Silnice I/59 spojuje Karvinou s Ostravou. Jedná se o frekventovanou komunikaci ve správě ŘSD ČR s absencí alternativních přemostění v blízkém okolí.

Původní most z r. 1961 byl železobetonový trámový o čtyřech polích s pilíři umístěnými v toku Olše. Právě pilíře byly při zvýšených průtocích, které přesahovaly množství stoleté vody, podemlety a porušeny. Po povodni byl omezen provoz na mostě do dvou středních pruhů a následně bylo rozhodnuto o výstavbě nového mostu bez pilíře v toku.

MOST EV. Č. 59-008 PŘES ŘEKU OLŠI V KARVINÉ
Nový most má šířku 23,6 m a je navržen jako spojitý nosník o třech polích s rozpětím 24,25 + 67,37 + 26,9 m. Vzhledem k těmto rozpětím je nosná konstrukce řešena jako ocelobetonová. Základním nosným prvkem je dvojice plnostěnných svařovaných trámů tvaru I o výšce 2,2 m a šířce pásnic 0,8 m. Trámy jsou ve středním nejdelším poli vyztuženy ocelovými parabolickými oblouky - jedná se tedy o tzv. Langerův trám. Oblouky jsou navrženy s výškovým náběhem jako svařované a uzavřené. Trám a oblouk jsou vzájemně propojeny šesti svislými táhly Macalloy M90 plného profilu. V místě příčníků je stěna trámu vyztužena příčnými výztuhami. Ocelová konstrukce je doplněna železobetonovou deskou s konzolami.
Při výstavbě železobetonové spodní stavby založené na velkoprůměrových pilotách bylo využito podélného rozdělení původní konstrukce z důvodu poddolování. Spodní stavba byla prováděna po demolici krajních třetin mostu, zatímco střední část byla ještě pojížděna. Tak byla minimalizována doba plné uzávěry. Ocelová konstrukce byla montována portálovým jeřábem.
Jelikož se most nachází v oblasti probíhající důlní těžby, je konstrukce dimenzována tak, aby přenesla předem stanovenou část účinků, dále jsou ložiska na pilířích vybavena rektifikačními prvky. Rovněž mostní závěry jsou navrženy s dostatečnou rezervou.
Most byl uveden do provozu za 12 měsíců, z toho plné vyloučení dopravy trvalo 6 měsíců. Zároveň byl most využit pro převedení potrubí horkovodu, který zajišťuje vytápění města Karviná, takže z toku může být odstraněna lávka horkovodu, která má rovněž pilíře v toku, Tato lávka byla po dobu uzávěry využita k převedení pěší dopravy.

Výstavbou nového mostu je zajištěna průjezdnost mezi městy i v době možných budoucích povodní.

MOST EV. Č. 477-036 PŘES ŘEKU OSTRAVICI V OBCI BAŠKA

1


V tomto případě se jedná o komunikaci ve správě Moravskoslezského kraje. Most je v intravilánu obce Baška a je důležitou spojkou na silnici I/56.

Voda při povodni podemlela pilíř umístěný v korytě řeky tak silně, že poklesl a naklonil se směrem do řeky. Touto deformací došlo k vyčerpání posunů ložisek a jejich vypadnutí z uložení. Most byl okamžitě uzavřen.

Namísto starého mostu o čtyřech polích byl navržen most přibližně stejné délky přemostění, ale pouze o dvou polích. Nový most tvoří spojitá ocelobetonová spřažená konstrukce o rozpětí jednotlivých polí 52,0 + 40,0 m se 4 hlavními nosníky založená na pilotách tak, aby byla minimalizovaná možnost podemletí základů mostu.
Montáž OK byla prováděna s pomocí dočasných podpěr, betonáž spřažené desky proběhla ve dvou etapách.

Ing. Svatopluk Bijok, jednatel společnosti
Ing. Martina Papeschová, ředitelka ateliéru Mosty

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava
tel.: 595 132 011, fax: 595 132 081
e-mail: info@dpova.cz, www.dpova.cz