Nynější generace expanzních automatů Variomat a Gigamat a odplyňovacích automatů Servitec je výsledkem dlouholetých výzkumů a důkazem toho, že technikům v Reflexu nešlo jen o vyřešení problému s roztažností vody při změně její teploty, ale současně i o řešení problému s působením plynu v soustavách. Plyn respektive vzduch v oběhové vodě otopných soustav je bohužel nepříjemná skutečnost. Z tradice žijeme v přesvědčení, že prosté odvzdušnění nás zbaví problémů se vzduchem. Běžně používaná voda pro plnění soustavy s teplotou kolem 10 °C obsahuje 22,8 litru rozpuštěného vzduchu v 1 m3! Toto množství se dostane s plnicí a doplňovací vodou do soustavy. Tento plyn se následně vzhledem k vyšší teplotě a fyzikálním zákonům z otopné vody uvolňuje na místech s nízkým tlakem – v nejvyšších místech soustavy a obzvlášť potom „zlobí” v otopných tělesech. Nemá tedy žádný smysl umísťovat odlučovače vzduchu dole v kotelnách, kde je nejvyšší tlak v soustavě. Vzduch se tady z vody vytlačit nedá. Naopak ve vyšších podlažích s klesajícím tlakem klesá i schopnost vody rozpouštět plyn a část jej tady vodu opouští, a to zejména v otopných tělesech, kde k tomu bohužel pomáhají i termostatické ventily. Ve volné formě jsou plyny příčinou nejen špatné cirkulace, ale také vznikání hluku. Bublinky vzduchu jsou dokonce schopné „smirkovat” vnitřní plochy potrubí a tím snižují jeho životnost. Výsledkem je vznik kalu, který se usazuje v nejnižších místech soustav a je příčinou mnoha poruch cirkulace otopné vody v potrubí, zanášení armatur a v konečném důsledku omezení možnosti řízení otopných soustav.

Zařízení firmy Reflex se osvědčila na mnoha i velmi problematických soustavách a lze je nabídnout přesně podle potřeb zákazníka.

A)    Udržování tlaku, automatické doplňování a odplyňování
1)    Soustavy s výkonem zdroje do 500 kW
Tlaková expanzní nádoba bude řešit udržování tlaku, servitec doplňování a podtlakové odplyňování.

2)    Soustavy s výkonem zdroje do 8 MW
Čerpadlový expanzní automat variomat s odplyňováním za barometrického tlaku a doplňováním. Zvětšený objem soustavy při zahřátí se přepouští do beztlaké nádoby expanzního automatu a zpět při chladnutí se vrací pomocí čerpadla. V beztlaké nádobě dochází k odplyňování vody, tedy v místě s nejnižším tlakem, kde si voda na základě fyzikálních zákonů udrží jen nasycenost plynem, která odpovídá barometrickému tlaku. Postupně se sníží koncentrace rozpuštěného plynu v celé soustavě na takovou hodnotu, že ani v nejvyšším místě soustavy při přetlaku, který tam naše zařízení servitec udržuje, se žádný neuvolňuje.
Otopná voda je v ocelové nádobě s práškovou povrchovou úpravou oddělená od atmosféry kvalitním butylovým vakem. Tím je zamezeno jakékoliv možné kontaminaci již odplyněné otopné vody atmosférickým vzduchem. Hydraulický modul obsahuje řídicí jednotku s plně automatickým volně programovatelným mikroprocesorovým řízením, se sledováním doby provozu, pamětí parametrů a pamětí se záznamem vzniklých poruch. Na displeji je přehledně zobrazován aktuální tlak v soustavě, výška hladiny v nádobě a ostatní důležité provozní a poruchové stavy. Odplyňování lze optimalizovat ve třech možných režimech (trvalé, intervalové nebo při každém doběhu čerpadla). Nastavit lze kontrolované doplňování s automatickým přerušením a hlášením poruchy při překročení nastaveného času doplňování nebo počtu cyklů doplňování. Všechna hlášení na displeji jsou samozřejmě v češtině. Doplněním o rozšiřující komunikační modul lze získat možnost přenosu dalších hodnot na nadřízený systém, případně přímo variomat ovládat z nadřízeného systému pomocí BUS modulů.

3)    Soustavy s výkonem zdroje do 30 MW
Čerpadlový expanzní automat gigamat s odplyňováním za barometrického tlaku a doplňováním. Pracuje na stejném principu jako variomat. K dispozici je mnoho kombinací hydraulických a řídicích modulů podle požadavků na výkon a stupeň řízení.

