Na začátku prosince jsme měli možnost hovořit s ředitelem společnosti Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic spol. s r. o. Ing. Josefem Brožem, který nám ve své kanceláři odpověděl na veškeré naše otázky.

Na pozici výkonného ředitele jste nastoupil na začátku dubna. Jak hodnotíte uplynulých 8 měsíců v této funkci a jaké jsou vaše cíle?

Do firmy Daikin jsem přišel z jiného oboru v rámci oblasti stavebnictví před rokem a půl. První rok mého působení jsem se seznamoval s organizací, trhem a produkty, které firma Daikin vyrábí a dodává na náš trh. Devět měsíců jsem působil na pozici obchodního ředitele a letos v dubnu jsem byl jmenován výkonným ředitelem, kde jsem nahradil pana Hrvoje Krapanice, který se přesunul do Vídně.

Mým úkolem je navázat na práci mého předchůdce a pokračovat v ní, tj. udržet si naši pozici jedničky na trhu v oblasti chlazení a klimatizací a dále pokračovat v interních změnách v naší organizaci, jejímž cílem je být nejen nejlepším poskytovatelem technického řešení, ale také služeb pro všechny naše partnery. Chceme naši organizaci postavit tak, abychom se co nejvíce zaměřili na potřeby a požadavky našich klientů. Tím nemyslím jen odborné instalační firmy, ale také projektanty, developery, investory a stavební firmy.

Jaké produkty jste schopni investorům v rámci České republiky dodat?

Zákazníkům umíme dodat řešení v případech, kdy chtějí chladit, klimatizovat i vytápět. Jsme schopni nabídnout široké portfolio systémů od malých po velké v oblasti klimatizací s přímým výparem a vodního chlazení, kde jsme v podstatě jediným komplexním dodavatelem systému HVAC (ventilace, vytápění, chlazení), který nabízí oba systémy, tj. jak přímé chlazení, tak vodní systémy. Zároveň nabízíme systémy pro komerční chlazení, což je oblast zejména hypermarketů a supermarketů.
Obchodní strategie Daikinu je založena na strategii 4 pilířů – klimatizace (DX neboli přímé chlazení – jednotky split, VRV a Sky Air), aplikované systémy (hydraulické a průmyslové chlazení – chillery, suché chladiče a jednotky fan coil), vytápění (tepelná čerpadla, podlahové vytápění, solární kolektory, nádrže na teplou užitkovou vodu) a chlazení (technické chlazení pro malé a středně velké obchody využívající odpadní energii k vytápění obchodů nebo k mražení potravin).

Mohl byste čtenářům přiblížit, jakým způsobem funguje prodej vašich zařízení? Na koho se může potenciální investor v případě zájmu o produkty Daikin obrátit?

Obchod realizujeme přes odborné realizační firmy, tedy neprodáváme napřímo investorům a konečným zákazníkům. Důvod je prostý. Aby byl investor spokojený, je nutné, aby dostal kvalitní produkt včetně jeho montáže. A právě montáž zajišťují naši instalační partneři, které si průběžně školíme. Investor si pak může být jistý, že bude naše zařízení správně a kvalitně nainstalováno. V současné době na trhu spolupracujeme s přibližně padesáti odbornými proškolenými firmami. Mezi těmito firmami je 6 společností, které nazýváme VRV partnery. S těmito firmami spolupracujeme dlouhodobě a právě tyto jsou schopny investorům nabídnout a nainstalovat naše prémiové produkty, kterými jsou zařízení VRV.

Ruku v ruce s kvalitou samotných produktů jdou služby. Co nabízíte v tomto ohledu?

Snažíme se zajistit služby nejen pro naše odborné instalační firmy. Máme zde tým kolegů, kteří pracují jak s projektanty, tak s investory. Investory bych rozdělil na dvě skupiny. První jsou investoři, pro které zařizujeme opakované realizace. Mám na mysli např. retailové řetězce, bankovní domy nebo pojišťovny. Tyto instituce vlastní několik desítek objektů po republice a jestliže naleznou jedno řešení, tak ho častokrát opakují. Pro tyto investory jsme schopni vytvořit ideální technickou variantu, doporučit jim instalační firmu a vytvářet s nimi dlouhodobou vazbu. Druhým příkladem investorů jsou tzv. individuální investoři resp. developeři. Těm jsme schopni nabídnout konkrétní studie a řešení včetně propočtu investičních i provozních nákladů, tak aby byl investor schopen si propočítat návratnost investice.

Zřídili jsme vnitřní oddělení technické podpory, ve kterém pracují 4 techničtí experti, jejichž cílem je poskytovat podporu našim obchodníkům a zároveň hledat optimální technická řešení a varianty pro investory.

