Na základě tohoto předpisu je výrobci vydáno Evropské technické posouzení ETA. Současně Česká betonářská společnost připravuje novou Směrnici pro bílé vany TP ČBS 04. Součinnost obou těchto předpisů přispívá k hospodárnějším návrhům, zkvalitnění a dlouhodobé funkčnosti bílých van.

Předpisy
ČBS (Česká betonářská společnost ČSSI) jako zaštiťující odborná organizace vede tým odborníků, který v současné době dokončuje práce na překladu německé „Směrnice pro vodonepropustné železobetonové konstrukce“. Vzniká český překlad směrnice s vysvětlujícími komentáři a lokalizací pro české prostředí. Směrnice umožní navrhovat a realizovat bílé vany velmi hospodárně se zohledněním třídy namáhání, třídy užívání, tlakovým spádem, atd. Směrnice pro zdárné zhotovení konstrukce bílé vany požaduje úzkou spolupráci mezi investorem, projektantem, zhotovitelem a technologem betonu.

Dle směrnice se v konstrukcích bílých van používají těsnicí pásy, těsnicí plechy s povrstvením, těsnicí trubky, bobtnavé pásky, injektážní systém těsnění, kompresní těsnění, ale i lepená těsnění a těsnicí plechy bez povrstvení. Pro všechny výše zmíněné těsnicí prvky musí výrobce předložit průkaz použitelnosti, kterým se rozumí všeobecný technický certifikát ABP, resp. Evropské technické posouzení ETA, které navazují na zkušební předpisy PG FBB Teil 1, PG FBB Teil 2,  PG ÜBB, resp. EAD. Tyto zkušební předpisy přesně definují způsob zkoušení jednotlivých typů těsnicích systémů, díky kterým lze získat průkaz použitelnosti.

Ve zkušebních předpisech jsou mimo jiné stanoveny následující požadavky, které chrání investora, projektanta a zhotovitele stavby před nekvalitními výrobky:
a)    bezpečností součinitel 2,5 (rozdíl mezi tlakem při zkoušce a tlakem, na který se konstrukce navrhuje),
b)    zkoušky na doložení životnosti 50 let (zajišťuje, že těsnění bude fungovat po celou dobu životnosti konstrukce a ne jen po záruční dobu),
c)    velikost tlaku,
d)    velikost otevření spáry (mechanickým způsobem) při zkoušce,
e)    atd.

Pro dva druhy produktů nemusí výrobce absolvovat dlouhý a drahý proces průkazu použitelnosti.
1)    Těsnicí pásy, které jsou vyrobeny dle DIN 18541 (výrobková norma na pásy z PVC-P), resp. DIN 7865 (výrobková norma na pásy z elastomeru), na něž se vztahuje norma pro navrhování těsnících pásů DIN 18197.
2)    Těsnicí plechy bez povrstvení, u kterých je návrh, výroba a montáž upravena přímo Směrnicí TP ČBS 04.

Komplexnost řešení těsnění spár
Systém těsnících prvků PENTAFLEX® je prvním, který má Evropské technické posouzení ETA-15/0003, a tedy označení CE. Tento ucelený systém obsahuje veškeré prvky pro utěsnění pracovních spár, řízených spár, spár mezi filigránovými stěnami, otvorů po spínání bednění, prostupů, těsnicí vylamovací výztuž, napojení těsnicích plechů na dilatační pásy apod. Základním prvkem je těsnicí plech s oboustranným povrstvením PENTAFLEX® KB. Navíc, pro větší bezpečnost, je tento těsnicí plech opatřen normovou linií pro okamžitou vizuální kontrolu normou požadovaného zabetonování 30 mm. Tato kontrola je důležitá při betonáži pro dodavatele a po betonáži pro dozor. Speciální povrstvení všech těsnicích prvků zajišťuje vysokou soudržnost s betonem, tedy vodonepropustnost. Garantovaná těsnost spár činí 20 m vodního sloupce (2,0 bar). Těsnicí prvky jsou ovšem dle evropského předpisu EAD testovány na 50 m vodního sloupce (5,0 bar) při zatížené otevřené spáře zkušebního vzorku (koeficient bezpečnosti 2,5). U všech těsnění řízených spár musí být dále zaručeno, že si po vzniku trhliny nadále zachovají svoji těsnicí funkci. Nesmí tedy dojít, díky očekávaným významným posunům (smršťování betonu), k uvolnění těsného spojení mezi betonem a plechem, a tím k průsakům vody vlivem obtoku. Garanci této požadované funkce (nejen u řízených spár) zajišťuje právě speciální materiál povrstvení PENTAFLEX®.

