Tato síť vzájemně propojuje Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, významná výzkumná a vývojová pracoviště, partnery z oblasti podnikatelského sektoru i oborová sdružení. Vytvořená síť umožnila rozšíření vzájemné spolupráce, vytvoření nových podmínek pro přenos teoretických i praktických znalostí a zkušeností mezi výzkumem a stavební praxí.

Partnery projektu „OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví“ byli:
- MOTRAN Research, s. r. o.,
- Českomoravský cement, a.s.,
- Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
- OHL ŽS, a.s.,
- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
- ESOX, spol. s r.o.,
- Svaz vodního hospodářství ČR.

Klíčovými aktivitami projektu „OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví“ byly:
- KA01 Informační, interaktivní podpora partnerské sítě.
- KA02 Zvyšování kompetencí v oblasti vzájemné spolupráce a přenosu informací.
- KA03 Realizace stáží a odborných praxí v rámci vytvořené sítě.
- KA04 Realizace vzdělávacích aktivit, které budou produktem vzájemné spolupráce.
- KA05 Realizace interaktivních platforem - workshopy, konference a neformální setkávání.

V souladu s harmonogramem byly postupně realizovány všechny klíčové aktivity a plněny monitorovací indikátory. V rámci pořádaných akcí bylo podpořeno více jak 3 000 osob a všechny aktivity se setkaly s velmi pozitivním ohlasem u cílové skupiny. Poslední velkou akcí byla Závěrečná konference, která se konala dne 28. 5. 2014 na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně a symbolicky tak uzavřela řešení projektu. Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že cíle projektu „OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví“ byly naplněny a že nově vytvořená síť bude i nadále sloužit k pokračování stávajících a navazování nových partnerství a spolupráce.

Děkujeme touto cestou všem spoluřešitelům, partnerům, spolupracujícím subjektům a dalším příznivcům projektu „OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví“ za skvělou spolupráci a budeme se těšit na její pokračování.

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/2.4.00/31.0012
Název projektu:                   OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví
Realizace:                           1. 6. 2012 – 31. 5. 2014
Řešitel:                                Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební