Fatra, a. s., Napajedla jako jeden z nejvýznamnějších evropských zpracovatelů termoplastů vyrábí hydroizolační těsnicí pásy z plastových fólií na bázi měkčeného PVC téměř 60 let. Za tuto dobu zaznamenal vývoj výrobních technologií i montážních systémů významný pokrok. K tomu nemalou měrou přispívá i přenos ověřených informací z praktických aplikací fóliových těsnicích systémů z počátků jejich historie. Tato činnost je významná zejména z pohledu dlouhodobého sledování aktuálních technických parametrů hydroizolačních fóliových systémů zabudovaných ve stavebních konstrukcích v přirozených podmínkách provozování stavebního objektu a implementace empiricky získaných poznatků do dalšího vývoje hydroizolačních systémů.

Historie
Vodárenská nádrž Landštejn byla vybudována za účelem zajištění min. průtoku pro vodárenský odběr spádové oblasti (cca 25 000 obyvatel) a rovněž jako protipovodňová ochrana.

Stavba byla zahájena v r. 1971 a dílo uvedeno do provozu v r. 1973. Délka sypané hráze z místní žuly je v koruně 376 m, výška hráze nade dnem nádrže 24 m a plošná výměra fóliového těsnění z fólie PVC-P ISOFOL BB tl. 0,85 mm pak cca 23 000 m2.
Separační vrstva fólie ISOFOL BB od betonových podkladních i ochranných konstrukcí byla překvapivě zvolena z nepískované hadrové lepenky A 400/H. Tato separační vrstva nejenže problematicky plnila svoji primární funkci ochrany fólie před mechanickým poškozením, ale navíc negativně ovlivňovala mechanicko-fyzikální vlastnosti hydroizolační fólie.

Odběry vzorků (10/1997)
Dlouhodobé hodnocení fólie zatím proběhlo ve třech etapách. První odběr vzorků byl realizován v roce 1997 s vyhodnocením v laboratořích ­VUIS Brno. Výsledky byly překvapivě dobré i přes dlouhodobou expozici fólie chemickou korozí.
Druhý odběr vzorků byl iniciován povodím Moravy za účelem ověření funkčnosti hydroizolačního povlaku v listopadu r. 2002. Odběry vzorků i vlastní laboratorní vyhodnocení zajišťovala přímo Fatra, a. s., Napajedla s interpretací výsledků ve formě protokolu. Hodnocený vzorek fólie PVC-P, ISOFOL BB tl. 0,85 mm, podle zkušební normy ČSN EN ISO 527-1, 3, vyhověl požadavkům ČSN 64 6223 (mez pevnosti v tahu > 15 MPa a poměrné prodloužení > 200 %) i po 29 letech od zabudování. Na základě vyhodnocení odebraného vzorku bylo deklarováno zachování těsnicí funkce hydroizolačního povlaku na další desítky let.

Třetí odběr vzorků byl zajišťován pracovníky Fatra, a. s., Napajedla ve spolupráci s Povodím Moravy, s. p. v srpnu r. 2014 za účelem ověření aktuálních technických parametrů fólie s akcentem na vyloučení nebo potvrzení nutnosti výměny fóliového těsnění, resp. stanovení jeho reálné „zbytkové“ životnosti.

Vyhodnocení
Vyhodnocení aktuálních technických parametrů fólie PVC-P ISOFOL BB provedla laboratoř ­Fatra, a. s., Napajedla podle platných zkušebních metodik. Překvapivě zanedbatelný vliv na hodnocené vlastnosti fólie ISOFOL BB měla jejich dlouhodobá expozice stále aktivním asfaltem (z rubové strany fólie).

Výsledky hodnocení profilových technických vlastností fólie ISOFOL BB jsou shrnuty do následujícího grafu. Jak je patrné, i po 41 letech od zabudování vyhovuje fólie ISOFOL BB požadavkům normy ČSN 64 6223 Plasty. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro izolace proti kapalinám. Normy jakosti.

Fatra, a. s.
třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
tel.: 577 501 111, fax: 577 502 555
e-mail: info@fatra.cz, www.fatra.cz