Zejména dva posledně jmenované speciální výrobky pro mostní projekty zaznamenaly u Freyssinetu CS prudký rozvoj a realizovaný objem jejich prodeje vyjádřený v počtu projektů i ve finančních prostředcích rapidně vzrůstá. Napomáhá tomu i zahájení výroby vlastních ložisek a závěrů přímo v Čechách, v sesterské firmě OK Třebestovice. Tento krok podstatně zjednodušil přístup na trh zejména vyšší kvalitou výrobků a servisem pro zákazníky, ať už jde o veškerou dokumentaci přípravy a výroby v českém jazyce, snadnou přístupnost výrobny pro případné mezioperační kontroly či přejímky či o záruční a pozáruční servis těchto výrobků.

Sama společnost Freyssinet CS se po dvou letech konsolidace vrací k pozitivnímu vývoji jak v objemu získané zakázky, tak i ve výkonech a zisku. Velmi pozitivní úlohu v tom hraje úzká spolupráce jak ve skupině SMP CZ, tak zejména mezi společnostmi ve skupině Vinci na velkých projektech na Slovensku. Tuto skutečnost bych rád dokumentoval na příkladu účasti Freyssinetu CS na stavbě jednoho velkého dálničního projektu v oblasti Žiliny.

Rozvoj dopravní infrastruktury v posledních letech na Slovensku a zejména výstavba nových dálničních úseků vyvolává zasloužený obdiv odborné veřejnosti a to nejen v obou státech bývalého Československa. Slovenská dálniční síť se rozrůstá rychlým tempem, na Slovensku jsou již první zkušenosti z výstavby i provozování dálničního úseku mezi městy Nitra a Banská Bystrica vybudovaného jako PPP projekt, čerpání investičních prostředků na dopravní infrastrukturu z fondů Evropské unie je na Slovensku ve srovnání s jeho západním sousedem na velmi dobré úrovni. Současně s dokončováním obou úseků dálnice D1 Jánovce – Jablonov I a II a úseku dálnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov byla zahájena výstavba dalšího dálničního propojení dálnic D1 a D3 v oblasti Žiliny.

Dálniční úsek D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno překračuje hlavní železniční trať, vodní nádrž Hričov a silnici II/507 a končí tunelem Považský Chlmec, za jehož východním portálem navazuje na dálniční úsek D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Město. Investorem výstavby tohoto dálničního úseku je Národná dialničná spoločnosť. Společnosti Freyssinet CS, a. s. se dostalo té cti podílet se na stavbě dvou mostů na tomto úseku dálnice dodávkou a realizací předpětí nosných konstrukcí, dodávkou mostních ložisek a mostních závěrů. Jedná se o dva nejvýznamnější mostní objekty na tomto dálničním úseku a to o mosty SO 223 – Estakáda nad silnicí I/11, tratí ŽSR a VN Hričov a SO 224 – Most nad přeložkou silnice I/11 a řekou Kysucou.  Celý tento úsek dálnice staví sdružení firem Eurovia SK, Hochtief CZ a Stavby mostov Slovakia.

Na objektu SO 223 je zákazníkem Freyssinetu společnost Eurovia, na objektu SO 224 pak společnost Stavby mostov Slovakia. Na obou zmíněných mostních objektech Freyssinet zabuduje více než 1450 tun předpínací výztuže, dodává celkem 140 kusů mostních ložisek a dodá a osadí 4 mostní závěry.

Estakáda nad silnicí I/11, tratí ŽSR a vodní nádrží Hričov – SO 223
Mostní objekt SO 223 tvoří dvě samostatné spojité předpjaté betonové mostní konstrukce, každá o délce téměř 1 500 m a šířce mezi zábradlím 12,5 m. Projektantem RDS je společnost SHP Brno. Celý most je předepnut podélným soudržným předpětím uloženým uvnitř průřezu nosné konstrukce a v letmo betonované části doplněným volnými kabely spojitosti umístěnými uvnitř komory. Celá nosná konstrukce každého mostu je tvořena jediným dilatačním celkem s dilatačními spárami na obou opěrách. Podélně je celá konstrukce rozdělena na čtyři technologické celky TC 1 – TC 4 tak, že každý z těchto celků je budován jinou technologií:
•    TC 1 – dvoutrámová konstrukce budovaná na pevné skruži,
•    TC 2 – dvoutrámová konstrukce budovaná na horní posuvné skruži Strukturas,
•    TC 3 – komorová konstrukce s proměnnou výškou budovaná letmou betonáží,
•    TC 4 – dvoutrámová konstrukce budovaná na horní posuvné skruži Berd.

Pro technologické celky budované na posuvných skružích bylo nutno v předstihu vybetonovat zárodky na každém pilíři. Tyto zárodky byly provedeny na celou šířku příčného řezu mimo konzol. Zárodky jsou uloženy na definitivní ložiska s dočasnou blokací. Konstrukce těchto ložisek je popsána v následujících odstavcích.

Pro podélné předpětí je použit předpínací systém Freyssinet. Předpínací jednotky jsou složeny z 19 lan Ø 15,7 mm pevnosti 1860 MPa, uložených v korugovaném kanálku z ocelového pásku. Po předpětí jsou kabely zainjektovány cementovou maltou. Kabely jsou kotveny buď v pracovních spárách, nebo v koncových příčnících. Polovina kabelů přechází vždy přes pracovní spáru do další etapy v souladu s nařízením platných slovenských technických norem.

