U rekonstrukcí staveb, kdy většinou v budoucnu dochází také ke změně užívání daného objektu, je zpravidla i vyšší požadavek na požární odolnost nosných konstrukcí stavby, než bylo v době, kdy se objekt stavěl. Je také velice časté, že s novým využitím objektu je nutné zvýšit zatížení těchto stropních konstrukcí a tím pádem zvýšit i jejich únosnost. Právě pro tyto případy řešení nesmíme zapomenout na úzkou vazbu s požární odolností a navrhnout tak řešení, které je optimální pro daný typ stavby.

Příkladem velice rozšířené a moderní varianty zesilování železobetonových konstrukcí je použití vysokopevnostních karbonových lamel a tkanin, které jsou vyrobeny z uhlíkových vláken. Jako u ostatních stavebních konstrukcí v objektu je nutné tyto zesilující pásy ochránit před účinky požáru. Více se dočtete v kapitole “Obklad zesilovacích pásů železobetonových konstrukcí”.

Jednou z dalších možností týkající se požární ochrany ocelových a železobetonových konstrukcí, nejen při rekonstrukcích, jsou protipožární nástřiky. Typ zvoleného nástřikového systému je závislý na typu nosné konstrukce a také, zda je nástřik navržen a použit ve vnitřním či venkovním prostředí. Vybraný typ nástřikového systému je možné použít i ve speciálních provozech, např. v petrochemii nebo pro tunelové aplikace. Více o typech a použití nástřiků se dozvíte v kapitole “Nástřiky PROMASPRAY® ocelových a železobetonových konstrukcí”.

Ocel je anorganická stavební hmota, kterou lze bez zvláštních zkoušek zařadit mezi materiály s třídou reakce na oheň A1 – nehořlavé (viz. ČSN EN13501-1).

Na druhou stranu v případě požáru, dochází u neošetřené ocelové konstrukce ve velice krátkém časovém úseku k rychlému nárůstu teploty oceli s následnou ztrátou mechanicko-fyzikálních vlastností (mez kluzu, modul pružnosti, apod.), který zpravidla končí kolapsem celé ocelové nosné konstrukce.

Nátěr na ocel PROMAPAINT® R 15 až R 30
Pro požadavky nižší požární odolnosti R15 a R30 (R45), a také s ohledem na životnost vlastního nátěru, je nejčastěji využíván protipožární nátěr PROMAPAINT®. Tímto způsobem požární ochrany je zachována lehkost a „ocelový“ vzhled dané konstrukce. Při vyšších požadavcích na požární odolnost u daného způsobu ochrany musí být dodrženy požadavky normy ČSN 73 0810.

Minimální množství aplikovaného aktivního zpěňujícího nátěru je navrženo v závislosti na návrhové teplotě, druhu profi lu (otevřený nebo uzavřený), velikosti profi lu (resp. poměru Am/V, kde „Am“ je obvod příčného průřezu a „V“ je plocha příčného průřezu).

Výhody na první pohled:
• aplikace štětcem, válečkem, stříkáním
• kompletní systém PROMAPAINT® (základní antikorozní nátěr + aktivní zpěňující nátěr + syntetický vrchní nátěr)
• vrchní nátěr dle stupnice RAL
• zachování tvaru profi lů – nosná konstrukce zůstává viditelná
• únosnost konstrukce zůstává nezměněná

Ocelové nosníky a sloupy s obkladem PROMATECT® R 15 až R 180
Další možností ochrany ocelových konstrukcí je obklad protipožárními deskami. Pro požadované typy konstrukcí se používají kalcium silikátové desky PROMATECT®-H a PROMATECT®-L, pro variantu přímého obkladu daného prvku. Při obkladu vodorovných ocelových profi lů je nutné z důvodu zamezení přenosu deformací z ocelového prvku použít přířezy z desek PROMATECT® pro vodorovné a svislé podložení spoje.

Tmelení spár není z požárního hlediska nutné, v případě potřeby tmelení spojů (např. z estetického hlediska) se používá brousitelný požárně ochranný tmel Promat® nebo PROMATMEL®.

Tloušťka obkladu je různá a závisí především na požární odolnosti, návrhové teplotě, typu ocelového profi lu a způsobu provedení.

