Vedle tradičních metod otevřeným výkopem se proto stále častěji využívají bezvýkopové technologie jako například relining, berstlining, řízené horizontální vrtání, či pluhování. Jejich velkým přínosem je rychlost realizace a především minimální komplikace dopravního provozu a omezení obyvatel.

Relining
První bezvýkopovou metodou, která se začala v našich podmínkách využívat, je relining. Tato metoda se využívá výhradně pro sanace zastaralých a z hlediska provozování nevyhovujících inženýrských sítí a patří k nákladově i technologicky nejdostupnějším řešením. Princip této metody je jednoduchý – do vyčištěného stávajícího potrubí se zatáhne nové potrubí menšího průměru, použitím této technologie akceptujeme snížení průtočného profilu potrubí. Obvykle se využívá potrubí označované jako PE 100 RC. Mezi stávajícím a novým potrubím vzniká volné mezikruží, které můžeme injektovat např. bentonitovou směsí nebo potrubí uložit na středící prvky. Volné uložení PE trubky není ideální vzhledem k délkové teplotní roztažnosti materiálu PE.
Tento neduh řeší jiná bezvýkopová technologie, tzv. Compact Pipe, která zajišťuje těsné přilnutí nové trubky k vnitřním stěnám stávajícího potrubí (close-fit), a plné převzetí jeho funkcí. I v tomto případě se tedy do původního vyčištěného potrubí zatahuje trubka nová, ovšem ve výrobě záměrně předtvarovaná do tvaru písmena C. Po zatažení do sanovaného potrubí a za pomoci páry a tlaku se následně u této trubky vyvolá paměťový efekt materiálu PE 100 RC, díky kterému se potrubí navrátí zpět do kruhového tvaru. Výsledkem přiléhavého procesu je staticky nezávislé a silné potrubí s kvalitou a životností nového potrubí. Staré potrubí přitom může dál plnit úlohu jakési další ochranné vrstvy, a výrazně tak zvyšovat tlakovou odolnost nového PE potrubí.

Řízené horizontální vrtání
Asi nejrozšířenější bezvýkopovou metodou je dnes tzv. řízené horizontální vrtání. Je to dáno především technologickou výbavou, kterou si většina realizačních firem pořídila. S pomocí této metody je možné pokládat tlakové potrubní systémy – plynovody, vodovody a tlakové kanalizace, přesně, rychle a šetrně k životnímu prostředí. Jedná se o pokládku nového potrubí do země, tudíž tato technologie nevyužívá stávající potrubí, ani není instalováno ve stejné trase. S pomocí speciální vrtné soustavy je nejdříve nutné provést tzv. pilotní vrt, kdy se vrtná hlava dostává na přesně vypočítané trase skrz zeminu. Díky lokalizační sondě se lze přitom snadno vyhnout stávajícímu vedení nebo jiným překážkám. V dalším pracovním kroku je vrt rozšířen na potřebný průměr, do něhož je nakonec vtaženo nové potrubí. Doporučené potrubí pro použití touto technologií je z materiálu PE 100 RC nebo PE 100 RC + DOQ.
K dispozici jsou různé vrtné soupravy o velikosti od 4 t do 25 t.

Pluhování
Nejproduktivnější ­bezvýkopová technologie, hlavní výhodou je velká rychlost pokládky, za jeden den lze tímto způsobem položit 2-3 km potrubí. Při nekonečném pluhování není potrubí v zemině taženo, ale do rýhy se pokládá. Při pokládce potrubí pluhováním se používá tahač s navijákem a pluhový pokladač, který přes pokládkovou šachtu zavádí předpřipravené PE potrubí v celé jeho délce do rýhy. V dnešní době můžeme nabídnout řízené pluhování, tzn. že potrubí je pokládané do určené hloubky a zároveň je dodržený předepsaný spád dle kladečského schématu, což je obrovská výhoda oproti původnímu pluhování, kdy pokládané potrubí kopírovalo zemský povrch. Požadavek na potrubí u této technologie je PE 100 RC.


Berstlining
Poslední bezvýkopovou metodou, využívanou v případě potřeby zachování stejného průměru potrubí nebo zkapacitnění původního potrubí, je tzv. berstlining. Tato metoda je destruktivní, spočívá v trhání a roztlačování potrubí stávajícího a zatahování nového potrubí do vzniklého prostoru. Jde o ekologickou metodu položení nového potrubí ve stejné trase. Jsou zde kladené nejvyšší nároky na nově zatahované potrubí, které může mít i větší průměr než trubka původní, výhradně pro tuto technologii doporučujeme použití potrubí PE 100 RC + DOQ. Vysoké nároky jsou kladené i na znalost stávajícího potrubí a trasy, tzn. musíme mít přesné informace o křížení s ostatními inženýrskými sítěmi, o umístění armatur, objektů atd, pro které přináší tato technologie určitá rizika.

Volit bezvýkopovou technologii je nutné dle individuálního posouzení daného projektu. Každá technologie nabízí určité výhody, nejdůležitější je vědět, co od sanace požadujeme. Stejně důležitý je i výběr správného potrubí. Jen správně zvolená technologie a potrubí totiž zaručí bezproblémový provoz v řádu mnoha desítek let.

Radim Modlitba,
produktový manažer Wavin Ekoplastik