Poslední akcí, o které jsme měli možnost čtenáře našeho časopisu informovat, byla rekonstrukce střechy velkoprodejny ­Lidl v Kladně.
Ve svých aktivitách firma úspěšně pokračuje i nyní, kdy se výraznou měrou zasloužila o dokončení rozestavěné sportovní haly v Králově Dvoře u Berouna. O bližší informace jsme v této souvislosti požádali ředitele společnosti Advenium Techno­logies, pana ing. Martina Kořínka. Ten nám v úvodu řekl:

Výstavba sportovní haly v Králově Dvoře u Berouna byla započata v roce 2004. Avšak v roce 2005 byla stavba po dokončení hrubé části přerušena a její pokračování bylo zahájeno až v roce 2008. V té době se podařilo městu zajistit finanční prostředky na dokončení akce.

V jakém stavu se stavba nacházela a jak se podařilo firmě Advenium Technologies získat možnost podílet se na dokončení zakázky?

V roce 2005 byla provedena výstavba primární konstrukce ze systému Astron a provedeno zastřešení hlavní lodi stavby. Po té byla stavba přerušena. Firma ­Advenium Technologies po celou dobu sledovala vývoj zakázky a měla zájem dohodnout se s investorem na dokončení montáže ocelového systému Astron. Po výběru generálního dodavatele na dostavbu areálu byla zahájena jednání s vítězným generálním dodavatelem firmou Sefimota a.s. Výsledkem těchto jednání byla podepsaná dohoda o spolupráci na dokončení halového objektu.

Převzít rozpracovanou zakázku, která je delší dobu přerušena, jistě není jednoduché...

Máte pravdu. Základním momentem před započetím jakýchkoliv prací bylo provedení kompletní revize stavu stávající konstrukce. To obnášelo kontrolu všech nosných spojů, kontrolu zavětrování, kontrolu nosných částí konstrukce a také kompletní kontrolu střešního pláště s důrazem na vyloučení možnosti zatékání vody, povolené šrouby a jiné mechanické závady. Teprve po tomto kroku byly zahájeny vlastní práce na dokončení stavby. Rozměry hlavní lodě jsou 28 x 45 m s proměnnou výškou od 10,7 po 6,7 m. Loď je zastřešena obloukovou střechou pultového tvaru. Pro realizaci zastřešení byl využit Astronem certifikovaný střešní plášť s vyšším koeficientem útlumu hluku tak, aby nebylo nutné provádět další stavební úpravy dodatečně. Jedná se o provedení dvouplášťové střechy s perforovaným spodním plechem a vloženou tepelnou a protihlukovou izolací.

Před jaké úkoly byla Vaše společnost v souvislosti s dokončením stavby postavena?

Předmětem prací společnosti Advenium Technologies bylo dokončení opláštění haly a vyřešení všech detailů (např. vstupů, podhledů, lemování předsazené atiky atd.). Stavba se vyvíjela dle veškerých předpokladů a harmonogramu bez větších komplikací až do chvíle, kdy investor akce vznesl nový požadavek na zavěšení basketbalových košů na střešní konstrukci haly. Ta však nebyla na toto přitížení dimenzována.
Naší firmě se však společně s inženýry a statiky ve firmě Astron podařilo nalézt efektivní řešení pomocí roznesení zatížení na několik hlavních rámů. Následně při montáži bylo nutné pouze jednoduché vyztužení hlavního rámu v místě spoje přivařeným žebrem.
Dalším naším úkolem bylo sladění požadavků architekta na barevnost budovy, kdy byla ve velké míře využita tyrkysově modrá barva tak, aby stavba zapadla do okolí.

Jak hodnotíte průběh akce s krátkým odstupem po jejím dokončení?

Naše společnost byla postavena před nelehký úkol dokončit rozestavěnou konstrukci jinou firmou a zajistit úspěšné pokračování čtyři roky zakonzervované stavby. Díky zkušenostem a dlouholeté praxi našich pracovníků jsme byli schopni vyrovnat se i s takto složitým úkolem. Navíc jsme dali investorovi na stavbu plnohodnotnou záruku a dodali mu tak pocit jistoty, že užívá kvalitní a plnohodnotné dílo. Stavba byla provedena v požadované kvalitě i termínu, taktéž k plné spokojenosti investora. Dnes stavba úspěšně slouží svému účelu, kterým je sportovní využití při provozování rozličných míčových sportů.

Jak se vám daří v současné době a co připravujete?

Máme podepsánu smlouvu na výstavbu skladovací nezateplené haly pro logistickou firmu zabývající se přepravou papíru. Celková rozloha haly je 4 400 m2. Je před námi úkol zrealizovat výstavbu ocelové konstrukce této haly během dvou měsíců. Jedná se opět o dodávku a montáž konstrukčního halového systému ­Astron.
Jsme samozřejmě účastni i řady dalších výběrových řízeních, u nichž v některých případech došlo k předběžné dohodě o realizaci, ale finální dohoda bude podepsána po vyřízení příslibu financování projektu bankou. Tyto nové zakázky jsou důvodem, proč se do budoucnosti dívám s mírným optimismem.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek


Advenium Technologies, s.r.o.
Liborova 335/9, 169 00 Praha 6 Břevnov
tel./fax: +420 233 313 326
e-mail: info@advenium.cz,
http://www.advenium.cz