Z hlediska celoměstské dopravní struktury bude Velký městský okruh (VMO) jako celek zajišťovat vnější, tranzitní i cílové mimoměstské a vnitroměstské dopravní vztahy a tím výrazně odlehčí stávajícím městským komunikacím.

Úsek stavby VMO mimoúrovňové křižovatky (MÚK) - Svitavská radiála, který byl zahájena v roce 2009, zahrnuje výstavbu mimoúrovňové křižovatky v královopolském předportálí tunelu Dobrovského a spojuje tunely Dobrovského (v realizaci) s již vybudovaným úsekem VMO Svitavská radiála–Lesnická–Kohoutova včetně zprovozněné větve A, který byl dokončen roku 2002. Po dokončení výstavby vznikne všesměrová čtyřpaprsková útvarová křižovatka, navržená jako bezprůpletová ve dvou úrovních. Z hlediska širších dopravních vztahů ovlivňují dopravní řešení v úseku VMO výrazně vazby na ulici Sportovní a radiály Kníničskou, Hradeckou a Svitavskou, dále otázky spojené s připojením městských částí Žabovřesky a Královo Pole.
Stavba MÚK - Svitavská radiála je v kategorii M 24,5/80 o celkové délce 1,1  km. Součástí stavby jsou 3 významné mostní objekty. Estakáda o 7 polích na větvi B o celkové délce 215  m (rozpětí polí 21 + 30 + 34 + 34 + 36 + 34 + 26 m), most o 3 polích přes větev A na větvi B (52  m) a most o 5 polích na větvi „7“ o celkové délce 145  m (rozpětí polí 24,5 + 32 + 32 + 32 + 24,5 m). Křižovatka má délku větví celkem 2 080  m, 1 zárubní zeď o celkové délce 163  m, 5 opěrných zdí o celkové délce 564 m, 2 protihlukové stěny o délce 354 m. 

Geotechnické podmínky jsou v prostoru složité, kvartérní podloží tvoří sedimenty řeky Ponávky, která je v prostoru stavby zatrubněna a při vyšší hladině vody zvedá i hladinu vody podzemní. Podzemní voda je pak v důsledku nepropustných náplavových hlín a jílů napjatá. Vzhledem k velkým hodnotám sedání podloží, i přes provedená sanační opatření, budou v rámci urychlení sedání podloží v místech opěr mostních objektů a na ně navazujících opěrných zdí provedené konsolidační násypy po dobu šesti měsíců na výšku až 1 m nad niveletu.

Konsolidační násyp výšky 1,5 m nad úroveň nivelety je rovněž navržený u větví 1, 2, 3 vedených napříč retenční nádrží. Na okraji koruny násypu budou v nezámrzné hloubce osazeny geodetické body, které budou každý měsíc zaměřeny přesnou nivelací. Geodetické sledování doplněné o geotechnický monitoring (vodorovná inklinometrie a snímače pórového tlaku) budou podkladem pro porovnání skutečného sedání násypů s předpoklady výpočtů.

Do provozu stavba bude spuštěna v srpnu 2012.

Ing. Müler Pavel - hlavní inženýr projektu

DOPRAVOPROJEKT BRNO
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
www.dopravoprojekt.cz