Každá závada ve střešním plášti se ihned projeví nepříjemným zatečením, poškozením maleb a omítek, v horším případě poruchami elektroinstalace nebo devastací nábytku.

Pokud tedy není vaše střecha v bezvadném stavu, je nutné zcela vážně uvažovat o její rekonstrukci.

Vynikajícími materiály právě pro rekonstrukce střech disponuje výrobce pravých pálených tašek – společnost Tondach. Její sortiment obsahuje mimo jiné tzv. posuvné tašky, které lze díky možnosti posunu v krycí délce laťování úspěšně aplikovat na starší ne příliš přesně rozměřené původní latě rekonstruovaných střech.

Pro rekonstrukci střechy se rozhodl také majitel poměrně rozsáhlého domu v Hranicích na Moravě. Ten vznikl v meziválečném období. Bohužel, původní jednoplášťovou střechou již zatékalo do podkrovních prostor.

Rekonstrukce střechy byla svěřena pokrývačské firmě Skácel. Ta po předchozím důkladném průzkumu stavu střechy navrhla její kompletní sanaci. Vyměněna měla být nejen samotná střešní krytina, ale také systém odvodnění střechy, střešní okna, vikýře, komínová tělesa, oplechování i některé zatékáním poškozené části krovu. Původně jednoplášťová střecha měla být dále nahrazena střechou dvouplášťovou s provětrávací mezerou a pojistnou hydroizolační fólií.

Pro pokrytí střechy majitel na doporučení pokrývačské firmy zvolil pravou pálenou posuvnou tašku Tondach, typ Francouzská 12, Amadeus červená glazura. Důvodem bylo, že původně byl dům také pokryt keramickými taškami a na tento typ zatížení byla navržena i konstrukce krovu.

1


Práce na obnově střechy byly zahájeny výstavbou lešení, instalací stavebního vrátku a shozu pro zajištění bezpečné dopravy stavebního odpadu ze střechy do kontejneru umístěného před domem.

Dále byla sejmuta původní krytina, oplechování, laťování i další prvky umístěné ve střeše, jako vi­kýře nebo střešní okna. Za nové byly vyměněny také zatékáním narušené střešní krokve.

Po vyspravení krovu byla na krokve namontovaná ­kvalitní pojistná hydroizolace. Ta ­slouží zejména proti zatečení zbytkové vody například pří přívalových či bočních deštích nebo zafoukání sněhu. Částečná výměna krokví a instalace pojistné hydroizolace si vyžádala kompletní vytvoření nového laťování. Vytvořeno bylo i nové oplechování střechy, dále komínů z poplastovaného, velmi trvanlivého plechu, který v budoucnu zamezí znečištění střešní krytiny rzí nebo měděnkou.

Kompletně obnoven byl také okapový systém střechy, který přispěje k udržení stavu současné fasády domu.

Dříve, než došlo k samotné pokládce střešní krytiny, byla vyzděna veškerá komínová tělesa tak, aby později nedošlo ke znečištění střešních tašek maltou.

Pak již mohla být zahájena samotná pokládka tašek na připravené laťování. V místech hřebene střechy byly instalovány provětrávací hliníkové pásy a větrací tašky. Po pokládce základních tašek byly osazeny také krajové tašky, prostupové tašky a hřebenáče. V úžlabích střechy byly tašky přesahující do úžlabí zaříznuty souběžně s jeho linií. Konečnou fází rekonstrukce střechy bylo osazení odvětrávacích a prostupových tašek, nových střešních oken a vikýřů. Poslední prací se stala instalace zbrusu nového hromosvodu.

Jak je patrné z připojené fotodokumentace a videa, rozdíl mezi starou a novou střechou je naprosto zásadní. Pravá pálená taška Francouzská 12, Amadeus červená glazura svítí novotou a je skutečně ozdobou domu. Jak jsme mohli zjistit při naší osobní návštěvě stavby u majitele objektu, je s výsledkem provedených prací velmi spokojen. Dále dodává: „Pevně věřím, že nová střecha bude náš dům spolehlivě chránit po desítky let.“

A je tomu skutečně tak. Společnost Tondach nabízí v programu All Inclusive záruku na střešní systém v trvání až 33 let. Nabídku svých služeb zákazníkům nyní Tondach rozšířil o další zajímavý nápad. Řídí se při ní heslem raději jednou vidět než dvakrát slyšet.

Vytvořil proto na svých webových stránkách interaktivní mapu „Střechy TONDACH ve vašem okolí“. Tam si zájemci o pravou pálenou střešní krytinu Tondach mohou prohlédnout ­fotografie střech, navíc s adresou, kam se na střechu ve svém okolí mohou jet podívat. Odkaz naleznete přímo na firemních stránkách  www.tondach.cz.

Ivo Románek