V poslední době se společnost velkou měrou podílí také na modernizaci dálnice D1.

Firma je na území České republiky a Slovenska členěna do 6 oblastí a 21 závodů. Na konci října jsme měli možnost navštívit ředitele závodu Ostrava, Ing. Tomáše Vítka, MBA, kterého jsme požádali o rozhovor.

Jaké zajímavé stavby jste dokončili v uplynulé době?

V posledním roce jsme dokončili několik staveb, jako je kanalizace a ČOV Lib­hošť, rekonstruovali jsme silnici III/48310 – Kunčice pod Ondřejníkem – Tichá, nebo most přes Ostravici na I/48 ve Frýdku – Místku a ve sdružení jsme realizovali kanalizaci v Ludgeřovicích.
Z větších a zajímavějších staveb bych rád zmínil realizaci úprav na náměstí TGM v Havířově a naši největší stavbu letošního roku, kterou je kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava (LLJO). Tato stavba, která byla zahájena loni na konci září, se nachází těsně před dokončením. Slavnostní otevření je plánováno na polovinu prosince.

Jakou dopravní problematiku stavba řeší a jak byla financována?

Tato stavba zajistí zpřístupnění Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově a průmyslové zóny Mošnov veřejnou železniční dopravou. Cestující se tedy v brzké době dostanou na letiště v Mošnově vlakem. Investorem této stavby je Moravskoslezský kraj, přičemž stavba je spolufinancována z fondů EU, konkrétně Operačního programu Doprava.

Jaké konkrétní objekty byly v rámci realizace vybudovány?

V úseku mezi železniční stanicí Sedlnice a Letištěm Leoše Janáčka Ostrava jsme vybudovali novou elektrizovanou jednokolejnou železniční trať. Její celková délka od místa odbočení v km 6,529 v úseku Studénka – Sedlnice do místa ukončení nové trati u odbavovací haly LLJO činí 2,904 km.

V části úseku je trať částečně zahloubena pod okolním terénem. Největší zahloubení cca 2,7 m se nachází v prostoru, kde je vybudován silniční nadjezd. Dále trať pokračuje v souběhu s místní komunikací a končí v km 2,904 v zastřešeném objektu přestupního terminálu, kde je zřízeno ostrovní nástupiště o délce 170 m, které je přístupné z čela objektu.

Terminál je zastřešen a osazen prosklenými fasádami. Přestupní terminál je propojen s odbavovací letištní halou přístupovým objektem resp. zakrytou tunelovou chodbou a je přístupný i ze strany místní komunikace. Před terminálem bylo postaveno nové parkoviště.

V místě křížení kolejového napojení se stávající komunikací byl vybudován silniční nadjezd nad tratí a k němu navazující opěrné stěny. Před nadjezdem byla na pravé straně z důvodu zahloubení trati pod terén postavena zárubní zeď. V místě křížení trati s Albrechtičským potokem byly realizovány železniční a silniční propustky.

Zároveň byla vybudována nová obslužná komunikace a parkoviště pro objekty letiště a provedeny přeložky všech inženýrských sítí dotčených stavbou.

Součástí stavby bylo vybudování trakčního vedení včetně trafostanic, rozvoden, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, jejichž ovládací prvky jsou umístěny v nově vybudovaném technologickém objektu.

Co považujete za nejsložitější část stavby?

Velmi komplikovaným problémem jak ze stavebního tak i časového hlediska byla příprava území. Jedná se o prostor bývalého vojenského letiště Mošnov, kde zejména vyřešení a realizace přeložek všech stávajících inženýrských sítí nám dalo dost práce. I když jsme se snažili věnovat přípravě stavby včetně průzkumu a zajištění podkladů o všech existujících rozvodech uložených v zemi maximum, i tak byly při prováděných zemních pracích postupně nově nacházeny neevidované podzemní objekty, inženýrské sítě a další rozvody, o kterých jsme neměli z dostupných podkladů žádné informace. A právě tyto skutečnosti byly při postupu prací zřejmě největší překážkou.

Jaké projekty čekají Váš závod v nejbližší době?

Jmenoval bych například dokončení silnice I/11 Mokré ­Lazce, dokončení kanalizace Fryčovice – Hukvaldy, rovněž kanalizace ve Vratimově a v Písku u Jablunkova. Pěvně věřím, že před námi v roce 2015 bude také nabídka nových zajímavých projektů.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Základní údaje o stavbě
Investor:
Moravskoslezský kraj
Projektant:
SUDOP BRNO, spol. s r. o.
Zhotovitel:
EUROVIA CS, a. s.
Termín výstavby:
9/2013 – 11/2014
Cena stavby:
438 mil. Kč

EUROVIA CS, a. s., závod Ostrava
Vratimovská 658/77
718 00 Ostrava-Kunčičky
tel.: +420 596 709 111
e-mail: eurovia-ostrava@eurovia.cz , www.eurovia.cz