Zejména v současné době, kdy jediným kritériem řady veřejných i soukromých zakázek se při výběru materiálů či dodavatele prací stala poněkud nesmyslně pouze cena, dostávají na stavbách prostor polovičatá či nedotažená řešení, která mohou později vyústit v celý řetězec závažných poruch a problémů.

Přijetí systému „Pokus – omyl“ se zejména u realizace střech a střešních plášťů tvrdě nevyplácí. Důsledkem takového jednání je devastace materiálů umístěných v souvrství střechy, poničené malby a konstrukce pod střechou, zničené zařízení v interiéru. Tou mnohem horší variantou jsou narušené technologie, vyřazená výpočetní technika či možnost vzniku požáru při zatečení do elektroinstalací.

Při realizaci plochých střech je proto nutné klást důraz hned na několik zásadních kritérií. Prvním z nich je kvalita a zpracování návrhu střešní konstrukce, dále kvalita a výběr materiálů – komponentů, vysoká úroveň řemeslného zpracování, dodržování systémových řešení a postupů, kontrola a kvalitní přejímka díla.

Avšak i po několika letech od plného zavedení Eurokódů panuje v oblasti odborné veřejnosti mnoho nejasností a v konečném důsledku jsou přebírány střešní pláště, které nejsou řádně provedeny. To ale neplatí v případě střešních plášťů provedených z hydroizolačních materiálů firmy Sika. Ta, jako přední světový výrobce flexibilních hydroizolačních střešních folií, vždy přistupuje zodpovědně k plnění závazků vyplývajících z norem a poskytuje realizátorům a investorům jistotu jejich dodržování i náležitou technickou a odbornou podporu.

Obecně nyní existují v rámci evropského trhu a posuzování stavebních výrobků dva různé přístupy:
1. Pokud existují evropské harmonizované normy pro stavební výrobky, tak se výrobky pro stavbu posuzují povinně v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 305/2011, které nahradilo od 1.7.2013 předchozí Směrnici o stavebních výrobcích č. 89/106/EHS - zde je aktivní činnost evropské komise pro normalizaci CEN
2. Pokud neexistují evropské harmonizované normy pro konkrétní stavební výrobky, příp. různá systémová řešení kombinace různých stavebních výrobků, tak je možné postupovat podle vydaných ­Řídících pokynů ETAG – zde ­EOTA zpracovává dokumenty ETAG a po splnění veškerých podmínek uvedených v dokumentech ETAG pro různé oblasti vydává dokument zvaný ETA (Evropské technické schválení) deklarující, že specifikovaný výrobek nebo systém splňuje požadavky ETAG.

Je nutné v tomto případě rozlišit různé přístupy mezi EOTA a CEN:
EOTA – připravuje a zajišťuje vše, co souvisí např. s kombinacemi systémů hydroizolačních povlaků a jejich kotvení
CEN – má na starosti evropskou normalizaci v oblasti jednotlivých výrobků, v tomto případě specifikace požadavků na hydroizolační fólie

Proces certifikace podle ETAGů není povinný, je dobrovolný. Pro dodavatele výrobků nebo systémů může znamenat významnou konkurenční výhodu spočívající v tom, že nejen určité jednotlivé prvky systému (fólie, kotevní prvky), nýbrž celé systémy splňují danou řadu požadavků uvedených v ETAGu. Velmi jednoduše řečeno se jedná o tzv. nadstavbu posuzování stavebních výrobků popsaného v bodě 1.

Evropská organizace pro technická schválení (EOTA) vydala v březnu 2000 ETAG 006 (Řídící pokyn pro evropská technická schválení) Systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních povlaků.

Tento dokument vydala pracovní skupina EOTA, která se skládá ze zástupců jednotlivých zemí EU. V řídícím pokynu jsou stanoveny funkční požadavky na systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních povlaků, metody ověřování používané k přezkoumání různých funkčních hledisek, kritéria posuzování používaná k hodnocení funkce pro určené použití a předpokládané podmínky pro navrhování a provádění. Obecný přístup řídícího pokynu k posuzování vychází z odpovídajících existujících znalostí a zkušeností ze zkoušek.