B) Podtlakové odplyňování, automatické doplňování
Podtlakový odplyňovací automat s doplňováním servitec určený pro nasazení v součinnosti s jakýmkoli expanzním zařízením.
Servitec přepouští vodu ze soustavy do podtlakové trubky a zpět v závislosti na nastaveném režimu odplyňování. V prostoru nástřiku se dosahuje téměř vakua. Podtlak je vytvářen dýzou rozprašující nastřikovanou vodu a dimenzovanou tak, že „nestačí“ čerpadlu, které vodu vrací do soustavy. Ve vakuu je rozpustnost plynů ve vodě téměř nulová. Při dosažení spodní hladiny čerpadlo vypne, hladina v trubce začne stoupat a vytlačí uvolněný plyn přes speciální armaturu do atmosféry. Velice důležité je to, že servitecem můžeme soustavu již plnit a odstranit tak asi 80 % obsahu dusíku a kyslíku, obsaženého v povrchové vodě za barometrického tlaku. Rovněž všechna doplňovací voda projde tímto podtlakovým odplyněním. Toto zařízení může spolupracovat s jakýmkoli expanzním zařízením a je velice vhodné pro rekonstrukce systémů a pro soustavy, kde jsou problémy se zavzdušňováním. Standardní zařízení jsou do objemu 200 m3, větší soustavy v rámci zakázkové výroby.

Z našich realizací: Reflex v areálu ÚJV Řež, Řež u Prahy.
V areálu ÚJV Řež je v provozu centrální systém dodávky tepla realizovaný v roce 1997. Zdrojem tepla je centrální plynová kombinovaná kotelna s výstupem teplé vody a páry. Výkon teplovodní kotelny činí 9 MW.
Jednotlivé objekty jsou připojeny dvoutrubním teplovodním rozvodem o jmenovitých parametrech 100 / 65 °C.

Kotelna byla ve stávajícím stavu vybavena dvojicí nádob vzduch / voda o objemu 2 x 6,3 m3 s napojením na vzduchový kompresor.
Do systému plynové teplovodní kotelny byl v roce 2011 osazen nový čerpadlový expanzní automat Gigamat GH50 se dvěma nádobami o objemu 3 000 litrů, s odplyňováním a automatickým doplňováním jako náhrada stávajícího dožitého expanzního zařízení.

Projektovou dokumentaci i vlastní realizaci akce zajišťovala firma EVČ s. r. o, Arnošta z Pardubic 676, Pardubice.

Teplofikace Ostrova
představuje koncepční změnu SCZT, a to přechodem z parního na horkovodní systém. Privatizace bytového fondu, tržní podmínky a především tlak na hospodárnější využívání energií a tím i tepelné, způsobily snížení spotřeby tepelné energie. Restrukturalizace a privatizace průmyslových podniků ve městě podstatně omezilo spotřebu tepla nebo došlo k plnému zrušení odběru páry. Všechny tyto faktory vedly Ostrovskou teplárenskou přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci soustavy centrálního zásobování teplem.

Realizace je prováděna postupně. V I. etapě, která se realizovala v r. 1999 – 2000, byla provedena rekonstrukce 11 okrskových výměníkových stanic voda-voda a výměníková stanice pára-horká voda o jmenovitém výkonu 18,6 MW. V II. etapě bylo zrekonstruováno 8 výměníkových stanic o jmenovitém výkonu 15 MW. V současné době pokračuje přestavba parní soustavy na vodní III. etapou, kdy bylo rekonstruováno v r. 2011 – 12 celkem 6 výměníkových ­stanic. Přechodem parního na vodní systém dochází ke zhospodárnění a zkvalitnění dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody.

Parní soustava je provozována o parametrech páry 3-5 bar a 200 – 250 °C. Horkovodní systém 120 / 70 °C o tlaku 6 bar, v letním období teplota vody 85 °C.
Za všechny tři etapy bylo položeno cca 9 600 m předizolovaného horkovodního potrubí Logstor-ror v dimenzích DN 40 – DN 300 a předizolovaného potrubí pro páru IZO Bořetice DN 300 / 560 v délce 180 m potrubí.
Parní svislé výměníky pro obě centrální výměníkové stanice pára-horká voda dodávala firma VMZ Kotrbatý s. r. o. Pelhřimov o výkonech jednotlivých výměníků 2,8 až 5 MW. Jednotlivé výměníkové stanice jsou vybaveny zabezpečovacím zařízením od firmy Reflex. Jedná se o expanzní membránové nádoby, expanzní automaty Variomat 1, ve třech výměníkových stanicích čerpadlové expanzní automaty Variomat 2-1/60 s nádobou o objemu 3 000 litrů a expanzní automat Gigamat GH 100 se dvěma nádobami o objemu 4 000 litrů.

Současně byl realizován nový systém měření a regulace s přenosem základních dat do centrálního dispečinku v teplárně.
Investorem této přestavby je Ostrovská teplárenská, a.s. Ostrov, kromě I. etapy, na kterou byla poskytnuta dotace Phare.
Zhotoviteli jednotlivých objektů staveb v obou etapách byly firmy Tenza a. s. Brno a VMZ Kotrbatý s. r. o. Pelhřimov ve spolupráci s jejich jednotlivými subdodavateli.
Projektantem byl Ing. Karel Beránek - Kalora projekt Ostrov a volné sdružení projektantů jednotlivých profesí.

REFLEX CZ, s.r.o.
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9
tel.: 272 090 311, fax: 272 090 308
e-mail: reflex@reflexcz.cz, www.reflexcz.cz, www.reflex.de