Vítězná cena 634 mil. Kč činí 46 % z předpokládané ceny zakázky. Vítězné sdružení poskytne na dílo záruční dobu 120 měsíců, což bylo druhým hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky.

Navržená trasa dálnice D3 leží na hlavním mezinárodním tahu E55 vedoucím ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka. Hlavní význam budoucí dálnice D3 spočívá v propojení Prahy s oblastí jižních Čech, napojuje Táborsko a Českobudějovicko na dálniční síť a síť rychlostních silnic a od jihu se napojuje na rakouskou rychlostní silnici S10. Celková délka tahu dálnice D3 a navazující rychlostní silnice R3 mezi Prahou a státní hranicí s Rakouskem je přibližně 171,40 km.

Zadavatelem této veřejné zakázky je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Celková délka úseku 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec je 5 125 m a bude postaven v kategorii D 27,5/120. Stavba 0308C vznikla rozdělením stavebního úseku 0308 Soběslav – Bošilec na tři menší části. Lhůta pro dokončení stavby je stanovena na 30 měsíců, přičemž bude uvedena do provozu již 27 měsíců po zahájení. Trasa dálnice D3 0308C je situována západně od města Veselí nad Lužnicí a vede směrem k jihu, kde se u Horusického rybníka napojuje na stavbu 0309/I. Převážná část trasy se nachází mimo zástavbu. Území, kterým prochází dálniční stavba 0308C, se nachází jižně od obce Žišov, severně a západně od města Veselí nad Lužnicí a dále v souběhu s železniční tratí u obce Horusice. V řešeném úseku dálnice je navržena jedna mimoúrovňová křižovatka. Jedná se o MÚK Veselí-jih.

Součástí stavby dálnice je výstavba nové přeložky komunikace II/147 v délce 0,6 km. Zároveň bude nově přeložena komunikace II/603 do polohy doprovodné komunikace podél dálnice v délce 2,76 km. Součástí stavby jsou 3 nové dálniční mosty, 2 nové dálniční nadjezdy, úprava 2 stávajících nadjezdů a stavba mostu na silnici II/603 přes dálnici a železniční koridor o délce 131 m. Dále bude provedena výstavba řady vodohospodářských objektů, např. výstavba nové dešťové kanalizace, sedimentačních a dešťových nádrží, úprava toku Bechyňského potoka.

Vozovka dálnice je navržena jako asfaltobetonová. Celkem bude položeno přes 100 000 tun asfaltových směsí. Celková plocha asfaltobetonových vozovek je 155 031 m2. Pokládka na hlavní trase bude prováděna zásadně na celou šířku vozovky finišerem Vögele 3000.

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě vytvarování zemního tělesa, provedení případných úprav podloží, zřízení nezpevněných krajnic, úprava zemní pláně a podobně. Celkový objem zemních prací je 202 640 m3 výkopů a 306 350 m3 násypů. Ve stavbě je tedy značný celkový nedostatek zeminy. Veškerou využitelnou zeminu je nutno použít pro práce na stavbě. Chybějící zeminu bude nutno dovézt ze zdroje mimo stavbu (ze zemníku). Výstavba bude prováděna po polovinách. Nejdříve bude provedena pravá strana komunikace, kde jsou soustředěny téměř všechny zemní práce.

Celá trasa dálnice vč. přeložky komunikace II/603 prochází zvodnělým územím. Z tohoto důvodu budou kompletně vystavěny nové meliorace a stávající meliorační koryta budou vyčištěna. Přítomnost vody a neúnosných zemin v podloží komplikuje i výstavbu větších mostních objektů, které budou z tohoto důvodu zakládány na plovoucích či vetknutých pilotách. V určitých místech bude nutné také sanovat podloží násypu a to kvůli omezení možnosti nerovnoměrného sedání. Plánuje se zde zhotovení štěrkové vrstvy s výztužným geosyntetikem. Předpokládá se, že v místě nejvyššího násypu výšky 6 m bude celkové sedání cca 8 cm a to v průběhu 6 měsíců.

Trasa dálnice je v předmětném úseku realizována jako rozšíření stávající komunikace I/3, která byla vystavěna jako polovina dálničního profilu D 26,5. Stavba je dle projektu rozčleněna do šesti fází výstavby za předpokladu, že tyto budou v průběhu realizace upraveny dle potřeb stavby a dle potřeby zachování plynulosti silničního provozu. Obecně lze říci, že po celou dobu výstavby bude provoz po současné silnici I/3 veden mimo intravilány obcí. Při vedení provozu bude v prvních fázích výstavby využívána stávající silnice I/3 a později jeden jízdní pás nově vybudované dálnice. Trasa dálnice se nachází v ochranném pásmu dráhy ČD České Budějovice – Praha. Železniční koridor v tomto úseku se v současné době modernizuje. V době plánování D3 0308C se předpokládalo, že modernizace koridoru bude probíhat až po dostavbě dálnice, průtahy ve výběrovém řízení však zapříčinily souběh těchto dvou staveb a jelikož se v mnoha ohledech vzájemně ovlivňují, je nutné důsledně koordinovat vzájemný postup prací. Koridor bude dokončen v průběhu roku 2016, což způsobuje výstavbě dálnice řadu problémů. Nejvíce je zřejmě zasažena výstavba nadjezdu přes dálnici a koridor. Jelikož v době výstavby mostu bude na koridoru již funkční trakční vedení, které nelze vypnout, bude nutné změnit konstrukci mostu a postup výstavby. Uvažuje se o možnosti mostní pole nad trakcí řešit výsuvem nebo betonáží v nadvýšené poloze a poté spuštění konstrukce do definitivní polohy.  

Vlastním staveništěm prochází řada inženýrských sítí, což vyvolává potřebu jejich přeložení. Jedná se např. o přeložky dešťové kanalizace, přeložky melioračního odpadu, vodovodů, ale i přeložka vysokého napětí a nízkého napětí.

V současné době probíhají projekční práce, příprava území, skrývky ornic a byly zahájeny úpravy stávajících meliorací.

Ing. Dalibor Cvach

EUROVIA CS, a. s.
závod Praha východ
Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 - Kyje
tel.: +420 296 347 735, fax: +420 296 347 739
e-mail: eurovia-prahavychod@eurovia.cz , www.eurovia.cz