Na jaře jste představili novou designovou klimatizační jednotku Daikin Emura. Můžete již nyní zhodnotit, jak se tomuto produktu na našem trhu daří?

Klimatizační jednotka Daikin Emura je typickým produktem pro koncového zákazníka a stojí na pomyslném vrcholu pyramidy v oblasti komfortních klimatizací. Emura je po technické i designové stránce tím nejlepším, co jsme v současné době schopni nabídnout zákazníkům. Tento produkt byl vyvinut v Evropě, nepochází tedy z Japonska. Rádi říkáme, že jde o produkt z Evropy pro Evropu. Tento produkt je předmětem naší marketingové komunikace a současné prodejní výsledky předčily naše očekávání, takže jsme nad míru spokojeni.

Jaké novinky jste uvedli na trh v poslední době a v čem jsou ojedinělé?

V letošním roce jsme kromě produktu Daikin Emura představili koncovým zákazníkům dva nové typy tepelných čerpadel (TČ). Prvním jsou tepelná čerpadla země-voda (ground source). Druhým jsou hybridní tepelná čerpadla. Tento unikátní produkt kombinuje výhody kondenzačního kotle a TČ na bázi vzduch-voda. Toto řešení je vhodné např. pro zákazníky, kteří chtějí nahradit stávající plynový kotel za nový kondenzační a zároveň využívat výhod, které přináší TČ. Toto zařízení zákazníkům umožňuje pružně reagovat na vývoj cen energií a využívat v dané chvíli ekonomičtější variantu, tedy buď plyn nebo elektřinu.
Z pohledu velkých investorů jsme představili produkt VRV IV - Heat Recovery se zpětným získáváním tepla, který je naším nejlepším výrobkem z rodiny VRV, jenž dodáváme na trh. Tento produkt je vhodný pro investory, kteří chtějí vytápět i chladit a poměr investičních a provozních nákladů je zde nejlepší.
Další novinkou je produkt VRV Replacement. Ten je vhodný zejména pro situace, kdy má zákazník naše systémy, kterým cca po 15 letech končí životnost, již z minulosti nainstalovány a je potřeba je vyměnit. Výměna spočívá pouze v nahrazení venkovní jednotky a vnitřních jednotek, přičemž veškeré rozvody mezi nimi zůstávají zachovány. Stavební zásahy stejně tak jako zásahy do provozu budovy jsou díky tomuto řešení minimalizovány. Nespornou výhodou je také rychlost realizace. Zároveň se o desítky procent zvyšuje účinnost zařízení. Tomuto řešení se chceme v nejbližší budoucnosti výrazně věnovat.

Na jaře jste otevřeli v Plzni nové Evropské vývojové centrum. Co tato instituce zajišťuje?

Daikin chce produkty pro evropský trh nejen vyrábět, ale i vyvíjet v Evropě. Typickým produktem, který byl vyvinut i vyroben v Evropě pro Evropu, je Daikin Emura. Ve vývojovém centru v Plzni bude probíhat vývoj klimatizačních jednotek pro rezidenční aplikace.

Mohl byste představit nejzajímavější realizace z poslední doby, na kterých jste se podíleli?

Velmi významnou realizací, jak po technické, tak objemové stránce, bylo např. BEA centrum v Olomouci. Dále jsme dodávali naše zařízení, konkrétně VRV systémy, na několik univerzit v rámci České republiky. Velmi dobré vztahy máme i s retailovými řetězci, jako např. supermarket Billa. Těm dodáváme řešení, které jim umožní chladit prostory, topit i mrazit.

Jaké jsou vaše plány pro další období?

Jelikož naše ekonomické výsledky v roce letošním byly velmi dobré, rozhodně se chystáme v příštím roce dále investovat. Rádi bychom rozvíjeli většinu z našich 4 pilířů. Personálně posilujeme oblast vytápění. Budeme se snažit hledat nové způsoby distribuce. Chceme na trh integrovat kromě standardních nízko a vysokoteplotních tepelných čerpadel vzduch-voda a země-voda také naše unikátní hybridní tepelná čerpadla. Očekáváme řadu novinek jak z oblasti komfortních klimatizací tak produktů, kde je důležitý poměr cena-výkon.

Z pohledu velkých investorů se nadále budeme věnovat produktům VRV IV Heat Recovery a VRV Replacement. Plánujeme rozvoj v oblasti školení a vzdělávání našich partnerů, tj. odborných instalačních firem a projektantů.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r. o.
budova IBC - Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel.: 221 715 700, fax: 221 715 701
e-mail: office@daikin.cz, www.daikin.cz