Častý problém krátké životnosti hydroizolací plochých střech u bytových domů lze úspěšně řešit šikmou střechou za použití tvrdých skládaných krytin. Součástí navrženého řešení od společnosti KM Beta je i originální systém odvodnění střechy.

Ten vyvinula přímo společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny, pálených a vápenopískových zdicích prvků a nově i maltových a omítkových směsí. Tento pokrokový systém spočívá v odvedení dešťové vody pod střešní krytinu do vnitřních žlabů a svodů. Systém využívá odvodňovací tašku KMB BETA, která je součástí střešního systému KM Beta, a dále odvodňovací žlaby umístěné do prostoru mezi krytinou a pojistnou folií. Podstřešní okapový systém KM Beta se uplatní zejména při rekonstrukci panelových domů, kdy se při budování šikmých střešních nadstaveb využívají stávající střešní vpusti a tím odpadá dodatečné budování dešťových kanalizačních přípojek a svodů, které rekonstrukci značně prodražují.

Jedinečnost řešení v podobě podstřešního okapového systému spočívá v tom, že střechy z vnější strany nejsou opatřeny podokapními žlaby a svody. Voda se do skrytého okapového systému dostává skrz odvodňovací tašku, která je navržena tak, že v otvorech rovných odvodňovacích ploch jsou vsazeny speciální mřížky, které srážkovou vodu odvedou do žlabu pod krytinou a zachytí všechny hrubé nečistoty.

Úspora v podobě šikmé střechy
Problém krátké životnosti hydroizolací plochých střech u rekonstrukcí panelových domů i při výstavbě nových bytových domů, je tedy řešen šikmou střechou za použití tvrdých skládaných krytin. Jednou z variant je realizace střešní nástavby panelových domů pomocí vazníkových konstrukcí, které se kotví do atikových panelů nebo do stropní konstrukce posledního podlaží. Montáž střešních vazníků se provádí bez demontáže původní hydroizolace ploché střechy. Tím se šetří náklady na přesun velkého množství starého a následně nového materiálu a uživatelé bytů nejsou vystaveni zvýšenému riziku zatečení do objektu při nepříznivém počasí během výměny pláště. I při účelném nevyužití podstřešních prostor šikmých panelových nástaveb získávají uživatelé při použití střešního systému KM Beta spolehlivější hydroizolaci s mnohem vyšší životností. Střecha zateplí poslední podlaží a v letních měsících odstíní sluneční záření a ušetří obyvatele podstřešních bytů úmorných veder.

Realizace nového podstřešního okapového systému KM Beta přináší mnohé výhody:
1.    Úspora nákladů při projektování a budování střešních svodů a ležatých kanalizačních přípojek pro dešťovou vodu. Využijí se stávající střešní vpusti. Odpadá narušení terénních a zahradních úprav výkopovými pracemi a administrativní zatížení při vyřizování potřebných formalit ve stavebním řízení, jako je například souhlas vlastníků pozemků sousedících s rekonstruovaným domem.
2.    Řešení okapového systému pomocí podstřešních žlabů a vnitřních svodů je jednoduché a v kombinaci s mědí nebo plastem téměř bezúdržbové.
3.    Odpadají náklady na čištění žlabů ve značných výškách.
4.    Skrytý okapový systém není v zimním období vystaven riziku poškození při sesuvu sněhu jako je tomu u klasického podokapního systému.
5.    Skrytý podokapní systém řeší i problém nemožnosti přístupu k podokapnímu žlabu, např. na hranici souseda nebo ve velkých výškách.

infolinka: 800 150 200
www.kmbeta.cz