Tyto skutečnosti samozřejmě neopomíjíme u nových objektů, výrobních hal a novodobých nákupních center. Změny užívání a některé stavební úpravy kladou na stavby mnohdy i jiné požadavky na statiku, tepelnou techniku a s tím i na požární bezpečnost stavby. Není však někdy snadné zvýšit únosnost nosných prvků a doplnit beton či ocelovou výztuž.

Staráme se o budovy, objekty a provozy historické či dříve postavené dostatečně? Jistě ano, jinak bychom se v budoucnu obklopovali jen samými ruinami, zříceninami a vybydlenými domy.

Dokážeme objekty probudit k životu a přetvořit do bezpečného a příjemného stavu. Dokážeme zachovat původní prvky či celé konstrukce tak, aby si zachovaly svůj původní vzhled společně s přidanou hodnotou - požární odolností.

Řešíme nejen zvýšení požární odolnosti železobetonové konstrukce zajištěním krytí výztuže, ale dokážeme konstrukci bez požární odolnosti přetvořit na požárně odolnou.

Naším společným cílem nechť je vytvoření objektu bezpečnějším, lepším, útulnějším, a to nejen u novostaveb.

Vodorovné ochranné membrány
Vodorovné ochranné membrány jsou obdobou konstrukce dřívějších “Rp” podhledů. Dříve používané Rp podhledy, jejichž požární odolnost se prokazovala podle ČSN 73 0856, již nemohou být aplikovány do staveb. Norma ČSN 73 0856 byla zrušena a nahrazena předběžnou normou ČSN P CEN/TS 13381-1 – Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti

konstrukčních prvků: Část 1: Vodorovné ochranné membrány.

Vodorovné ochranné membrány jsou na základě zkoušek klasifikovány dle normy ČSN EN 13501-2 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukci staveb Část 2: Klasifi kace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení.

Vodorovné ochranné membrány jsou klasifi kovány vždy v kombinaci s určitým typem konstrukčního prvku – např. ocelové nosníky se zákrytem, železobeton, dřevěný strop apod. a výsledná požární odolnost je následně stanovena pro konkrétní konstrukční systém včetně membrány.

Základní konstrukční zásady pro použití vodorovných ochranných membrán:
• je stanovena konkrétní konstrukce stropu/střechy, která smí být
membránou chráněna
• vždy je stanovena minimální výška dutiny (vzdálenost od spodního
líce konstrukce stropu/střechy po horní lic membrány)
• v dutině nesmí být uložen žádný hořlavý materiál, kromě izolovaných
kabelů splňujících třidu reakce na oheň Aca, B1ca a B2ca
• sklon vodorovné konstrukce je v rozmezí 0°- 25°

Výhody na první pohled:
• vysoká požární odolnost
• malá tloušťka desek
• malé přitížení stávající konstrukce
• rychlá montáž bez tmelení

Obklad masivních železobetonových konstrukcí dle ČSN EN 13 501-2 s požární odolností REI 30 až REI 180
Budovy jsou zpravidla projektovány a stavěny na 50 let, ale užívány bývají mnohonásobně déle. Procházejí mnohdy modernizacemi v rámci interiérů, ale co vyžilé, namáhané a deformované nosné systémy (stačí je snad pouze zaretušovat – praskliny a průhyby pouze zakrýt?).

Naše firma také vyvinula a odzkoušela systém přímých obkladů požárně ochranných desek PROMATECT®. Tyto obklady slouží
k zajištění požadované požární odolnosti u masivních železobetonových konstrukcí, předpjatých železobetonových konstrukcí,
dutinových stropních konstrukcí či CFK lamel. Tento systém obkladů je použitelný jak pro svislé, tak pro vodorovné konstrukce, je velice rychlý a nenáročný na montáž a umožňuje použití ve všech typech prostředí.

Výhody na první pohled:
• rychlá montáž
• konstrukce i bez závěsného systému
• přímý obklad
• nahrazuje 2,5 násobek betonové konstrukce
• pro všechny typy železobetonových konstrukcí
• možnost jakékoliv povrchové úpravy
• aplikace bez mokrého procesu
• vhodné řešení pro vlhká prostředí
• díky penetraci i bezprašná

Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT® REI 30 až REI 90 dle ČSN EN 13 501-2

Zvýšené používání trapézových plechů pro střešní a stropní konstrukce, právě díky nízké hmotnosti a variabilitě při rekonstrukcích
a modernizacích, vyžaduje i řešení v rámci požární bezpečnosti.

Požární odolnost konstrukcí sestavených pouze z trapézových plechů je vzhledem k malé tloušťce těchto plechů velmi nízká. Dochází k rychlému prohřívání oceli a následuje ztráta tvarové stálosti. Nechráněné konstrukce z trapézových plechů při účinku požáru velmi rychle kolabují, proto je nutné je požárně chránit. Tloušťka a typ desky se odvíjí od celkové skladby nad trapézovým plechem a způsobu zavěšení protipožárních desek Promat.

U střešních konstrukcí je nutno brát v potaz skladbu vrstev ve střeše, zda bude např. teplená izolace tvořena tvrzenou pěnou, minerální vatou či polystyrenem. V mnoha případech není možné celou skladbu demontovat a nahradit vhodnější konstrukcí nejen tepelně, ale i v rámci reakce materiálu na oheň.

Dosažení vyšší požární odolnosti je možné i bez použití dodatečných konstrukcí pro zavěšení. Kotvení je možné přímo do vlny trapézového plechu bez ohledu na další skladbu podlahy.

Výhody na první pohled:
• nízká hmotnost
• přímé nebo závěsné opláštění
• jednovrstvé opláštění
• bez tmelení
• rychlá montáž
• malá tloušťka požárně ochranného materiálu
• požárně ochranná vrstva je současně pohledová

Promat s.r.o.
V. P. Čkalova 22/784, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
tel.: +420 224 390 811, +420 233 334 806, fax: +420 233 333 576
www.promatpraha.cz , promat@promatpraha.cz