V rámci životního cyklu budovy se přitom snažíme o optimalizaci veškerých ovlivňujících faktorů – od těžby surovin přes stavbu a užívání objektu až po jeho odstranění na konci životnosti. Veškeré fáze existence stavby je třeba analyzovat a optimalizovat jejich spolupůsobení. Cílem je dosažení maximální kvality s co možná nejmenším vlivem na životní prostředí.
Měřítka hodnocení při posuzování trvalé udržitelnosti budov se vztahují na tři prioritní cíle:

1. Ekonomie
2. Ekologie
3. Sociální a kulturní aspekty

Ekonomie
-       Dosavadní analýzy rentability zelených střech se shodují – zelené střechy se vyplatí. Chrání hydroizolaci před působením extrémních teplot, účinky větru a klimatickými vlivy jako vichřice, krupobití, UV záření a to se projeví až dvojnásobně delší životností.

-      Zvýšení tepelné izolace v létě i v zimě vede k úspoře energie, přestože ji (zatím) nemůžeme započítat konkrétní hodnotou.

Důvodem je proměnlivá vlhkost souvrství a tedy i proměnlivá hodnota tepelného odporu. Tepelně izolační vlastnosti zelených střech jsou však významné.

-      Dochází ke zvýšení účinnosti fotovoltaických zařízení. Fotovoltaika a zelená střecha se navzájem nevylučují – naopak.
-      Vegetační souvrství zatěžuje solární moduly shora, takže není nutné kotvení do konstrukce a tím porušení hydroizolace.
-      Zelená střecha svým chladivým účinkem zvyšuje výkon fotovoltaických panelů o cca. 4-5% a přispívá tím k jejich vyšší rentabilitě.

-      Zadržování 30-99% srážkové vody a snížení nárazového odtoku až o 100% ročně podle typu ozelenění působí jako součást ochrany před lokálními povodněmi při přívalových deštích. Umožňuje odlehčení kanalizačního systému a případnou úsporu při dimenzování potrubí, zřizování retenčních a vsakovacích zařízení, příp. slevu na stočném (běžně poskytovanou např. v Německu).

Ekologie
-      Ekologické vyrovnávací plochy fungují jako náhradní životní prostor pro faunu a flóru a zmírnění zásahů člověka do přírody. Podle typu ozelenění lze vytvořit trvalý životní prostor s velkou rozmanitostí rostlinných a živočišných druhů, resp. dočasná útočiště a biotopy pro živočichy a hmyz.
-      Vybrané systémy vegetačních souvrství s vyrovnanou ekologickou bilancí využívají produkty přírodního původu, příp. recykláty a koncepci decentralizované výroby substrátů, tak, aby i přepravní cesty byly co nejkratší.

Sociální aspekty
Toto téma zahrnuje především to, co si člověk přestavuje pod „kvalitou života“, kterou může zelená střecha přímo nebo nepřímo ovlivnit.

-      Dochází ke zlepšení okolního mikroklimatu ochlazením a zvlhčením vzduchu díky odpařování akumulované srážkové vody, zachycení škodlivin ze vzduchu, polétavého prachu, elektrosmogu.
-      Díky nízké zvukové odrazivosti a dobré pohltivosti ploch porostlých vegetací je dosaženo protihlukové ochrany.
-      Pracovní a obytné prostředí pro člověka je příjemnější, především u viditelných a pochozích ozeleněných ploch, které umožňují rozšíření obytného a užitného prostoru.

Stoupá trend k využitelným intenzívním zeleným střechám s provozními plochami a plochami pro volný čas. Na nákupních centrech, obchodních střediscích, hotelových budovách, školách, školkách a parkovacích domech vznikají např. sportovní a volnočasové prostory ale především společné plochy, kde se setkávají lidé všech věkových i společenských skupin.

A co je vzrušující především pro investory – “pozemek” pro další využití je zdarma. Už byl jednou zaplacen na úrovni terénu a poskytuje možnost využít i „vyšší sféry“. Náklady na zřízení intenzívní střešní zahrady jsou přitom mnohem nižší než na pořízení dalšího pozemku – vzpomeňme ceny stavebních parcel ve větších městech. V sousedním Německu např. každoročně přibývá cca. 10 mil. m2 nových zelených střech.

Shrnutí
Zelené střechy mají mnoho pozitivních účinků a beze vší pochybnosti se jednoznačně řadí k trvale udržitelné výstavbě. Je však vždy třeba dbát pravidel pro odborné a správné navrhování a realizaci zelených střech. Se zelenou střechou jsme na správné cestě – cestě ekologie a ekonomie.

Autor
Ing. Jitka Dostalová
regionální zástupce firmy Optigrün international AG
pro Českou a Slovenskou republiku
Tel.: +420 606 658 099
Email: info@optigreen.cz, www.optigreen.cz, www.optigruen.de