Zákonné nakládání se srážkovými vodami upřednostňuje vsakování, pak přichází v úvahu regulované vypouštění do vod povrchových, až úplně poslední možností je vypouštění dešťových vod do stokového systému.

Malé průměry kanalizačních potrubí nebo nedostatečná kapacita koryt místních recipientů nedovolují dostatečně rychle převést potřebná množství spadlých dešťových vod. Stokové sítě se tím stávají při delších deštích kriticky přetížené, což může vést k vážným problémům jak v samotných sítích, tak v objektech navazujících na stokové sítě. Rekonstrukce kanalizační sítě či meliorace koryt recipientů je ekonomicky velmi nákladná, někdy i technicky nemožná. Obvykle je tento problém limitní pro další urbanistický rozvoj dané lokality a dopady těchto problémů zná na vlastní kůži mnoho obyvatel České republiky.

Řešením tohoto problému je vybudování zasakovacích objektů nebo zpomalovacích retenčních objektů.
•    Klasické řešení: akumulace v otevřeném poldru nebo průlehu, akumulace v betonové nádrži nebo jímce, štěrkové podzemní prostory.
•    Nové progresivní systémy: podzemní retenční a zásobní prostory z plastových bloků, boxů nebo tunelů.
V zahraničí se již několik let pro oba způsoby nakládání se srážkovou vodou používají plastové konstrukce různého provedení sloužící jako akumulační prostory pro retenci přebytečné vody. Oproti tradičním řešením mají tyto systémy obrovské přednosti, zejména ve vysoké akumulační schopnosti až 95 % využitelného objemu při velmi nízké hmotnosti materiálu a jednoduchosti instalace. Tyto bloky, vyrobené z polypropylenu, jsou vhodné zejména pro retenci dešťových vod a následné vsakování nebo postupné řízené vypouštění do kanalizace.

Společnost ASIO, spol. s r.o. nabízí systém AS–NIDAPLAST a AS–NIDAFLOW:
AS–NIDAPLAST je akumulační a zasakovací systém skládaný z jednotlivých bloků voštinového typu. Bloky AS-NIDAPLAST vytvoří podzemní prostor o velké akumulační kapacitě vhodný pro postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy. V kombinaci s nepropustnými hydroizolačními foliemi mohou sloužit jako retenční nádrž s řízeným odtokem. Systém AS-NIDAPLAST umožňuje vertikální proudění vody, systém AS-NIDAFLOW navíc umožňuje proudění vody také v horizontálním směru - to umožňuje odlišnou instalaci systému do terénu, což významně snižuje náklady na výkopové a stavební práce.
Celý systém pak plní i ty nejpřísnější požadavky ve smyslu požadovaného objemu, provozní spolehlivosti, minimalizace nákladů výstavby a údržby, požadavky na estetickou stránku a splňuje i požadavky vyžadované stávající legislativou.

Jednotlivé části objektu:
Nátoková šachta – umožňuje rozdělení přitékající vody rovnoměrně do celého objektu, což je zvláště důležité u plošně a objemově velkých objektů. Může být vybavena kalovým prostorem pro zachycení hrubých nečistot, např. štěrku, písku atp. Do nátokové šachty je také umístěno zaústění odvětrávacího potrubí pro objekt.

Odtoková šachta – slouží k zaústění drenážních potrubí, odvětrávacích potrubí a dále k regulaci odtoku vody z objektu pomocí regulačního zařízení.

Obě šachty také plní revizní funkci, protože je skrze ně umožněna vi­zuální kontrola objektu a jeho čištění tlakovou vodou.
Drenážní potrubí – spolu s rozvodnou štěrkovou vrstvou umožňuje plnění objektu vodou. Dále také revizi objektu a průchod splavenin objektem.

Odvětrávací potrubí – spolu s rozvodnou štěrkovou vrstvou slouží k zajištění horizontálního proudění vzduchu nad retenčním objektem.

Ochranná geotextilie – chrání objekt před vplavováním jemných částic ze zásypové zeminy.
Hydroizolace – pokud je jí objekt vybavený, zajišťuje vodotěsnost objektu – nepropustnost vod do půdního podloží.

Hlavní výhody systému AS–NIDAPLAST / AS-NIDAFLOW:
•    Jednoduchá a rychlá instalace
-    jeden blok o objemu 1,5 m3 má hmotnost cca 53 kg (není potřeba zvedací zařízení),
-    k montáži retenčního objektu není potřeba žádný přídavný spojovací materiál,
•    Vysoká spolehlivost systému proti zanášení bloků sedimenty
-    otvory bloků jsou ­opatřeny­ za tepla lisovanou filtrační membránou,
-    rozváděcí drenážní systém je osazen ve štěrkové vrstvě,
-    možnost kamerové kontroly rozváděcího drenážního systému vč. tlakového čištění,
•    Samočisticí schopnost systému
-    vertikálnímu proudění ­vody v blocích při jejich plnění a prázdnění,
-    horizontálnímu proudění vody v rozváděcím drenážním systému, posun splavenin mimo těleso,
•    Odolnost
-    proti chemickým produktům, mikroorganismům, hlodavcům a hnilobě,
-    vysoká pevnost a odolnost pro pojezd – až 60 t/m2,
-    25 let spolehlivých aplikací systému.

Chcete vědět, jak fungují systémy AS-NIDAPLAST a AS-NIDAFLOW a jaké jsou jejich výhody? Podívejte se na video, které jsme pro vás připravili na ASIO YouTube kanálu - https://www.youtube.com/user/ASIOczech­republic.

Ing. David Šmídek

ASIO, spol. s r. o.
Kšírova 552/45, 619 00 Brno
tel.: 548 428 111, 723 120 086
e-mail: smidek@asio.cz, www.asio.cz