Díky úsilí všech zainteresovaných pracovníků se tento záměr zdařil, přičemž na několika úsecích této dálnice se naše společnost stala výhradním dodavatelem betonu. Na jednom z těchto úseků dálnice jsme byli ve finální fázi jeho výstavby postaveni před novou výzvu.

Generálním dodavatelem výstavby jednoho z úseků dálnice D1, stavby 4705 Bělotín - Hladké Životice, se stala významná slovenská stavební společnost Inžinierske stavby, a.s., po náročné soutěži pak jejím výhradním dodavatelem konstrukčních betonů naše společnost, tedy ZAPA beton a.s., oblast Morava.

Stavba 4705 byla zahájena v září 2006, měří 18 km a součástí stavby jsou 2 mimoúrovňová křížení, 16 dálničních mostů, 5 nadjezdů, oboustranná odpočívka Vražné a 9 protihlukových stěn o celkové délce 8 118 m, což předpokládalo dle projektové dokumentace dodávku cca 160 000 m3 betonu.

V období finalizace dotyčné stavby byla naše společnost oslovena generálním dodavatelem stavby, aby se podílela společně se subdodavatelem – Skanska a.s. – na realizaci cementobetonového krytu vozovky části daného úseku dálnice. Přestože směs pro cementobetonový kryt (CB I) nepatří ke standardním výrobkům ZAPA beton a.s. a je především výrobní doménou společností, realizujících komplexní dodávky náročných liniových dopravních staveb, přijali jsme tuto výzvu s vědomím, že můžeme prokázat schopnosti a dovednosti našich pracovníků a zvýšit úroveň již tak dobrého jména naší společnosti především u odborné veřejnosti na českém trhu.

V této fázi byla do procesu zapojena betonárna v Suchdole nad Odrou s tím, že betonárna produkovala směs CB I Dmax 22 mm pro svrchní vrstvu cementobetonového krytu dálnice o tloušťce 7 cm, dodávku směsi CB I Dmax 32 mm pro spodní vrstvu o tloušťce 23 cm zajišťoval subdodavatel Skanska a.s. vlastní mobilní betonárnou.

Cementobetonový kryt byl ukládán do osy finišerem, jehož schopností je ukládat kryt v celé šířce dopravního pásu dálnice (poněkud méně přesně řečeno - v celé polovině šířky dálnice) ve dříve zmíněných dvou vrstvách ukládaných na sebe, a to s minimálním časovým odstupem. Hodinový přísun betonu k finišeru dosahoval cca 150 m3.

V této etapě realizace cementobetonového krytu vozovky dálnice betonárna v Suchdole nad Odrou vyrobila a dodala cca 17 300 m3 vysoce kvalitního výrobku CB I.

Vzhledem k organizační a časové náročnosti v období této etapy realizace cementobetonového krytu vozovky dálnice byly veškeré další dodávky konstrukčních betonů a ostatních výrobků pro potřeby výstavby úseku dálnice D1, stavba 4705, převedeny na záložní betonárny v Šenově u Nového Jičína a v Hranicích na Moravě, jejichž osádky se tohoto úkolu zhostily s profesionální zodpovědností.

Po velmi úspěšné účasti naší společnosti při realizaci cementobetonového krytu vozovky se společností Skanska jsme byli vyzváni generálním dodavatelem, společností Inžinierske stavby, a.s., k realizaci dodávek cementobetonového krytu vozovky dálnice v další etapě, tentokráte jako jediný dodavatel pro jednovrstvé provedení o tloušťce 30 cm, přičemž k výrobě byly předurčena betonárna v Suchdole nad Odrou, vybavená mísícím jádrem MERKO MBS 2D s maximálním hodinovým výkonem 55 m3 pro třídu betonu CB I, a betonárna v Hranicích na Moravě, vybavená mísícím jádrem typu STETTER M2 s maximálním hodinovým výkonem taktéž 55 m3 pro třídu betonu CB I.

Pro splnění tohoto náročného úkolu bylo nutné především zajistit odborné proškolení všech pracovníků s cílem dosáhnout dokonalé koordinace výroby a rovnoměrného přísunu materiálu k finišeru pracujícímu v ose dálničního pruhu.
Dále bylo nutno předložit doklady jakosti použitých hmot, nutné bylo rovněž ověření všech vstupních materiálů ve zvětšeném rozsahu a jejich archivace. V této souvislosti nutno zmínit účast dalšího člena skupiny Buzzi ­Unicem, cementárnu Hranice, jež byla v tomto případě dodavatelem cementu s označením CEM I 42,5 R (sc) - silniční cement, jenž je pro tyto účely vhodný z hlediska limitovaného obsahu C3A ve slínku, sníženého vývinu hydratačního tepla a jenž dosahuje vyšší hodnoty pevnosti v ohybu a velice malé objemové roztažnosti.

Ověření receptury pro CB I bylo provedeno na obou betonárnách a samotné vlastnosti čerstvého betonu byly zkoušeny každou hodinu kontinuální výroby. Kontrolní zkoušky ztvrdlé směsi byly provedeny na zkušebních tělesech vyrobených jak na betonárně tak přímo v místě uložení směsi a následně z jádrových vývrtů samotné vozovky.

Doprava směsi CB I byla zajištěna zhotovitelem cementobetonového krytu vozovky dálnice, Inžinierske stavby, a.s., a to sklápěcími nákladními automobily s vodotěsnou korbou. Všechny dodací listy obsahovaly přesné časové údaje o začátku výroby směsi a odjezdu nákladního automobilu z betonárny.

V této etapě realizace cementobetonového krytu vozovky dálnice betonárny v Suchdole nad Odrou a v Hranicích na Moravě vyrobily a dodaly cca 17 200 m3 výrobku CB I.
Jako zcela samozřejmým vyústěním úspěšné účasti uvedených betonáren na výjimečném a náročném úkolu se z tohoto pohledu jeví realizace dodávek cca 6 700 m3 CB I pro výstavbu dálničních odpočívadel ve Vražném, a to v samém závěru výstavby úseku dálnice D1, stavba 4705.

Tato nepochybně úspěšná prezentace společnosti ZAPA beton a.s. před zraky odborné veřejnosti v České republice je výsledkem vysoké úrovně organizační, technické, technologické a personální činnosti všech zainteresovaných zaměstnanců společnosti, z nichž nutno jmenovat v jedné rovině pana Miloše Brýdla - vedoucího provozu, pana Daniela Miczka – technologa, pana Davida Nálepu – dispečera betonárny v Suchdole nad Odrou, pana Radka Stárka – dispečera betonárny v Hranicích na Moravě, a samozřejmě pracovní osádky obou betonáren.

autor: Jiří Pečánka
vedoucí obchodního oddělení ZAPA beton a.s., oblast Morava

Centrální dispečink Čechy - betonárna Kačerov
ul. Ke Garážím, 140 00 Praha 4
tel.: 272 765 845, fax: 272 766 159
e-mail: kacerov@zapa.cz

Centrální dispečink Morava - betonárna Hulín
Záhlinická 1284, 768 24 Hulín
tel.: 573 504 000, fax: 573 504 020
e-mail: hulin@zapa.cz
www.zapa-beton.cz