Metoda HDD, tedy řízeného horizontálního vrtání, je u nás používána od roku 1992, kdy se tady objevily první vrtné soupravy. Pro průkopníky oboru začala dlouhá cesta k prosazení této novinky a lidé ze společnosti TALPA byli u toho. Ostatně, letos v prosinci to už bude 25 let od chvíle, kdy byla společnost založena.

Během té doby se vyvíjely technologie i stroje a především vyrůstali lidé, kteří je obsluhují. Rozsah použití se rozrůstal tak, jak rostly možnosti. Začátkem devadesátých let byly výkony strojů velmi malé, a proto byl jejich účel určen hlavně pro křížení komunikací v délkách do třiceti, padesáti metrů. Překonat vodní tok v ideálních půdních podmínkách, to vyžadovalo určitou dávku odvahy. Pokud vše klaplo a potrubí se dostalo bezpečně na druhou stranu toku, pak to byla příležitost pro oslavu!

Z tohoto úhlu pohledu je dnešní průběh prací při křížení vodního toku poměrně standardní, a pokud nás příroda nepřekvapí něčím neočekávaným pod povrchem, pak je většinou práce i rychle provedena a výsledek má potřebnou kvalitu provedení. Základem úspěchu je příprava, to je známo, a jejím prvním krokem je promyšlený projekt křížení. Projekt by měl obsahovat informace o geo­logických podmínkách ­podloží­ v místech vrtných prací, ideálně na obou stranách řeky. Většina projektantů při přípravě projektu neváhá a zadání prokonzultuje s některou z odborných firem. Podélný profil vrtu, tedy bezvýkopově pokládaného potrubí, musí odpovídat technickým možnostem strojů, tedy jejich výkonu v tahu a jejich kroutícímu momentu. Tyto parametry určují poloměr ohybu použitých vrtných tyčí a modelují křivku, kterou stroj může při křížení toku dosáhnout. A výběr vhodného stroje závisí na geo­logických podmínkám v místě křížení a na délce podvrtu. K tomu můžeme přidat ještě technické a technologické inovace, které dnes umožňují to, co bylo ještě včera nemyslitelné. Zkrátka, je to spletenec podmínek a možností vycházející ze zkušeností vrtařů. Většina projektantů, kteří potřebují křížení vodního toku vyřešit, požádá o konzultaci, kterou my, pracovníci vrtných firem, rádi poskytneme, protože – co může být horší, než když projekt, základ díla, je postaven na chybném předpokladu a dílo se nedá zrealizovat.

Příkladem správně připraveného projektu, podle kterého byla radost provést náročné křížení vodního toku, byla rekonstrukce vysokotlakého plynovodu v Nosislavi. Tato stavba obsahovala křížení řeky Svratky v délce 175 m pro ocelové potrubí DN300 s cementovláknitou izolací vnějšího rozměru 350 mm, které realizovala společnost ­TALPA-RPF na přelomu srpna a září tohoto roku. Pro práce byl použit stroj Vermeer D36/50 s tahem 18 tun. Vzhledem k přísným požadavkům na potrubí byl projektantem navržen poloměr ohybu potrubí 588 metrů, což klade na přesnost řízení vrtu velké nároky. Nepřesný vrt by totiž mohl způsobit potíže při vtahování velmi tuhého potrubí, vedoucí k nárůstu odporů při vtahování a v extrému i ke kolapsu, kdy odpory převýší výkonové možnosti stroje. Geologický průzkum v místě realizace byl proveden na obou stranách toku a vyplynulo z něj, že ve svrchních vrstvách je podloží tvořeno náplavovými hlínami, na které navazují písčité sedimenty mocnosti cca 4 m, které jsou zvodnělé. Tyto vrstvy jsou posazeny na neogenním podloží tvořeném šedým jílem pevné konzistence třídy rozpojitelnosti 4. Toto jinými slovy znamená, že vrt během navádění bude ve své nejobtížnější fázi procházet velmi měkkým a nesoudržným prostředím písků, kde bude podzemní voda vyplavovat výplach, následně pak přejde do prostředí pevných jílů, které budou mít tendenci bobtnat a svírat potrubí během vtahování. V závěrečné fázi vrtných prací vrt přejde opět do zvodnělých písků. Jedná se tedy o střídání různých geologických prostředí, které vyžadují i různé typy vrtných výplachů tak, aby se odvrtaný materiál bezpečně dostal do jam a vytvořil se prostor ke vtažení potrubí. Vzhledem ke hmotnosti a tuhosti potrubí je nutné, aby během vtahování potrubí do vrtu asistovaly dva jeřáby, které mají za úkol udržovat sklon vtahovaného potrubí tak, aby se nelámalo o hranu výkopu.

Práce byly zahájeny 29. 8. 2016, pilotní vrt byl proveden během prvního dne. Poté bylo prováděno postupné rozšiřování a vyplachování vrtu. Třetí den bylo k vrtnému soutyčí připojeno vtahované potrubí a práce byly během dopoledne dokončeny, potrubí bylo na svém místě.

Ing. Ivan Demjan

 

TALPA - RPF, s. r. o.
Holvekova 36, 718 00 Ostrava – Kunčičky
tel.: 596 237 019, fax: 596 237 020
e-mail: demjan@talparpf.cz
www.talparpf.cz