Výhody na první pohled:
• jednoduchost kotvení obkladu
• rychlost aplikace
• možnost prefabrikace - příprava polotovarů mimo stavbu
• obklad nepotřebuje nosnou přídavnou konstrukci
• spojování běžně dostupnými spojovacími prostředky (ocelové svorky, vruty)
• z požárního hlediska není nutné tmelení spár
• použití v interiéru a po úpravách v exteriéru

Obklad zesilovacích pásů železobetonových konstrukcí REI 15 až REI 180
Jak již bylo řečeno, dochází v případě rekonstrukcí v některých případech k situaci, že je nutné zvýšit zatížení konstrukcí a tím
pádem zvýšit také jejich únosnost. Nejvíce rozšířenou variantou je použití vysokopevnostních karbonových lamel a rohoží. U konstrukcí zesilovaných tímto způsobem je především důležité zajistit vlastní požární ochranu lepeného spoje mezi novým vyztužením (lamelou) a železobetonovou konstrukcí. Pro lepení zesilovacích pásů a rohoží ke stavebním konstrukcím jsou používána speciální lepidla, která při poměrně nízké teplotě ztrácí svoji schopnost přenášet smykové síly z lamely do původní konstrukce. Následně při požáru dochází ke ztrátě únosnosti a stability celé konstrukce. Této kritické teploty lepeného spoje může být dosaženo již v 50 °C (podle typu použitého lepidla). Pro zajištění příslušné požární odolnosti celé stavební konstrukce se používá obklad z desek PROMATECT®-H nebo –L. Návrh tloušťky obkladu se provádí v závislosti na požadované požární odolnosti a kritické teplotě lepeného spoje, kterou deklaruje výrobce (dodavatel) lepidla. Tloušťka obkladu z desek PROMATECT® se pohybuje od 40 do 125 mm.

Výhody na první pohled:
• velmi jednoduchá aplikace obkladu
• možnost aplikace ve vlhkém prostředí
• nízká tloušťka obkladu vzhledem k požadované požární odolnosti a tím snižování světlé výšky místnosti
• díky snadné aplikaci a možnosti naformátování desek je minimální omezení stávajícího provozu
• velká časová a fi nanční úspora
• použití běžně dostupného kotvícího systému (kovové rozpěrné hmoždinky, svorky, vruty)
• možnost ponechání stávající nosné konstrukce bez nutnosti složitého vybourání a nahrazení konstrukcí novou
• možnost jakékoliv povrchové úpravy (běžné malířské nátěry, omítky apod.)

Nástřiky PROMASPRAY® ocelových a železobetonových konstrukcí R 15 až R 240
Protipožární ochranný nástřik PROMASPRAY® F250 je určen pro požární ochranu betonových a ocelových konstrukcí v interiéru.

Výhody na první pohled:
• jednoduchá aplikace na profi ly složitějších tvarů
• může být použit na ocelovou konstrukci bez základního nátěru (jako základní nátěr lze použít Promat® FIXO-M pro ocelové nebo Promat® FIXO-B pro betonové konstrukce)
• nástřik má dobrou přídržnost a soudržnost, nedochází k delaminaci vrstev ani k prasklinám vlivem průhybu konstrukce
• výsledný povrch může být neupravený nebo hladký (lehce uhlazený válečkem)
• při nízké objemové hmotnosti lze dosáhnout vysoké požární odolnosti (až do 240 minut)
• velmi účinný také jako tepelná izolace, zejména při spodní aplikaci na stropní konstrukci
• možnost barevné úpravy povrchu krycího nátěru
• minimální přitížení stávající konstrukce

PROMASPRAY® T je dalším nástřikem na podobné bázi jako PROMASPRAY® F250 a používá se zejména pro zlepšení tepelných a zvukových parametrů stavebních konstrukcí v interiéru budov. Nástřik je určen na železobetonové a betonové konstrukce a na stropy z trapézových plechů a betonových výplní.

Výhody na první pohled:
• nízký součinitel tepelné vodivosti λ = 0,046 W/m.K
• nízká objemová hmotnost v suchém stavu, v závislosti na zpracování a kvalitě povrchu
• odolný proti hnilobě, hlodavcům a škůdcům
• výsledný povrch může být neupravený nebo hladký

PROMASPRAY® P300 a Cafco FENDOLITE® MII jsou dalšími protipožárními nástřiky určenými na ocelové konstrukce. Nástřik
PROMASPRAY® P300 je na bázi sádry a vermikulitu a je určen na ocelové a železobetonové konstrukce, s návrhem do vnitřního prostředí. Nástřik Cafco FENDOLITE® MII je na bázi cementu a vermikulitu a je nejčastěji používán pro požární ochranu ocelových konstrukcí a pro aplikaci v exteriéru. Dále je možné jej použíti pro tunelové staveby a v petrochemii, kde jsou kladeny extrémní požadavky na požární ochranu.

Výhody na první pohled:
• rychlost a jednoduchost aplikace
• nástřik Cafco FENDOLITE® MII je zkoušen dle hydrokarbonové křivky
• konstrukce chráněné těmito nástřiky dosahují požární odolnosti až 240 minut
• stříkaný povrch lze uhladit nebo povrchově dokončit
• nástřik Cafco FENDOLITE® MII je odolný proti mrazu a UV záření a má nízkou nasákavost

Promat s.r.o.
V. P. Čkalova 22/784, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
tel.: +420 224 390 811, +420 233 334 806, fax: +420 233 333 576
www.promatpraha.cz , promat@promatpraha.cz