Vybudována zde bude nová elektrizovaná jednokolejná trať napojená na stávající traťový úsek Studénka – Sedlnice tratě č. 325 Studénka – Veřovice. Dopravní napojení k odbavovací hale Letiště Leoše Janáčka Ostrava bude odbočením od stávající železniční trati za novou zastávkou Sedlnice v žkm 6,529.

Dále bude trať souběžně pokračovat s místní komunikací až k letišti a bude končit v žkm 2,904. Kolej pak bude ukončena v koncové stanici nového přestupního terminálu „Mošnov Airport Ostrava“, který bude přístupovým objektem přímo propojen s letištní halou pro odbavení cestujících. Před objektem terminálu je již vytvořeno rozvětvení výhybkou č. 1 v žkm 2,588. Mezi kolejemi č. 1 a č. 3 bude zřízeno ostrovní nástupiště s délkou 170 m.

V rámci stavby budou vybudovány nezbytné pozemní objekty pro umístění technologií, objekty železničního spodku a svršku, mostní objekty propustků (drážní i silniční), zdi opěrné i zárubní a dominující silniční nadjezd nad železniční tratí. Předmětem stavebních prací jsou rovněž nové inženýrské sítě a rozvody a samozřejmě také potřebná technologická zařízení železniční infrastruktury (kompatibilní s již provozovaným zařízením ve správě SŽDC, s. o.). Jedná se o zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, zařízení elektrické trakce 3 kV DC a silnoproudé rozvody včetně dispečerského řízení a dálkového ovládání.
Stavebně a časově velice komplikovaným problémem byla příprava území, zejména vyřešení a realizace přeložek všech stávajících inženýrských sítí v lokalitě dotčené stavbou, neboť se jedná o území bývalého vojenského letiště Mošnov. Přes veškerou snahu věnovanou přípravě včetně průzkumu a zajištění podkladů o existenci všech rozvodů uložených v zemi, byly při prováděných zemních pracích postupně nově nacházeny neevidované podzemní objekty, rozvody a inženýrské sítě, o jejichž existenci neměl provozovatel ani projektant z podkladů žádné informace. Tyto skutečnosti byly při postupu prací obrovskou překážkou, se kterou se musela stavba průběžně vypořádávat.

V rozsahu trati žkm 1,490 - 1,945 bude železnice částečně zahloubena pod okolním terénem. Největší zahloubení, až 2,7 m, je navrženo v prostoru žkm 1,702 - 1,800, kde bude vybudován silniční nadjezd. Výškový rozdíl úrovní terénu bude využit pro zabezpečení budoucí výstavby kolejiště ZCOM (Železniční Cargo Ostrava Mošnov). Zárubní zeď bude tvořena betonovými tvarovkami s propojením geosyntetickou výztuží (vyztužená zemina) zabudovanou do náspu. Tento postup umožní pokračování realizace stavby ZCOM podle potřeb časového harmonogramu, který je zatím nejasný a neurčitý.
Uvažovaný termín dokončení stavby je listopad 2014.

Základní informativní údaje o stavbě:
Trakce: závislá 3 kV DC
Traťové zabezpečovací zařízení: TZZ 3. kategorie bez oddílového návěstidla
a s liniovým vlakovým zabezpečovačem (automatický blok)
Traťová třída: D4 (22,5 t/8 t), minimálně po odbočení na vlečky ZCOM a MCOM v žkm 0,621
Průjezdný průřez: Z-GC podle ČSN 736320
Projektované kapacity:
Začátek trati: v km 0,000 = km 6,529 regionální dráhy Studénka – Veřovice.
Konec trati: zarážedlo v km 2,904 (9,433 km od žst. Studénka)
Nejvyšší traťová rychlost: 90 km/h
Počet traťových kolejí:    jednokolejná trať

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26, 611 36  Brno
tel.: 972 625 804, fax: 541 211 310
e-mail: sudop@ sudop-brno.cz, www.sudop-brno.cz