Pro bezproblémovou funkčnost štěrbinových trub je nutno zabezpečit správné provedení dilatačních spár.
Vlivem tepelné roztažnosti betonu okolních konstrukcí i žlabu samotného by v případě absence dilatačních spár došlo k vážné poruše prefabrikátu.

Poruchy se projevují výskytem trhlin zejména na vrchní pohledové straně štěrbinových trub, jak je vidět na názorných fotografiích.

Je nutné PROVÁDĚT dilatační spáru jak na styku čel štěrbinových trub, tak i v podélném směru na styku s okolní konstrukcí zpevněné plochy!

Podélná dilatační spára

Těsně po montáži štěrbinových trub se na boční strany těchto trub přilepí za pomocí stavebního lepidla dilatační vložka tl. 20 mm po celé výšce prefabrikátu. Ta bude provedena z hobry máčené v asfaltu. Alternativním řešením je extrudovaný polystyrén XPS 300 taktéž v tl. 20 mm. Tyto dilatační vložky navíc zajistí ochranu proti vniknutí jakýchkoliv nečistot do prostoru styčných spár štěrbinových žlabů. Nejčastější chybou je zatečení cementového mléka do této spáry během betonáže okolních cemento-betonových desek.
Oddilatování na boku štěrbinového žlabu bude provedeno i v případě, že okolní zpevněné plochy budou živičného charakteru. Velmi častým standardem je pod obrusnou vrstvu aplikovat betonovou stabilizaci, která je přes černý povrch asfaltu zahřívána, čímž vlivem tepelné roztažnosti betonu vyvíjí velkou boční sílu na štěrbinový žlab. Tím by opět docházelo k vážným poruchám a výskytu trhlin na povrchu štěrbinových trub. Jediným případem, kdy se nemusí aplikovat dilatační vložka na bok štěrbinového žlabu, je situace, kde žlab sousedí se zelení a je pouze přisypán zeminou. Správná aplikace dilatačních vložek je znázorněna na následujícím výkrese.

Po dokončení finálních vrstev konstrukce zpevněných ploch se provede dodatečný prořez podélných dilatačních spár motorovou řetězovou pilou na beton do hloubky min. 400 mm. Řez musí být veden pod mírným náklonem respektujícím kónicitu štěrbinových trub. Průběh prořezu spáry by měl probíhat relativně jednoduše (rychle), neboť z velké části bude prořezávána měkká dilatační vložka (hobra či polystyren). V místech, kde došlo k protlačení či poruše dilatační vložky, bude prořezem obnovena správná dilatační funkčnost. Pracovník provádějící prořez se musí vyvarovat zářezům do hrany štěrbinových trub, aby nedošlo k estetickému znehodnocení prefabrikátu. Proříznutí bude provedeno po celé délce položeného štěrbinového žlabu a to z obou stran. Po ukončení prořezových prací se podélná dilatační spára zbaví nečistot (např. vyfoukáním) a provede se zálivka. Před samotným aplikováním zálivkové hmoty se do spáry  vtlačí těsnící provazec (např. z lehčeného polyetylenu) do hl. 25 mm, čímž bude dána výška zálivky. Finální podoba vzorového příčného řezu štěrbinovým žlabem je znázorněna na následujícím výkrese.

V případě, že z jedné strany štěrbinové trouby bude přihrnutá pouze zemina osetá zelení, se podélná dilatační spára neprovádí. Ovšem jistě bude z této strany zbudován betonový stabilizační klín, který zamezuje eventuálnímu vodorovnému posunu trouby při hutnění konstrukčních vrstev zpevněných ploch na opačné straně žlabu. Tento stabilizační klín nesmí v žádném případě svou výškou dosahovat výše než je niveleta dna průtočného profilu štěrbinové trouby. Pokud by byl vyšší, tak opět hrozí možnost poruchy na štěrbinové troubě.

Styčná dilatační spára

Je taktéž nezbytné zatmelit i spáru mezi čely jednotlivých prvků štěrbinových trub. Zatmelením spáry je zamezeno pronikání vody do spodních vrstev konstrukce vozovky a její destrukce především v zimním období. Před započetím prací musí být spára vyčištěna vymetením, popř. vyfoukáním stlačeným vzduchem a zbavena mastných nečistot. Je nezbytné mít spáru vysušenou.

Použité materiály:
•    těsnicí provazec kruhového průřezu průměr
8 nebo 10 mm z lehčeného polyetylenu
•    polyuretanový tmel MASTERSIL 40 Sha

Použité nářadí:
•    stěrka
•    košťátko
•    výtlačná pistole

Styčné plochy čel štěrbinových trub musí být suché, nemastné a odprášené. Mezi čela je od horního povrchu směrem dolu zatlačen podkladový těsnicí provazec na hloubku cca 5 mm. Takto připravená spára je v plné hloubce vyplněna tmelem MASTERsil 40 (výrobce firma Donauchem s.r.o.) a zahlazena stěrkou. Spáry je nutno 4 hodiny po aplikaci chránit proti účinkům deště. Pokud je podélná spára těsněna asfaltovou modifikovanou zálivkou v rámci realizace obrusné vrstvy, je možné modifikovanou zálivku použít taktéž i na tmelení styčných spár na místo MASTERsilu 40.

FINÁLNÍ ÚPRAVY NA ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABECH
Poslední činností před jeho předáním do užívání je osazení košů do vpustí a připevnění plastových deklů či litinových mříží šrouby u vpusťových a čistících kusů. Provede se vizuální kontrola horního povrchu štěrbinových trub s případnými drobnými opravami závad způsobených při montáži. Správně smontované štěrbinové trouby jsou svým horním povrchem přesně spasovány a výškově srovnány, spáry v přímých úsecích jsou stejné cca 5 mm, v zakřiveních jsou tyto spáry 5 mm v nejužším místě bez znatelných rozdílů v jednotlivých stycích. Svědčí to o správném vyskládání prvků do polygonu kopírujícího křivku osazení trub.

ZACHÁZENÍ S PRVKY PŘI MONTÁŽI
Zhotovitelská firma provádějící montáž štěrbinových trub si musí být vědoma, že trouby jsou vyrobeny z provzdušňovaného betonu C45/55 pro prostředí XF4 dle ČSN EN 206-1. Toto konstatování znamená, že opravy prvků na stavbě po jejich osazení je velmi náročné a je proveditelné jenom ze speciálních materiálů a dle postupů uvedených ve směrnici výrobce. Je nezbytně nutné vyvarovat se úderům na hrany prvků kovovými předměty či úderům prvků o sebe ať při montáži či při přepravě. Beton této třídy je vysoce pevný avšak křehký. Jeho chování se blíží chování keramiky nebo skla. Z toho pohledu musí být pracovníci provádějící manipulaci a montáž s prvky štěrbinových trub  proškoleni.

CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel.: +420 416 747 283-4, fax: +420 416 747 179
e-mail:  csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz