Sanace mostu v Praze-Běchovicích:
SO 2402, MOST KM 395,696
Sanace mostu je součást, již dokončené, velké stavby „Modernizace traťového úseku Běchovice-Úvaly“ v celkové hodnotě 1,36 mld Kč, kde hlavním přínosem je především zvýšení rychlosti vlakových souprav ze 120 km/hod na 160 km/hod, a větší komfort pro cestující.

Popisovaná stavba je malý monolitický deskový jednopolový železobetonový most přes silnici „Mladých Běchovic“ s rozpětím cca 15 m, který převádí 3 koleje, kde proběhla nejen výměna kolejového svršku a izolace, ale především sanace mostovky i spodní stavby (opěry a křídla). Úzký a nebezpečný chodníček byl nahrazen zcela novým rámovým mostem pouze pro pěší.

Sanace betonu probíhala běžným způ­sobem:
1)    Očištění stávajícího betonu vysokotlakým paprskem
2)    Aplikace adhezního můstku TS 110 - tl. cca 1 mm
3)    Lokální aplikace hrubé reprofilační malty TS 220 - tl. cca 15mm
4)    Celoplošná aplikace jemné reprofilační malty TS 310  – tl. cca 2 mm
5)    Celoplošný uzavírající nátěr TS 730 v odstínu šedi (Ral 7030 - příplatkový) – 2 vrstvy

Stavba se vyznačuje zvláštností a to tím, že v těsném sousedství mostu je druhý, téměř totožný most, nicméně již pod jinou kolejí, který se sanovat nebude. Nicméně alespoň bude patrný rozdíl sanovaného a nesanovaného mostu.

Sanace mostu v Berouně:
SO 16-14-01 Most v km 0,328
Tento most je již výrazně větší. Jedná se opět o železniční most z roku 1965, tentokrát s devíti poli s max. rozpětím 42 m. Celková délka mostu je cca 214 m. Most překračuje jak řeku Berounku (ocelový most délky cca 84 m) tak údolí se silnicí II/116 (betonový most délky cca 130 m). Drobnou zvláštností u tohoto mostu jsou pilíře z různého materiálu. V podstatě se střídají pilíře z železobetonu a z kamene.  Produktová skupina TS materiálů má k dispozici jak materiály pro opravy spárování (TS 540) tak pro opravu betonu, a tedy všechny pilíře jsou sanovány materiály Knauf TS. Před odsouhlasením technologického postupu proběhly úspěšně ověřovací zkoušky našich materiálů přímo na stavbě s aktivní účastí naší laboratoře. Kontrolovaly se především odtrhové pevnosti, které jsou velice vypovídající, i když odtrhy probíhaly již po 7 dnech po aplikaci. Nosná konstrukce je z prefabrikovaných komorových předpjatých nosníků KT 21 z betonu B 400 podle ČSN 73 6202, platné v době výstavby mostu tj. C 35/45 dle aktuální ČSN EN 206. Tyto nosníky byly opatřeny kvalitním nátěrem, který odolával i vysokotlakému paprsku o tlaku 1200 Bar = 120MPa.  Sanace opět probíhala standardní materiálovou skladbou Knauf TS: TS 110, TS 220, TS 310. Po sanaci byly opět betonové povrchy chráněny sjednocujícím nátěrem knauf TS 730 - Ral 7038 - achátová šedá, který splňuje tvrdé požadavky SŽDC, především vysokou odolnost proti CO2 a zároveň velkou paropropustnost pro vodní páry.

Chtěl bych touto cestou poděkovat zpracovatelské společnosti Rekop s. r. o. za rychlé, vstřícné a věcné jednání na obou těchto stavbách.

Ing. Jiří Tahal
Produktový manažer Knauf Tiefbau Sanierung

Sanace mostů
Investor: SŽDC (Správa železniční dopravní cesty)
Generální dodavatel: Strabag Rail a. s. (dříve Viamont DSP a. s.)
Zpracovatel: Rekop s. r. o.
Projektant: Sudop a. s., Moravia Consult a. s. +  Metroprojekt a.s.
Použité materiály Knauf: TS 110, TS 220, TS 310, TS 720, TS 730 a TS 540
Termíny výstavby: 06/2015-08/2015
Sanované plochy: Běchovice + Beroun
cca:  550 + 1840 = 2390 m2
Celkem spotřebováno cca 70 t reprofilačních malt a 1 t nátěrů na beton

www.knauf.cz