Vzhledem k dlouhodobému podfinancování oprav a rekonstrukcí mostů se navíc situace rok od roku zhoršuje a i laik může tento trend sledovat na přibývajícím počtu dopravních značek, omezujících nosnost mostů. Problematika oprav mostů je tak jasně dlouhodobou záležitostí, která bude už asi navěky zaměstnávat správce komunikací, projektanty i stavební firmy.

Již od svého založení v roce 1993 se firma DOSTING, spol. s r.o. Brno zabývá projektováním v oblasti dopravního stavitelství se zaměřením na mostní konstrukce. Je samozřejmé, že se také podílí na projektové přípravě oprav a rekonstrukcí mostů, převážně silničních, jak pro státní investory (Ředitelství silnic a dálnic a krajské správy silnic), tak pro městské správce či výjimečně soukromé investory.

Za dlouhá léta této činnosti nasbíralo projektové středisko firmy velké množství zkušeností, které může dále uplatňovat v nových projektech. Snažíme se držet osvědčených postupů a zásad, které se dlouhodobě ukázaly jako dobré ne-li nezbytné pro odvedení kvalitního projektového díla.

Především nelze podceňovat, natož opomíjet, důležitý podklad pro návrh opravy mostu – kvalitní a komplexní diagnostiku stávající konstrukce. Ta by měla cíleně dle zamýšleného rozsahu opravy prověřit všechny potřebné prvky konstrukce a poskytnout podklad pro kvalifikované rozhodnutí, jak při opravě konstrukce postupovat, především, které prvky je možné a rozumné zachovat a opravit a které je naopak nezbytné vyměnit, neboť jejich oprava je nemožná či minimálně neekonomická. Šetřit na diagnostice je nevhodné a nezodpovědné, neboť mnoho důležitých skutečností či skrytých vad nelze při nejlepší vůli zběžnou prohlídkou konstrukce odhalit a projekt opravy je pak koncipován na základě mylných předpokladů a tím pádem bude pravděpodobně i on mylný. Úspora na diagnostice se zpravidla mnohonásobně prodraží při realizaci díla, kdy se teprve „za pochodu“ stavby objeví nové nepříjemné skutečnosti, které často vedou k velkým problémům technickým, časovým a především finančním. Tato otázka se opět dostává do popředí právě v dnešní době všeobecného omezování státních investic, kdy pod heslem šetření prostředků je snaha omezovat tyto zdánlivě nepříliš důležité práce.

Velmi důležitým momentem při správném návrhu celkové koncepce opravy je pečlivé zvážení komplexu požadavků typu: Jaký je požadovaný časový horizont další životnosti mostu? Je potřeba zvýšit zatížitelnost mostu? Je potřeba rozšířit převáděnou komunikaci? Jaké jsou možnosti organizace dopravy při provádění rekonstrukce mostu, existují dostatečně kvalitní, kapacitní a rozumně dlouhé objízdné trasy? ... a tak dále. Jiný bude návrh opravy mostu na komunikaci, která bude v blízkém výhledu zkapacitňována či úplně překládána, jiný zase v případě, že bezpečně víme, že opravený most musí v nové podobě dále sloužit dlouhá desetiletí a pochopitelně jeho další opravy nebudou minimálně 50 let z finančního pohledu myslitelné. Jinak bude vypadat rozumný návrh opravy mostu, pokud jediná možná objízdná trasa je dlouhá třeba 40 km a ještě je ve špatném stavu, jinak bude vypadat návrh v případě, že je k dispozici vhodná objížďka nebo lze vedle opravovaného mostu snadno vybudovat mostní provizorium.

Otázka koncepce opravy mostu v závislosti na možnostech objízdných tras se stále více dostává do popředí v dnešní době nedostatku financí. Nejsou ojedinělé případy, že z  důvodu úspory financí na vlastní stavbě opravy mostu se zvolí koncepce opravy za úplné uzavírky a následně intenzívní a těžká doprava, převedená na objízdnou trasu, tuto zpravidla kvalitativně špatnou komunikaci za dobu stavby silně zdevastuje a náklady na zpětnou opravu převýší původní úsporu na vlastní opravě mostu.

Samostatnou kapitolou pak jsou projekty oprav historických mostů, podléhajících památkové ochraně. Zde musí být projektant často více diplomatem než technikem, neboť musí rozumným způsobem ujednotit zpočátku zcela odlišné názory správce komunikace a orgánů památkové péče. Správce vidí především bezpečnost provozu, následnou životnost mostu, intenzitu převáděné dopravy a v neposlední řadě stavební náklady, památkáři naopak akcentují historický stav a pokud možno neměnnost konstrukce. Zde je ale nutné mít vždy na paměti, že most není osamělá historická památka typu kapličky v polích, ale odjakživa ryze účelová stavba, sloužící k převedení komunikace přes nějakou překážku. Jenže po té komunikaci nejezdí koňské povozy, jako v době vzniku mostu, ale kamiony. Je vždy potěšující, když se podaří dospět k rozumnému kompromisu a vhodně opravený most může zase na dlouhou dobu sloužit svému základnímu účelu.

Doufáme, že projektové středisko firmy DOSTING umí léty nabité zkušenosti stále lépe uplatňovat v nových projektových úkolech. V poslední době jsme rozšířili naši činnost o poskytování služeb technického dozoru na mostních stavbách pro organizace, které nemají dostatečnou odbornou kapacitu pro tuto činnost ve vlastních řadách.

Ing. Vladimír Krejčík

DOSTING, spol. s r.o.
Košinova 19, 612 00 Brno
tel.: 549 522 211, fax: 549 522 210
e-mail: krejcik@dosting.cz, www.dosting.cz