Jako technicky nejjednodušší, ale i cenově nejpřijatelnější se jeví technologie pod názvem Relining, která spočívá v zatažení PE potrubí menšího průměru. Omezení kapacity si mohou provozovatelé těchto potrubních systémů většinou dovolit, nicméně technologie Relining s sebou přináší i řadu technických nedostatků kvůli kterým je výhodnější zvolit tzv. Close-fit neboli těsně přiléhající PE vložku.

Těsně přiléhající PE vložka nám spolupůsobí se stávajícím potrubím, které tak nadále vylepšuje vlastnosti nového potrubí. Na rozdíl od volné PE vložky (Relining) se u těsně přiléhající vložky nemusí řešit otázka co s volným mezikružím a jak zajistit PE potrubí proti pohybu. Volně zatažené PE potrubí se může pohybovat například kvůli hydraulickým rázům a nebo z důvodu teplotní roztažnosti, která je u PE materiálu značná.

Technologie využívající těsně přiléhající vložku známe dvě. Obě dvě využívají tvarové paměti PE potrubí tak, že se potrubí před instalací zredukuje a po zatažení se vrátí do kruhového tvaru tak, že těsně dosedne zevnitř na stávající potrubí. Technologie Swagelining redukuje PE potrubí přímo na stavbě těsně před instalací a u technologie Compact Pipe je PE potrubí redukované během výroby při přechodu z jednotlivých fází teplot.

Sanace těsně přiléhajícími vložkami se využívá nejen v Evropě, ale po celém světě a je to řešení s více než 10-letou praxí ověřenou funkčností. Všem vlastníkům, ale i provozovatelům toto řešení doporučujeme jako technicky bezkonkurenční a bezpečné využití vlastností oblíbeného PE potrubí. Jako příklad z praxe uvádíme zajímavou obnovu vodovodního řadu v Praze u Prašného mostu, kde se sanovalo stávající ocelové potrubí DN400 a DN500 technologií Compact Pipe.
Nutnost sanace starého vodovodního potrubí v této lokalitě byla vyvolána výstavbou tunelu Blanka a budováním nových komunikací a asfaltových povrchů v místech nad stávajícími starými potrubími. Potrubí jsou důležitými přivaděči pitné vody ze zemního vodojemu Bruska do dalších vodojemů v Praze a distribučních řadů. Sanované potrubí se nachází pod frekventovanou komunikací Svatovítská, ve které nemohl být v žádném případě omezen provoz tramvají, autobusů ani osobních aut.

Jednalo se o souběžná potrubí s osovou vzdáleností cca 0,95 m a délka sanace měla být původně dle projektu, který předpokládal, že obě potrubí jsou bez výškových a směrových lomů, 115 m.

V projektu byla navržena technologie sanace Swagelining. Zepris, s.r.o. jako zhotovitelská firma, která vyhrála výběrové řízení investora PVS, a.s.,  si před započetím detailního plánování stavby a objednání materiálu naštěstí domluvila krátkou odstávku potrubí a provedení monitoringu kamerou postupně na obou potrubích. Na obou potrubích byly nalezeny tři kombinované směrové i výškové lomy cca 20-30°. Tato skutečnost znamenala, že provedení technologie Swagelining je zcela nemožné. Pokus o protažení standardního potrubí těmito lomy by pravděpodobně skončil nezdarem.

Po konzultacích s výrobci a dodavateli předtvarovaného potrubí Compact pipe a se souhlasem investora a provozovatele bylo dohodnuto realizovat sanaci obou potrubí touto technologií. Předtvarovanou trubku bude možno nalezenými lomy protáhnout. Přesto byla stavba očekávána s nejistotou a nervozitou. Možnost výkopu v místě např. přetrženého nebo zaseknutého potrubí byla z hlediska dopravy ve Svatovítské ulici téměř nemožná.

Otázkou zůstal způsob čištění starého zkorodovaného a zainkrustovaného potrubí. Pro kvalitní provedení sanace je totiž nutné potrubí vyčistit a zbavit mechanických nečistot, hrubých a ostrých výčnělků, které by poškodily potrubí. Jelikož existovaly obavy o provedení mechanického čištění ježkem, byl pozván technik pro čištění potrubí VVP, který posoudil inkrusty na výřezu potrubí a navrhl potřebný vodní tlak k vyčištění potrubí.

V okamžiku, kdy bylo potrubí odstaveno, vyříznuto a připraveno k čištění, přijela objednaná firma, která po několika hodinách přiznala, že potrubí není schopna vyčistit. Maximální tlak, který bylo jejich zařízení schopno vyvinout, nestačil. Vnitřní povrch zůstával i po otryskání stále velmi hrubý a znečištěný a jakékoliv zdržení stavby vzhledem k termínu povolené odstávky by bylo velmi problematické. Nezbylo tedy nic jiného než se pokusit vyčistit potrubí mechanicky. Riziko bylo veliké, ale nakonec se vše podařilo.

Po vyčištění bylo potrubí DN500 během 2 hodin zataženo. Vzhledem k nalezeným lomům bylo rozhodnuto, že délka sanovaného potrubí bude pouze 90 m místo původně plánovaných 115 m, aby se maximálně zmenšilo tření a tím nutná tažná síla.

Po zatažení byly na oba konce potrubí přivařeny napařovací hlavice, které umožňují natlakování potrubí horkou parou a současně odpouštění přebytečného kondenzátu.

Po úspěšném provedení tlakové zkoušky, de­zinfekce potrubí a všech bakteriologických zkouškách bylo potrubí DN500 zprovozněno a stejný postup sanace proběhl na potrubí DN400. Potřebné půdorysné rozměry výkopů na provedení sanace na obou stranách byly 5 x 3 m. Délka trvání stavby byla včetně doby čekání na výsledky bakteriologických testů 6 týdnů. Nové potrubí tak může být úspěšně zprovozněné s očekávanou životností 100 a více let.

WAVIN OSMA s.r.o.
Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem
tel.: 326 983 111, fax: 326 983 110
info@wavin-osma.cz, www.wavin-osma.cz