Redakce Stavebních a investorských novin požádala nového generálního ředitele organizace Ředitelství silnic a dálnic pana Ing. Jiřího Švorce o rozhovor. Ten Vám přínášíme.

Vážený pane řediteli, rok 2011 bude obdobím, kdy Česká republika zprovozní a zahájí výstavbu nejmenšího počtu kilometrů silnic a dálnic v porovnání s předchozími roky. Co je důvodem takové bilance?

Je pravdou, že v roce 2011 bude zprovozněno, ale i zahájeno, menší množství silničních staveb, než předchozích letech. Důvodem je nižší rozpočet pro celý resort dopravy. Letos pravděpodobně nejvýznamnější akcí, uváděnou do provozu, bude část rychlostní silnice R6, která letos po letech výstavby konečně propojí Cheb a Karlovy Vary. Chceme také výrazně posílit část oprav a údržby komunikací. V tomto případě objem prostředků oproti předchozím letům navyšujeme.

Můžete zmíněnou strategii upřesnit?

Je obecně známo, že dosavadní způsob výstavby byl poplatný ekonomické situaci minulých let, vykazoval mnohdy známky nízké efektivity, nadbytečností a v některých případech i předražování. Po příchodu do vedení ŘSD se snažíme tyto nedostatky napravit. Revizí procházejí všechny připravované akce. Tím sice dochází k opožďování. Nicméně se tak děje v zájmu vyšší efektivity a úspor.

O jaká úsporná opatření konkrétně jde? Jakých oblastí se týkají?

Obecně se jedná o to, aby se nové komunikace stavěly a hlavně již plánovaly od začátku jinak, projektovaný standard byl v minulosti přehnaný. Jako příklad lze uvést ekodukty. Po diskusi s odborníky jsme dospěli k závěru, že není nutné stavět drahé a často i nevyužívané ekodukty a místo toho se zaměříme na tzv. migrační koridory. Jejich efekt je vyšší a cena za výstavbu objektu je několikanásobně nižší než u ekoduktů. Druhou oblastí, kterou lze uvést, jsou mostní objekty. U těchto staveb chceme trh otevřít novým zhotovitelům, specializovaným mostařským společnostem. V zahraničí také dobře fungují tzv. katalogové mosty. ŘSD si z katalogu vybere vhodný typ konstrukce a zhotovitelem má jasné zadání pro realizaci díla. Třetí částí je vyřazení všech nadbytečností u staveb silničních komunikací. V procesu přípravy a realizace byla celá řada položek, které požadovaly radnice, občanská sdružení, bezpečnostní složky. Přitom řada z nich se samotnou silniční komunikací vůbec nesouvisely. Tyto chceme do budoucna redukovat či zajisti spolufinancování těchto subjektů.

Neobáváte se zastavení akcí v dopravní infrastruktuře, které by v důsledku mohlo přinést to, že by náš stát přišel o evropské dotace?

Samozřejmě musíme dbát na celkový režim čerpání prostředků z EU. A nedopustit, abychom o nějaké prostředky přišli. Nicméně priority musejí být nastaveny trochu jinak. Na prvním místě musí být pořádek při přípravě a realizaci stavby a efektivita. V souladu s tím pak proces čerpání financí. Ale již dnes vytipováváme stavby pro případné spolufinancování z nového Operačního programu Doprava po roce 2014, jejichž přípravu musíme zajistit.

Jsou vytvořeny projekty a legislativní podmínky tak, aby bylo možné čerpat prostředky z Operačního programu Doprava EU v příštím plánovacím období po roce 2014?

Za tímto účelem již aktuálně vyhlásilo Ministerstvo dopravy tendr na zpracování druhé fáze Dopravní sektorové strategie, která určí priority pro dopravní infrastrukturu a tím i pro využití Operačního programu Doprava na další období let 2014-2020. Ředitelství silnic a dálnice bude úzce s MD spolupracovat. Co se týče výše dalšího Operačního programu, ta bude vyjednávána v rámci Národního strategického referenčního rámce.

Jaké jsou prioritní cíle vaší organizace pro nejbližší období?

Kromě dotažení všech již zmíněných úsporných opatření zde samozřejmě zůstávají rozestavěné stavby, je to například tunel Dobrovského v Brně, dokončení dálnice D8 a pokračování v přípravě SOKP a dalších důležitých projektů. Prioritou je samozřejmě také nalezení nových zdrojů financování. V tuto chvíli je na úrovni MD a ŘSD vytvořen speciální tým finančních odborníků, kteří připravují projekty veřejného a soukromého partnerství. V zahraničí jsou s tímto typem financování velmi dobré zkušenosti. Chceme se také posunout a ještě v letošním roce mít připravenou tzv. studii proveditelnosti pro první projekty z oblasti PPP. Stranou nesmí zůstat ani příprava na změnu statutu ŘSD do takového ekonomického modelu, který by umožnil čerpat prostředky z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu.

Co je nutného učinit, aby byl splněn úkol předchozích vlád a to dobudování páteřní sítě dálnic a rychlostních komunikací do roku 2020?

Tento úkol stanovily vlády, jejichž fungování bylo jen zčásti zasaženo ekonomickou krizí. Aktuálně se ekonomické problémy a priority současné vlády projevují mnohem více. Tato situace nám dává na jedné straně možnost koncepčnější přípravy projektů a jejich zhodnocení, na straně druhé určitý prostor hledání dalších výše zmíněných finančních zdrojů. Třetí oblastí, na které intenzivně pracujeme, je oblast úprav legislativy, která v současné podobě neodpovídá potřebám výstavby dopravní infrastruktury jako součásti kritické infrastruktury státu.

Děkujeme za odpovědi na otázky
Ing. Jaroslav Pospíšil

www.rsd.cz