Lektoři :
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. - právnická fakulta MU Brno, Katedra správní vědy a správního práva, členka Výkladové komise pro vodní právo Mze, členka pracovní komise pro veřejné právo I. legislativní rady vlády

Ing. Karel Plotěný – člen CzWA, mluvčí skupiny pro malé ČOV a odlučovače

Termín: 23.1.2013, v době od 9:00 do 13.30 hod. (prezence od 8:30 hod.)
Místo: Kongresovém centru BVV, Výstaviště 1, Brno, sál C

Informace :
Dne 1. ledna 2013 nabude účinnosti tzv. „velká“ novela stavebního zákona a s ní související novela vodního zákona. Jedná se o rozsáhlou úpravu, která se dotkne praktického jednání jak projektantů, tak i vodoprávních a stavebních úřadů a nejen jich. Proto jsme se jako firma ASIO, spol. s r.o. rozhodli oslovit s nabídkou semináře s tímto tématem ty, kteří se pravidelně účastní našich seminářů a nabídnout jim toto téma právě z pohledu vodohospodářské legislativní praxe – tj. v návaznostech na správní řád a v návaznostech na činnosti spojené např. s povolováním domovních čistíren.

Program:
Stavební zákon patří mezi základní právní předpisy regulující vodní hospodářství, a to zejména ve vztahu k procesům týkajícím se vodních děl a vodohospodářských úprav. Cílem semináře je proto seznámit posluchače se změnami čekajícími vodní hospodářství po uvedeném datu a ve stručnosti s dalšími otázkami aplikace vodního zákona v praxi.
• Úvod, poslední novely vodního zákona a jejich vliv na aplikaci v praxi
• Představení „velké novely“ stavebního zákona účinné k 1.1.2013
- Související novela vodního zákona
- Povolování vodních děl a související změny po novele (účastníci po novele atd.)
- Ohlašování vodních děl a související změny po novele (doručování, přezkoumatelnost, platnost atd.)
- Závazná stanoviska vodoprávních úřadů a související změny po novele
- Další významné změny v aplikaci vodního zákona v praxi
• Diskuse
• Přestávka na občerstvení
• Novinky z oblasti čištění a úpravy vod
• Nový přístup k navrhování vodohospodářských zařízení z pohledu udržitelnosti - NEW
• Závěr

Vložné: 1000 Kč s DPH, převodem na účet do 19.1.2013, zasílejte na č.ú. 2502440101/2600 Citibank a.s., Brno. Jako variabilní symbol uvádějte IČ vaší organizace. Závaznou přihlášku najdete zde. Vyplněnou přihlášku prosím zasílejte na asio@asio.cz. Budeme se těšit na viděnou.