Systém popsaný v ETAG 006  sestává z jedno nebo vícevrstvých hydroizolačních krytin spojených s nosnou konstrukcí bodovými nebo liniovými kotevními prvky. Systém může dále zahrnovat izolační materiál jako jeho nedílnou část.

Hydroizolační krytiny se omezují pouze na spojité vodotěsné sestavy na bázi pružných pásů a fólií zhotovených např. z polymerních, asfaltových nebo pryžových materiálů průmyslově vyrobených.

Kotevní prvky se vyrábějí z kovu nebo plastů. Nosné konstrukce mohou být zhotoveny např. z kovu, betonu nebo ­dřeva.

Sestavy sestávající z asfaltových povlaků na dřevěných konstrukcích kotvených lepenkovými hřebíky jsou mimo předmět tohoto řídícího pokynu.Řídící pokyn se nezabývá posuzováním celé střechy, ale při posuzování hydroizolačního systému se mají brát v úvahu ty prvky střešní konstrukce, které mohou chování hydroizolačního systému ovlivnit.

Společnost Sika je držitelem certifikace dle systému ETAG. To pro investora představuje jistotu nejen dodržení kvality celého systému střešního pláště, ale i jeho jednotlivých komponentů.  Práce v systému ETAG může v konečném důsledku znamenat i úsporu nákladů na realizaci střechy díky optimalizaci počtu kotevních prvků.

To, že společnost Sika trvá na dodržování veškerých kvalitativních požadavků, oceňuje stále širší okruh investorů. Nejlepším důkazem těchto slov je řada úspěšných realizací provedených v souladu s certifikací ETAG na řadě míst ČR. Patří k nim i přístavba patra administrativní budovy Kauflandu v Praze na Vypichu (foto na levé straně), kde byla s úspěchem nasazena hydroizolační fólie Sikaplan 15G a pochozí fólie Sikaplan walk­way. Akce proběhla v měsících dubnu až srpnu loňského roku a celková plocha použitých fólií byla přibližně 2 500 m2.

Od konce roku 2012 do prosince 2013 probíhala realizace ploché střechy OC Krakov v Praze Bohnicích (foto na pravé straně). Obtížnost pokládky spočívala zejména v nutnosti řešení nekonečného množství detailů z důvodu umístění řady technologií v konstrukci střešního pláště. Pro hydroizolaci střechy byly zvoleny rovněž materiály Sikaplan 15G a Sikaplan ­walkway.

Učebnicovou akcí z hlediska metodiky FM Global byla realizace střešního pláště haly objektu D2 pro developera CTP v ­Brně. Celková výměra střechy činila 35 000 m2. Akce proběhla v jarních měsících loňského roku a provedla ji společnost PS Brno. Celá skladba střešního pláště včetně tepelné izolace a kotevních prvků odpovídala požadavkům FM Global. Podle metodiky FM Global byl s pomocí speciálního software Jet Stream, který společnost Sika využívá, spočítán i vysoce funkční a úsporný kotevní plán.

Závěr
Jak bylo zmíněno v úvodu, nedodržení požadavků na kotvení může vyústit nejen v problémy s předáním střešní konstrukce, ale v i negativní ovlivnění pojistitelnosti celé stavby. Vyplývající požadavky je proto třeba důkladně specifikovat již ve fázi projektu a následně je také dodržet. Společnost FM Global je vedoucí společností v oblasti pojišťování rizik, výzkumu prevence, ztráty majetku a rychlém, profesionálním vyřizování reklamací, kde pro různé oblasti průmyslu vytváří příslušné normy a směrnice. Společnost Sika disponuje rozsáhlou dokumentací schválení FM Global pro hydroizolační fólie Sika­plan a Sarnafil zpracovanou pro jednotlivé systémy a skladby. Stejně tak zpracuje individuální kotevní plány střešní konstrukce a poskytne odborné poradenství v celé fázi projektu až po předání stavby a zajištění vlastních záručních podmínek.
S využitím podkladů SikaIvo Románek

Sika CZ, s. r. o., dodavatel stavební chemie
Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno
tel.: 546 422 464, fax: 546 422 400
sika@cz.sika.com, www.sika.cz