlenku podpořilo a oddělení IT ji pak pomohlo zrealizovat.Jaký jste zvolili postup?

Projekt elektronického stavebního deníku jsme zahájili na podzim 2016 průzkumem aplikací na trhu a výběrovým řízením. Měli jsme jasně stanovené priority, kterými byly soulad s právními předpisy, funkcionalita obdobná s listinnou formou a maximální využití nových technologií. Bohužel, ze stávajících aplikací na trhu žádná nesplňovala naše očekávání. Zvolili jsme tedy cestu spolupráce na vývoji nové aplikace. Velký důraz jsme kladli na posouzení právních otázek, proto jsme si nechali zpracovat právní stanovisko od třech nezávislých právníků. Právní analýza se pak stala východiskem pro návrh technického řešení.

Jak hodnotíte aktuální stav z pohledu IT?

Využíváme standardní komerční verzi aplikace Buildary.online, která je provozována na cloudu Azure firmy Microsoft. Za jeden a půl roku provozu jsme neměli žádný technický nebo bezpečnostní incident. V současnosti takto pracujeme přibližně na dvaceti velkých stavbách, přičemž na každé z nich jsou desítky uživatelů. Tento režim nám velmi vyhovuje, protože nevyžaduje ze strany IT přílišnou pracnost ani jednorázové investice.

Odpovídá Richard Ťoupek, stavbyvedoucí divize Pozemní stavitelství Skanska:

Jak přijímají vaši kolegové na stavbách myšlenku elektronického stavebního deníku?

První stavba, kde jsme aplikaci Buildary.online nasazovali, byla administrativní budova Visionary v pražských Holešovicích, na které jsem pracoval jako stavby­vedoucí. Řekl bych, že náš tým se spíše nemohl dočkat, až si aplikaci vyzkouší, než že by se nějak nasazení obával či bránil. Po tříměsíčním zkušebním provozu, kdy jsme vedli deníky duplicitně v sešitu i elektronicky, jsme se jednoznačně shodli, že papíry dál nechceme a přešli jsme na plně elektronickou evidenci. Na stavbě
s Buildary.online pracovalo asi 40 uživatelů, a to ze Skanska, TDS i zástupců podzhotovitelů.
Od jara 2018 již na všech nově zahájených stavbách vedeme stavební deník pouze elektronicky. V naprosté většině s tím nemají problém jak naši lidé, tak ostatní pracovníci stavby. Pokud se našly výjimky, vždy jsme dokázali najít nějaké vhodné řešení.


V čem vidíte hlavní výhody elektronického stavebního deníku?

Na naší straně je to především ohromná úspora času. Můžeme zadat počasí na jedno kliknutí, zkopírovat zápisy z předchozích dnů a řada dalších funkcí. Velmi se nám osvědčilo také propojení deníku na docházkový systém stavby od firmy ConVision. Během pár vteřin máme načtený kompletní seznam pracovníků (někdy až 300 osob), včetně profesí, zaměstnavatele a odpracovaných hodin. U významných subdodávek se nám daří přesvědčit podzhotovitele, aby vedli deníky také elektronickou formou v naší aplikaci, takže pak můžeme snadno přebírat data z deníků podzhotovitelů do našeho stavebního deníku. Možnost přidávat fotografie a celková grafická úprava finálního výstupu jsou pro nás také důležité.
Pro TDS je pak klíčová dostupnost deníku a jeho čitelnost. Může číst i provádět zápisy do deníku přímo na stavbě, z kanceláře a také mimo pracoviště. Totéž platí pro ostatní oprávněné osoby.

Jak reagují na elektronický deník orgány státní správy?

Zatím byly všechny reakce neutrální nebo rovnou kladné. Těmto oprávněným osobám nabízíme možnost zápisu do deníku v elektronické formě, pokud mají podpisový certifikát, nebo vytvoření zápisu v listinné formě. Ten pak převedeme do elektronické podoby pomocí autorizované konverze. Většinou využívají tu druhou možnost.
Kontroly stavebního deníku ze strany pracovníků stavebních úřadů při kolaudaci také proběhly vždy bez problémů. Naopak velmi ocenili profesionální vzhled a kvalitní obsah deníků.

Odpovídá Boris Kalisch, jednatel společnosti First information systems, s. r. o., která je autorem aplikace Buildary.online:

Jaké jsou vaše zkušenosti z jiných staveb a firem?

Řekl bych, že zájem ze strany stavebních firem i ze strany investorů je zatím poněkud opatrný. Nicméně těch, kteří se ­rozhodli Buildary.online vyzkoušet ­alespoň na pilotních stavbách, je již celá řada. Z nejvýznamnějších bych uvedl společnost Správa železniční dopravní cesty, s. o., E.ON Distribuce, a. s., Západoslovenská distribučná, a. s., Letiště Praha, a. s., PORR a. s., HORNEX, a. s., Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., Elektrizace železnic Praha a. s., Dopravní podnik Ostrava a. s. a řada menších firem. Aktuální informace lze získat na www.buildary.online v sekci Reference.

S jakými problémy jste se dosud setkali?

Při implementaci našeho informačního systému RSV – Řízení stavební výroby ve stavebních firmách zpravidla narážíme na lidský faktor. V případě elektronického stavebního deníku jsme očekávali podobný problém, ale zatím jsme příjemně překvapeni.
V praxi za největší komplikaci považuji to, že neexistuje elektronická forma autorizačního razítka, kterým se musí označit titulní list deníku. Lze to obejít autorizovanou konverzí titulního listu na poště, ale znepříjemňuje to uživatelům práci. Kdyby to bylo vyřešeno, jako to mají například již řadu let geodeti, určitě by to zavádění elektronického stavebního deníku do praxe velmi pomohlo. Není to ale pouze případ stavebního deníku. Na neexistenci elektronického autorizačního razítka narazí nejspíš každá snaha o digitalizaci ve stavebnictví, takže věřím, že se řešení brzy najde. Kromě výše uvedeného jsme zatím na žádné jiné problémy nenarazili a věřím, že to tak i zůstane.
Přínosy elektronické formy stavebního deníku jsou natolik prokazatelné, že prvotní nedůvěru uživatelé velmi snadno překonají, zvyknou si a zpravidla se již nechtějí vracet zpět k papírové verzi.

Poradíte našim čtenářům, jak začít?

Je to velmi snadné. Určitě všem doporučuji začít na našich webových stránkách. Je tam řada užitečných informací, odpovědi na nejčastější otázky a najdou tam i sadu videoškolení. Z web stránek je také odkaz do aplikace Buildary.online,
která je veřejně dostupná a pro každého na 30 dní zdarma. Většina našich zákazníků začala tak, že nějakou dobu vedla deník paralelně v elektronické a listinné formě. Jakmile získali praxi, důvěru a ověřili si přínosy, pak teprve opustili listinnou formu. Samozřejmě, že každý, kdo by potřeboval pomoci, se na nás může kdykoli obrátit. Máme řadu kvalitních konzultantů-stavařů, kteří jim rádi vše odprezentují, podrobně vysvětlí a zodpoví jakékoli otázky.

Děkujeme za rozhovor
-red-

www.buildary.online