Nepodceňujme tedy při stavbách nebo rekonstrukcích dřevěných objektů nebo prvků prevenci proti napadení dřeva škůdci, a to už ve fázi projektu!

Co říkají normy

Pokud se podíváme do norem, najdeme jednoznačný požadavek na chemickou ochranu pouze v případě umístění dřeva do země nebo vody. „Použít chemickou ochranu pro zvýšení trvanlivosti dřeva je však velmi vhodné, pokud dřevěné prvky budou používány jako nosné, jsou obtížně nahraditelné nebo obtížně opravitelné. V případě vystavení dřeva povětrnostním podmínkám je na místě ještě vyšší obezřetnost, protože vlivy venkovního prostředí, jako jsou déšť nebo časté mlhy, navíc zvyšují riziko napadení biotickými škůdci. A to hlavně kvůli neustále zvýšené vlhkosti,“ říká doktor Jaroslav Strnadel, odborník na chemickou ochranu dřeva proti biotickým škůdcům.
Riziko představují také chyby v konstrukci staveb, které mohou způsobit zatékání při dešti nebo kondenzaci par při kolísání teplot, a dále vodorovné plochy konstrukce, odkud případná zatečená voda obtížně odtéká. V tomto případě slouží impregnace dřeva jako pojistka před možnými problémy. Sebelepší projekt nemůže sám o sobě zajistit, aby v průběhu stavby samotné nedošlo k chybě v nějakém detailu. Pak budeme rádi, že jsme už v projektu mysleli na prevenci i v podobě účinné ochrany dřevěných prvků stavby.

Legislativní kotvy

Legislativně tuto problematiku upravuje EN 335 – Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva. Na evropské úrovni se jedná o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o uvádění na trh a používání biocidních přípravků 2012/528/EU (BPR). Ochranné přípravky na dřevo a účinné látky v nich obsažené musí být schváleny. Pokud se přípravkem na ochranu dřeva ošetřuje dřevo trvale zabudované do staveb, patří takový přípravek mezi tzv. stanovené výrobky podle Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a musí pro uvedení na trh EU splňovat technické požadavky, které jsou upravované národní legislativou té které členské země EU. V České republice jsou technické požadavky uvedeny v Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění ­Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.


Počítejte hlavně s biotickými škůdci

Biotičtí nepřátelé dřeva se dělí na dvě hlavní skupiny – dřevokazný hmyz a dřevokazné houby. „Přitom hmyz i houby působí v řadě případů společně, někdy přímo v symbióze,“ upozorňuje doktor Jaroslav Strnadel.
Ohrožení dřeva hmyzem může nastat již při vlhkosti dřeva nad 10 % a teplotě nad 10 °C, čili ohroženo je i dřevo velmi dobře vysušené. Nebezpečí ohrožení dřeva houbami nastává, když vlhkost dřeva (i pouze přechodně) překračuje 20 %. Dále když je dřevo v trvalém styku se zemí nebo vodou, případně je zabudováno ve venkovním prostředí a v jeho trhlinách a spárách se mohou usazovat nánosy špíny, či trhlinkami může proniknout hmyz nebo spóry hub a plísní. Optimální teplota pro rozvoj hub je 22 – 25 °C. Nebezpečí ohrožení dřeva plísněmi nastává, pokud je vlhkost povrchu dřeva vyšší než 25 %.

Optimální řešení pro stavby a interiéry

Nejrozšířenějším produktem impregnace dřeva proti škůdcům je v profesionální sféře BOCHEMIT QB Profi, koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek určený k impregnaci krovů a dalšího stavebního řeziva v interiéru i exteriéru, který je navíc vhodný i pro dlouhodobé máčení nebo vakuovo-tlakovou impregnaci. Při použití v exteriéru se doporučuje aplikovat přípravek metodou dlouhodobého máčení a následně použít krycí nátěr. Přípravek poskytuje řezivu dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.
Životnost provedené ochrany přípravky BOCHEMIT je pro dřevo použité v interiéru časově neomezená, u dřeva v exteriéru minimálně 10 let (s krycím nátěrem), při použití přípravku BOCHEMIT® Forte Profi určeného pro vakuo-tlakovou impregnaci a již zmíněnou třídu ohrožení 4 je to 15 – 30 let v závislosti na třídě použití a příjmu. Poté se doporučuje provést kontrolu stavu ochrany (ideálně ve dvouletých intervalech). Je nutné také pamatovat na následné ošetření příčných řezů, zářezů, plátování a jiných druhů spojů provedených až po impregnaci, protože právě tato místa jsou škůdci a houbami ohrožena nejvíce, tam prakticky vždy destrukční proces začíná.

Kompletní škálu a detailní informace o přípravcích ­BOCHEMIT uvádí výrobce na www.bochemit.eu.

BOCHEMIE WOOD CARE s. r. o.
Lidická 326, 735 81 Bohumín
tel.: 596 091 299
e-mail: bochemie@bochemie.cz
www.bochemit.eu