Výpis základních systémových prvků pro těsnění spár v konstrukci bílé vany:
1)    PENTAFLEX® KB – těsnicí plech do pracovních spár mezi deskou a stěnou a mezi stěnou a stropem,
2)    PENTAFLEX® KB PLUS – těsnicí plech plnící zároveň funkci uzemnění,
3)    PENTAFLEX® ABS – bednicí a těsnicí prvek do pracovních spár základových desek a stěn,
4)    PENTAFLEX® OBS – těsnicí prvek pro řízené spáry ve stěnách,
5)    PENTAFLEX® FTS – těsnicí prvek do spár mezi filigránovými stěnami,
6)    PENTAFLEX® OPTI – těsnicí trubičky pro utěsnění prostupů po spínání bednění,
7)    PENTAFLEX® FBA – těsnicí prvek pro napojení těsnicího plechu na dilatační pás,
8)    PENTAFLEX® prostupy, čerpací jímky, …,
9)    PENTABOX – těsnicí vylamovací výztuž.

Těsnicí systém PENTAFLEX® v kombinaci s dilatačními pásy ­KUNEX® je ideálním a úplným řešením těsnění spár v konstrukci bílé vany. Jako doplnění může být v některých detailech využito také bobtnavých pásků SWELLFLEX® a systému injektáží PLURAFLEX®.

Společnost JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s. r. o. nabízí svým zákazníkům pomoc při zpracování návrhu konstrukce bílých van. Na základě nové Směrnice TP ČBS 04 a znalosti německé metodiky výpočtu max. šířky trhlin v konstrukci od smršťování betonu Vám navrhneme správné rozmístění řízených spár v obvodových stěnách, doporučíme vhodnou recepturu betonu, zkontrolujeme vyztužení konstrukce, poradíme s technologickým postupem výstavby, následným ošetřováním betonu a vyřešíme veškeré detaily těsnění, a to s garancí.

Provádění (montáž, betonáž, ošetřování)
Vzhledem k tomu, že vodonepropustnost bílé vany je zajištěna samotnou betonovou konstrukcí, je nutno věnovat zvýšenou pozornost nejen návrhu konstrukce na šířku trhlin, technologii betonu a těsnění spár, ale také vlastnímu provádění konstrukcí a ošetřování betonu. Provádění betonáže a ošetřování betonu se řídí normou ČSN EN 13670 a dalšími opatřeními uvedenými ve Směrnici pro bílé vany TP ČBS 04.

Montážní postup těsnicích prvků se řídí průkazem použitelnosti výrobce a konkrétní projektovou dokumentací. Dodržení správné montáže je jedním z důležitých kroků při realizaci bílé vany. Jedná se především o přesné umístění těsnicích prvků před betonáží do projektované polohy, spojení v místě styku, zajištění v jejich poloze a dodržení hloubky zabetonování. Podmínkou úspěšné montáže těsnicích prvků je vzájemná spolupráce mezi jednotlivými profesemi na stavbě. Distanční podložky výztuže je nutné používat, z důvodu rozdílných součinitelů teplotní roztažnosti betonu a plastů, vláknobetonové s vysokou odolností vůči nasákavosti.

Při betonáži je nutné zajistit dokonalé probetonování a dostatečné zhutnění okolí těsnicích prvků ve spárách. Do oblasti spár se dle nové Směrnice TP ČBS 04 rovnoměrně ukládá tzv. napojovací směs, která sestává z betonu s max. velikostí kameniva 8 mm. Betonáži předchází také příprava pracovních spár (vyčištění, zvlhčení) a zajištění těsnosti bednění a jeho spojů.
Opatření pro ochranu a ošetřování betonu se provádějí tak, aby se snížil vývin hydratačního tepla a nevznikaly trhliny. Doporučuje se ponechat vybetonovanou konstrukci v bednění po dobu 3 dnů, provést zakrytí povrchu betonu proti odpařování vody, zvlhčování a tepelně-izolační zakrytí. Správné ošetřování betonu bohužel většinou prováděcí firma pod tlakem termínu a ceny řeší nedostatečně.

Ucelený systém těsnicích prvků PENTAFLEX® umožňuje komplexní řešení těsnění spár v konstrukci bílé vany. Jeho dlouhodobá funkčnost je garantována díky zkouškám životnosti na 50 let provedenými v rámci procesu certifikace ETA na základě nového evropského předpisu EAD. V součinnosti s novou Směrnicí TP ČBS 04 je tak umožněn hospodárný návrh konstrukce bílé vany a zajištěna její správná funkce.

JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s. r. o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
tel.: +420 272 700 701, fax: +420 272 700 704
e-mail: info@jpcz.cz, www.jpcz.cz