Návrh způsobu kotvení i tvaru a průběhů kabelů vznikal v úzké spolupráci projektanta mostu, techniků vyššího zhotovitele a techniků Freyssinetu CS. Úkolem bylo vytvořit takové řešení, které jednak splní statickou funkci vypočtenou projektantem ale také, a to je neméně důležité, bude fyzicky proveditelné z hlediska přístupu do armatury a možností, které připouští konstrukční uspořádání jednotlivých posuvných skruží a betonážních vozíků. Z toho důvodu byly původně navržené pevné a plovoucí spojky kabelů nahrazeny již zmíněným kotvením kabelů v příčnících a pracovních spárách. Nejzávažnějším argumentem pro toto řešení je to, že v těch polích, kde je příčný řez nosné konstrukce tvořen dvoutrámem, jsou trámy vysoké 300 cm při šířce 65 cm, což zcela vylučuje osazování prvků předpětí v bednění. Proto bylo rozhodnuto o využití prefabrikovaných armokošů vkládaných do bednění včetně připravených kabelových kanálků a práce v bednění omezit pouze na kompletaci u čel bednění.

Pro volné kabely v TC 3 – letmé betonáži bude použit 31lanový předpínací systém Freyssinet s holými lany umístěnými v HDPE trubkách vyplněných po napnutí cementovou maltou. Změna směru kabelů se odehrává v podporových příčnících a v deviátorech umístěných u spodní desky uvnitř jednotlivých polí. Pro konstrukci i montáž volných kabelů je použit osvědčený systém, stejný jaký byl v minulosti použit na několika mostech na úseku dálnice D1 Jánovce – Jablonov II a Fričovce – Svinia.
Nosná konstrukce estakády je uložena na hrncová mostní ložiska, která jsou rovněž součástí dodávky společnosti Freyssinet CS. Ložiska typu FCS jsou vyráběna ve výrobně OK Třebestovice, která je sesterskou společností Freyssinetu CS ve skupině VINCI. Výrobně technickou dokumentaci zpracovala ve spolupráci s odborníky z FCS a OKT společnost Pontex. Ložiska mostu mají speciální konstrukci a to hned z několika důvodů.

Jak již bylo zmíněno, nosná konstrukce této estakády je na celou délku cca 1 500 m tvořena jedním dilatačním celkem s pevným uložením v rámci TC 3 – letmé betonáže, kde je nosná konstrukce s pilíři rámově spojena. Od tohoto místa na obě strany konstrukce volně dilatuje, což vyžaduje celkovou kapacitu posunů na ložiskách až 1 400 mm. Tak velký posun si vyžádal extrémně velké horní kluzné desky ložisek a současně i mimořádnou tloušťku těchto desek. To ve výsledku se značnými svislými i vodorovnými reakcemi způsobuje mimořádnou hmotnost jednotlivých ložisek, která u těch největších dosahuje až 2 000 kg. Příkladem může být ložisko FCS GG 21200_3186_1330, což je jednosměrně posuvné ložisko pro svislou reakci 21 200 kN, celkovou vodorovnou reakci 3186 kN a celkový posun 1330 mm.

Druhým důvodem pro speciální konstrukci ložisek byl požadavek vyššího zhotovitele, aby ložiska byla konstruována tak, aby posuvná ložiska mohla působit dočasně jako blokovaná a suplovat tak funkci pevných respektive jednosměrně posuvných ložisek až do okamžiku, kdy postup výstavby umožní konstrukci fixovat v místech definitivních pevných uložení.  V tomto okamžiku bude nutno provizorní fixace odstranit.

Poslední součástí dodávky Freyssinetu pro toto mostní dílo budou v závěrečné fázi výstavby mostní hřebenové závěry typu WP 1450 a WP 1350 podle individuálního návrhu, protože závěry s takovým posunem se vymykají standardní typové řadě těchto přechodových konstrukcí.

Most nad přeložkou silnice I/11 a řekou Kysucou – SO 224
Mostní objekt SO 224 tvoří rovněž dvě samostatné spojité předpjaté betonové mostní konstrukce s příčným řezem ve tvaru dvoutrámu, každá o délce 400 m a šířce mezi zábradlím 12,5 m. Projektantem RDS je společnost Novák & Partner. Soudržné předpětí nosné konstrukce je provedeno stejně jako na SO 223 pomocí 19 lanových jednotek systému Freyssinet. Na tomto mostě není navrženo žádné externí předpětí.

Pro tento most dodává společnost Freyssinet hrncová ložiska, která jsou vyráběna ve výrobně v Polsku. I na tomto objektu budou použity mostní hřebenové závěry Freyssinet standardního typu WP 950 a WP 1000.

Závěr
Spolupráce Freyssinetu CS jak s oběma vyššími zhotoviteli Eurovia i Stavby mostů Slovakia, tak i s dodavateli ložisek a závěrů OK Třebestovice a Freyssinet PL je pro všechny zúčastněné nejen velmi dobrou zkušeností, jak lze společně řešit vysoce technicky náročné úkoly, ale zároveň i příkladem těsné spolupráce mezi členy skupiny VINCI. Stejně vysoko hodnotíme i spolupráci s projektanty obou mostů, SHP Brno a Novák&Partner Praha. Všichni věříme, že zkušenosti získané při realizaci uvedených mostních děl bude možno i nadále úspěšně rozvíjet na dalších podobných inženýrských dílech.

Ing Miloš Šimler
Freyssinet CS, a.s.
simler@freyssinet.cz
www.freyssinet.cz

ČR: FREYSSINET CS, a. s.
Zápy 267, 250 01 Brandýs nad Labem - ČR
tel.: (+420) 326 377 900, fax: (+420) 326 377 901
e-mail: freyssinet@freyssinet.cz

SR: FREYSSINET CS, a. s., organizačná zložka
Partizánská cesta 91, 974 01 Banská Bystrica - SR
e-mail: freyssinet@freyssinet.sk