Nabízí se celá řada způsobů zabezpečení, od těch nejjednodušších, mezi které lze řadit retardéry (příčné prahy), až po moderní dopravní telematické systémy propojující informační a komunikační technologie.

Nejjednodušším, ale současně nejproklínanějším řešením, jak donutit řidiče dodržet rychlost, je příčný práh. Nutí však přibrzdit i vozidla, která jedou dovolenou rychlostí. Naopak moderní systémy dokážou „potrestat“ pouze řidiče porušující dopravní předpisy. Například zpomalovací, anebo chcete-li trestající návěstidlo, je moderní systém, který je instalován ve všech rozvinutých zemích. Tento systém za pomoci radaru měří rychlost všech projíždějících vozidel v daném úseku. Pokud řidič překročí povolenou rychlost, na semaforu před ním se rozsvítí červená a řidič je donucen přibrzdit. Toto omezení je nastaveno pouze na nezbytně nutnou dobu, tak aby nedocházelo ke zbytečnému brzdění proudu vozidel. Jedná se tedy o bezpečný systém, neboť řidič je včas varován, že jede rychle a současně vozidla jedoucí dovolenou rychlostí za přibrzděné vozidlo plynule dojedou ve chvíli, kdy se toto již rozjíždí. Vozidla integrovaného záchranného systému (IZS), která ze zákona mají výjimku, mohou bez problémů kolem návěstidla projet bez sebemenších problémů.

Jako problematický ale vnímáme nedávno představený systém aktivního příčného prahu. Pokud řidič jede rychle, před jedoucím vozidlem se vytvoří několikacentimetrová prohlubeň ve vozovce, kterou „potrestaný řidič“ projede. Poté se zařízení vrátí do původní polohy. I když vypadá tento systém na první pohled jako výborný způsob, jak přinutit řidiče dodržovat rychlost, pravdou je, že je hodně diskutabilní. A dokonce už má své odpůrce, kteří si zcela legálně kladou otázky související s bezpečností silničního provozu, nemluvě o vícenákladech na deaktivační zařízení do vozidel IZS.

Vraťme se ale ke zmíněné bezpečnosti silničního provozu. Položili si autoři aktivního prahu otázky typu: Jak zareaguje nezkušený řidič na nečekanou díru v silnici? Jak zareaguje řidič jedoucí rychle a nevěnující se plně řízení, když se z ničeho nic pod jeho koly „pootevře vozovka“? Odpověď je nabíledni. Co když se lekne, zpanikaří a vyjede mimo svůj dopravní pruh a způsobí tragickou dopravní nehodu? A jak se zachová motocyklista anebo cyklista, kterého bude předjíždět rychle jedoucí automobil a pod jejich koly se najednou vytvoří prohlubeň? Co když v kombinaci se zhoršeným počasím dojde ke smyku a pádu?

Z položených otázek jasně vyplývá, že je potřeba o aktivním příčném prahu ještě hodně hovořit a vyjasnit si možná rizika. Možná to teď vypadá, že se zastáváme rychle jedoucích řidičů. Není tomu tak! Určitě je správné počínání hříšníků usměrňovat a eventuálně i trestat dle silničního zákona, ale není přeci jen neúměrně vysokým trestem otevřít před nimi aktivní příčný práh jako „past na mamuta“?

Ing. Jiří Máchal
Ing. Ivana Černá

www.azd.cz